Wielu wierzycieli, którzy mają kłopoty z odzyskaniem należności od dłużników, decydują się na wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym, aby po otrzymaniu stosownego nakazu zapłaty móc wszcząć postępowanie egzekucyjne celem odzyskania roszczenia stwierdzonego nakazem. W związku z tym często pojawiają się zapytania po stronie wierzycieli, jak i dłużników, czy jest możliwe to, aby nakaz zapłaty przedawnił się? Niniejszy wpis poświęcimy najistotniejszym zagadnieniom związanym z przedawnieniem nakazu zapłaty.

Kiedy przedawnia się nakaz zapłaty?

Stosownie do aktualnej treści art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat. Powyższe oznacza, że wierzyciel od czasu uprawomocnienia się nakazu zapłaty i uzyskania klauzuli wykonalności ma 6 lat na wszczęcie egzekucji w procesie windykacji.

Niemniej w tym punkcie należy mieć na uwadze to, że przepis ten kilka lat temu uległ zmianie! Okres przedawnienia został skrócony z dziesięciu do sześciu lat na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). Dokładnie od 9 lipca 2018 r. obowiązuje okres 6-letni przedawnienia. W tym punkcie ważnym jest zwrócić na zagadnienie intertemporalności reguł przedawnienia. Mianowicie w przypadku, gdy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia, jeśli rozpoczęcie biegu przedawnienia z art. 125 KC miało miejsce do 30 grudnia 2014 r., wówczas termin oblicza się na podstawie “starych” przepisów i wynosi on 10 lat i upływa w dacie dziennej, odpowiadającej dacie rozpoczęcia biegu przedawnienia.

Natomiast jeżeli rozpoczęcie biegu terminu nastąpiło od 31 grudnia 2014 r. do 8 lipca 2018 r., wówczas termin oblicza się na podstawie „nowych” przepisów – czyli kończy on bieg na koniec roku po upływie 6 lat od 9 lipca 2018 r., tj. 31 grudnia 2024 r. Jeżeli natomiast termin rozpoczął bieg od 9 lipca 2018 r., wówczas oblicza się go na podstawie nowych przepisów, czyli kończy on bieg na koniec roku po upływie 6 lat od początku biegu terminu.

Po jakim czasie przedawnia się tytuł wykonawczy?

Tak jak wskazaliśmy, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, tytuł wykonawczy przedawnia się z upływem 6 lat. Zdaje się, że 6 lat to długi okres na wyegzekwowania wierzytelności, niemniej jak się okazuje – nie zawsze i w związku z tym często dochodzi do przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Dlatego ważne jest, aby po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty i uzyskaniu klauzuli wykonalności nie czekać i od razu skierować się do komornika celem wyegzekwowania zaległej należności, aby nie doszło do przedawnienia roszczenia.

Macie Państwo wątpliwości w tym temacie? Zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń, który indywidualnie rozpatrzy Wasz przypadek.