Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest oddłużenie konsumentów, tak aby mogli oni powrócić do normalnego życia, a nie popaść w ubóstwo. W tym kontekście powstaje zapytanie o kwestię nieruchomości – domu czy mieszkania – a mianowicie czy upadły może zachować swój dom po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Czy przy upadłości konsumenckiej stracę dom?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a. Wśród wyjątków wskazanych w art. 63-67a ustawy – prawo upadłościowe nie został wymieniony dom czy mieszkanie upadłego, które służy zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Tym samym należy wywieść, że przy upadłości konsumenckiej upadły straci nieruchomość (dom czy mieszkanie), jeżeli dana nieruchomość będzie musiała zostać sprzedana, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Gdzie mieszkać po upadłości konsumenckiej?

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego nie może doprowadzić do tego, że upadły pozostanie bez dachu nad głową. Stosownie do treści art. 342a ust. 1 ustawy – prawo upadłościowe,  jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Czy po upadłości trzeba spłacać długi?

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem. Jeżeli zgromadzono fundusze masy upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty.

Niemniej ustawodawca umożliwia także uzyskanie w postępowaniu upadłościowym umorzenie zobowiązań lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty tylko rzetelnemu dłużnikowi, chyba że oddłużenie uzasadnione jest względami słuszności. Zatem nie każdy upadły może skorzystać z możliwości całkowitego oddłużenia. Zostały pozbawione tej możliwości osoby fizyczne, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień w sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

W kontekście wyżej postawionego pytania należy wskazać, iż to czy po upadłości należy spłacać długi, zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji upadłego. Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń w celu indywidualnej porady prawnej.