Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad majątkiem dłużnika obejmuje syndyk. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek upadłego wchodzi do masy upadłości. Tym samym w kontekście upadłości pojawia się zapytanie o potencjalne rozliczenia z fiskusem i podatek, tj. ewentualny zwrot – co się dzieje ze zwrotem, który może się pojawić w trakcie postępowania upadłościowego? Zapraszamy do dalszej lektury!

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Uwzględniając wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się syndykowi. Ponadto o ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Następnie syndyk przystępuje do działania – upłynnia majątek dłużnika celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

W kontekście tego co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości, należy mieć na uwadze cel postępowania upadłościowego, a tym samym także upadłości konsumenckiej. Mianowicie upadłość konsumencka polega na dążeniu do oddłużenia osoby składającej wniosek, tj. dłużnika. Nie należy tego sprowadzać wyłącznie do “umorzenia zobowiązań” dłużnika, gdyż tak jak wyżej zostało wspomniane – celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Niemniej w kontekście długów po ogłoszeniu upadłości, stosownie do treści art. 49116 ust. 1 ustawy – prawo upadłościowe, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Czy upadłość konsumencka likwiduje długi w ZUS?

W treści art. 49121 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe, ustawodawca wymienił katalog zamknięty zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Wśród wymienionych tam zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu – nie znajdziemy tam zaległości względem ZUS czy Urzędu Skarbowego. Tym samym odpowiadając na powyższe pytanie – tak, w ramach postępowania upadłościowego możliwe jest umorzenie długów w ZUS.

Czy syndyk zabiera zwrot podatku?

Zwrot nadpłaty podatku stanowi dla wielu podatników wyczekiwany punkt w ciągu roku. Nie inaczej jest w przypadku dłużników, którzy są w toku postępowania upadłościowego. Wielu dłużników liczy na to, że zwrot podatku będzie stanowił dla nich jednorazowy, doraźny zastrzyk gotówki w budżecie domowym po dokonanych potrąceniach na rzecz wierzycieli. Czy jednak jest to zasadne rozumowanie? Przepisy prawa upadłościowego nie regulują wprost jakie składniki majątku dłużnika wchodzą do masy upadłości. Pomocne mogą okazać się przepisy art. 62 oraz art. 63 ustawy – prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 62 ustawy – prawo upadłościowe, w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a. Z kolei wyjątki określone we wskazanych artykułach dotyczą m.in. tego, że nie wchodzi do masy upadłości mienie, które jest wyłączone z egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, czy wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Nie pojawia się wśród wyjątków zwrot podatku. Tym samym należy wywieść, że tak, zwrot podatku wchodzi do masy upadłości. Tym samym to syndyk zabiera zwrot podatku.

Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń, który indywidualnie rozpatrzy Twoją sprawę.