Postępowanie restrukturyzacyjne daje ochronę dłużnikowi w sytuacji kryzysowej, która wynika z jego niewypłacalności. Dłużnik, który ma wielu wierzycieli, a jednocześnie nie chce ogłosić upadłości – może dzięki restrukturyzacji uratować swoją działalność. Postępowanie umożliwia otwarcie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Wobec tego, czy istnieje jakakolwiek ścieżka, która umożliwia wierzycielowi pozwanie spółki w restrukturyzacji? W niniejszym wpisie spróbujemy znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie. Zapraszamy do lektury niniejszego wpisu!

Czy można pozwać dłużnika w restrukturyzacji?

W przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania o zatwierdzeniu układu – wszelkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia postępowania – ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego doręcza się również organowi egzekucyjnemu.

Przepisy w aktualnie obowiązującym brzmieniu wskazują na to, że nie ma możliwości wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, jeżeli doszło do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Oznacza to, że nie istnieje żadna ścieżka prawna, która da możliwość pozwania dłużnika w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego firmy.

Czy restrukturyzacja wstrzymuje komornika?

Co do zasady tak. Niemniej tak jak zwykle to ma miejsce w zawiłościach prawa – od każdej zasady mamy wyjątek. W przypadku restrukturyzacji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie będzie dotyczyło:

  • wierzytelności alimentacyjnych;
  • rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, oraz
  • roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw.

Poza wyżej wskazanymi wyjątkami, w przypadku, gdy wierzytelności objęte są układem – nie ma możliwości wyegzekwowania od dłużnika spełnienia zobowiązania w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Członkowie zarządu spółki z o.o. a wniosek o upadłość

Za zobowiązania spółki z o.o. – odpowiedzialność ponosi wyłącznie spółka. Zatem wspólnicy spółki, co do zasady, nie będą ponosić odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki z o.o. Wyjątek od tej zasady został przewidziany w odniesieniu do wspólników będących jednocześnie członkami zarządu sp. z o.o. Mianowicie wspólnik spółki będący jednocześnie członkiem zarządu ponosi odpowiedzialność w przypadku, w którym egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Istotnym jest podkreślić, że w przypadku większej liczby członków zarządu – odpowiedzialność ich jest solidarna. Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności składając w odpowiedni sposób wniosek o upadłość. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy – prawo restrukturyzacyjne, wniosek o upadłość winien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Ponadto zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, do przesłanek uwalniających członków zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. należą także:

  • wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo
  • że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
  • że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

W sytuacji, gdyby członek zarządu nie zgłosił we właściwym czasie wniosku o upadłość – wówczas wierzyciel ma możliwość wyegzekwowania należności z majątku osobistego członka zarządu. Oczywiście to wszystko może nastąpić przy założeniu, że nie doszło do ziszczenia się jednej z wyżej wymienionych przesłanek, które to uwalniają członka zarządu od odpowiedzialności.

Podsumowanie

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika oraz zabezpieczenie przy tym słusznych praw wierzycieli. Dlatego w sytuacji, gdy jako wierzyciel otrzymasz informacje o otwartym postępowaniu restrukturyzacyjnym u Twojego dłużnika – koniecznie zgłoś wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jest to jedyna droga dochodzenia roszczeń.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią radców prawnych Toruń.