18 sierpnia 2023 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Nowelizacja wprowadza możliwość skrócenia okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z lat 40 odpowiednio do lat 5 lub 10. W niniejszym wpisie przedstawimy szczegóły dotyczące zmian.

Skrócony okres amortyzacji – dla kogo?

Jak wynika już z samego uzasadnienia do ustawy, zmiany w postaci możliwości skrócenia okresu amortyzacji mają przede wszystkim na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.

Jakie warunki skorzystania ze skróconego okresu amortyzacji?

Wiemy już, kto może skorzystać z niniejszego udogodnienia. Naturalnie więc pojawia się zapytanie o warunki, w jakich można skorzystać ze skróconego okresu amortyzacji. Mianowicie zgodnie z treścią przepisów: art. 1 oraz art. 2 ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, wspomniani wyżej podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku, gdy ten środek trwały znajduje się na obszarze gminy:

  • zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz
  • w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Z kolei w przypadku, gdy dany środek trwały znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

  • od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat;
  • powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Ustalanie momentu spełnienia warunków

Spełnienie warunków ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:

  • uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę;
  • upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu;
  • środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku, gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Wejście w życie zmian

Większość zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o CIT wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Powyższych zmian w ustawie o PIT można szukać w art. 22j, w którym to dodaje się ust. 7-13. Natomiast w ustawie o CIT zmiany te będzie można odnaleźć w art. 16j, w którym to dodaje się ust. 7-13. Szczegółowy przebiegu procesu legislacyjnego oraz uzasadnienie do niniejszej ustawy znajdują się na stronie Sejmu RP pod tym linkiem (druk nr 3129).