Rolą znaku towarowego jest odróżnienie towarów pochodzących od różnych przedsiębiorców. Innymi słowy – stanowi on informacje dla kupujących o tożsamości pochodzenia towaru. Dzięki temu konsumenci mają możliwość rozpoznawania produktów pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy i tym samym uniknięcia pomyłki z podobnymi towarami oferowanymi przez inne przedsiębiorstwa. Zarejestrowany znak towarowy zapewnia ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem znaku przez inne przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego artykułu przyjrzymy się dofinansowaniu na rejestrację znaku towarowego w 2024 r.!

SME Fund – kto może skorzystać z dofinansowania?

W 2024 r. organizowana jest kolejna edycja unijnego programu z inicjatywy Komisji Europejskiej, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego – dofinansowania kosztów ochrony zgłoszeń znaków towarowych. Mikro-, mali- i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę na terytorium UE, mogą skorzystać z unijnego dofinansowania SME Fund. Przyznane jest ono w formie bonów, które umożliwią częściowy zwrot uiszczonych opłat. Dotyczy to zarówno ochrony na terenie Polski, jak i całej UE. Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego i/lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz opłat za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na poziomie UE.

W ramach krótkiego przypomnienia, aby mieć status mikro przedsiębiorcy należy spełnić dwa warunki w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniać średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
  • osiągnąć roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, oraz operacji finansowych, który nie przekroczy równowartości w złotych 2 mln euro.

Z kolei odnośnie do małych przedsiębiorców – status ten spełniają ci, którzy:

  • zatrudniają średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz
  • obrót roczny netto ze sprzedaży nie przekracza równowartości w złotych 10 mln euro.

W przypadku średnich przedsiębiorców – status ten dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników, oraz
  • obrót roczny netto ze sprzedaży nie przekraczał równowartości w złotych 50 mln euro.

Co ważne, również o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Wystarczy przedstawić dowód na prowadzenie działalności gospodarczej!

Podsumowując, z dofinansowania na rejestrację znaku towarowego mogą zatem skorzystać:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne,
  • spółki prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, prosta spółka akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością),

– które spełniają wyżej opisane warunki!

Warunki i terminy

W tej edycji możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego od 22 stycznia 2024 r. do 6 grudnia 2024 r. Niemniej należy mieć na uwadze, że fundusze są limitowane i w przypadku wyczerpania środków – termin na składanie wniosków zostanie skrócony. Dotacje z SME Fund przyznawane są na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, bez redystrybucji środków na poszczególnych członków UE.

Procedura

W pierwszej kolejności składany jest wniosek o przyznanie dofinansowania. Oczywiście, można samodzielnie złożyć wniosek albo przedstawiciel zewnętrzny, jeżeli jest on uprawniony do działania w imieniu przedsiębiorcy. W tym momencie dokładnie należy rozważyć które towary/usługi mają być objęte znakiem towarowym – po złożeniu wniosku nie ma możliwości dodawania czy zmiany listy towarów lub usług. Następnie po potwierdzeniu wniosku i otrzymaniu bonu należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego. Po dopełnieniu formalności należy wypełnić wniosek o zwrot kosztów. Zwrot kosztów następuje w ciągu miesiąca.

Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności złożyć wniosek do SME Fund i otrzymać decyzję o przyznaniu dotacji oraz bon PRZED zgłoszeniem znaku towarowego. W przypadku niezachowania powyższej kolejności zwrot kosztów nie będzie przysługiwał.

Masz wątpliwości w kwestii dofinansowania rejestracji znaku towarowego? Po poradę prawną zgłoś się do radcy prawnego Toruń.