Nowela Kodeksu postępowania cywilnego, o której pisaliśmy w poprzednim artykule, zbliża się wielkimi krokami. Nowelizacja obejmuje szereg istotnych zmian, w tym przepisy, które docelowo mają przyspieszyć procedowanie spraw frankowych. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, przez 5 lat od wejścia ustawy nowelizującej w życie, pozwy w zakresie spraw frankowych, będą rozpatrywane wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód mieszka.

Cel wprowadzanej regulacji

Aktualna sytuacja związana z mnogością spraw frankowych, doprowadziła do znacznego obciążenia Sądu Okręgowego w Warszawie. Z każdym miesiącem przybywa nowych spraw, co doprowadza do sytuacji, w której terminy rozpraw dotyczących kredytu we frankach są wyznaczane – jak podaje portal gazetaprawna.pl – nawet na kwiecień 2025 r. Kumulacja pozwów w Warszawie wynika z faktu, że w stolicy mają siedzibę największe banki. Dotychczasowe regulacje dopuszczały wybór właściwości zgodnie z miejscem zamieszkania powoda, jednak większość powództw była wytaczana zgodnie z siedzibą banku. Razem z wejściem w życie nowelizacji, właściwość dla miejsca zamieszkania konsumenta będzie wyłączna.

Wprowadzane przepisy

Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy nowelizacyjnej, w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania. Zatem jest to obligatoryjne – konsument nie będzie już miał prawa na wytoczenie powództwa zgodnie z siedzibą banku.

Innym ciekawym aspektem jest fakt, że nawet jeżeli konsument dokonał przelewu wierzytelności to i tak właściwym sądem będzie sąd miejsca zamieszkania konsumenta – pozew w takim wypadku musi zawierać miejsce zamieszkania konsumenta.

Dwie strony wprowadzanej regulacji

Biorąc na tapetę cel jakim jest przyspieszenie procedowania spraw frankowych – nowelizację trzeba ocenić jak najbardziej pozytywnie. W tle tego faktu pozostają obawy konsumentów – jak przeniesienie tego rodzaju spraw poza Warszawę wpłynie na rozstrzygnięcia? Czy utrwalona praktyka Sądu Okręgowego w Warszawie przełoży się na orzeczenia w innych sądach? Czy może dojść do sytuacji, w której powstaną różne linie orzecznicze. Taka sytuacja znacząco naraziłaby interes konsumentów.

Mimo wszystko, wydaje się, ze takie obawy mogłyby być realne, gdyby projektowane zmiany zostały wprowadzone 3 lata temu. Na dzień dzisiejszy linia orzecznicza w zakresie spraw frankowych została ukształtowana zarówno na szczeblu krajowym, jak i w oparciu o ramy nadane przez wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE. W związku z powyższym, nowelizacja przyspieszy rozpatrywanie spraw frankowych, co jest dobrą wiadomością dla osób zamierzających wytoczyć powództwo w tym zakresie.