Czym jest oświadczenie o tanim prądzie? Odpowiedzi na niniejsze pytanie należy szukać w ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa ta wprowadza maksymalną cenę za energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii od 1 grudnia 2022 r., która będzie wynosić:

  • dla mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej i gmin – 785 zł/MWh.
  • dla gospodarstw domowych – 693 zł/MWh.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh muszą w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

Sposób złożenia oświadczenia o tanim prądzie

Oświadczenie można składać:

1) w formie elektronicznej – należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail, lub strona www sprzedawcy energii do tego przystosowana);

2) osobiście – w wybranym punkcie obsługi klienta;

3) za pośrednictwem poczty – na wskazany przez dostawcę adres korespondencyjny.

Sposób wypełnienia oświadczenia

Oświadczenie należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Ministra Klimatu i Środowiska, który prezentuje się następująco:

W punkcie 1 należy wskazać dane identyfikacyjne odbiorcy – będą to dane widniejące na fakturze wystawianej przez dostawce. Może to być spółka, ale również np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

W punkcie 2 należy wskazać dane osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. W przypadku spółki z.o.o. będą to członkowie zarządu.

Punkt 3 nie jest obowiązkowy – wypełnia się go w przypadku, kiedy więcej niż jedna osoba jest uprawniona do reprezentowania podmiotu.

W punkcie 4 należy podać dla każdego punktu poboru energii:

  • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE);
  • kategorię odbiorcy uprawnionego – w przypadku przedsiębiorców będzie to 1;
  • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE;
  • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej). W kolumnie nr 4 należy podać zużycie prądu np. z 2022 roku – będzie to prognoza dla okresu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeżeli jednak przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń lub zwiększenie produkcji, jedynie bazując na historycznych danych, podaje szacowane zużycie prądu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023;
  • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit – suma tych danych musi wynieść 100%.

W tym punkcie należy określić kategorie odbiorcy – przedsiębiorcy zaznaczają pole nr 1.

WAŻNE!

Po wypełnieniu oświadczenia należy je podpisać. W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej uzupełniony plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.