Zastępstwo procesowe jest istotne, ponieważ umożliwia stronom korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej i zapewnia, że proces sądowy przebiega zgodnie z zasadami prawa. W niektórych przypadkach zastępstwo procesowe Toruń może być kluczowe dla strony, np. w sprawach karnych, podczas gdy w innych jest opcjonalne, pozostawiając swobodę wyboru. Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec oferuje usługę zastępstwa procesowego w każdej dziedzinie prawa.

Na czym polega zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe polega na możliwości reprezentowania jednej strony procesowej przez inny podmiot (np. radcę prawnego) w danej sprawie sądowej. Głównym celem zastępstwa procesowego Toruń jest umożliwienie stronom procesowym korzystania z pomocy prawnika w procesie sądowym. Zwłaszcza w przypadku, gdy strona nie jest w stanie lub nie chce reprezentować się sama. 

Kiedy zdecydować się na zastępstwo procesowe?

Decyzja o zastępstwie procesowym zależy od wielu czynników i może być uzależniona od konkretnej sytuacji, rodzaju sprawy oraz obowiązujących przepisów prawnych. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których warto rozważyć zastępstwo procesowe Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec:

  • brak doświadczenia prawno-procesowego – jeśli nie jesteście Państwo zaznajomieni z procedurami sądowymi, prawem lub przepisami obowiązującymi w danej sprawie, warto zastanowić się nad zatrudnieniem prawnika. Mając specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, radca prawny może pomóc w zrozumieniu procesu i reprezentować Państwa interesy.
  • skomplikowanie prawne sprawy – w przypadku spraw o dużym stopniu skomplikowania, na przykład w sprawach związanych z prawem korporacyjnym, podatkowym, własnością intelektualną czy sprawach rozwodowych, pomoc prawnika może być niezbędna do zrozumienia kwestii prawnych i optymalnego prowadzenia sprawy.
  • obrona w sprawach karnych – w przypadku oskarżenia o popełnienie przestępstwa, zastępstwo procesowe przez radcę prawnego jest często obowiązkowe. Prawnik może pomóc w obronie, zapewniając ochronę praw obwinionego oraz zadbać o to, aby proces przebiegał zgodnie z przepisami.
  • negocjacje i ugody – jeśli dążymy do osiągnięcia ugody lub porozumienia z drugą stroną, prawnik może pełnić rolę mediatora lub negocjatora, pomagając osiągnąć korzystny wynik.
  • przedstawienie skomplikowanych dowodów – w niektórych sprawach, zwłaszcza w procesach cywilnych, może być konieczne przedstawienie skomplikowanych dowodów, co wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Prawnicy naszej kancelarii posiadają doświadczenie w gromadzeniu i prezentowaniu dowodów.
  • ochrona przed ryzykiem – prawnik może pomóc zminimalizować ryzyko błędów proceduralnych lub prawnych, które mogą negatywnie wpłynąć na wynik sprawy.

Warto rozważyć te czynniki i skonsultować się z radcą prawnym, aby podjąć najlepszą decyzję dotyczącą zastępstwa procesowego. Prawnik będzie w stanie ocenić Państwa sytuację, doradzić, czy zastępstwo procesowe jest konieczne lub korzystne, i reprezentować w procesie, jeśli zdecydujecie się Państwo na tę opcję.

Zastępstwo procesowe – prawo karne

Zastępstwo procesowe w kontekście prawa karnego odnosi się do sytuacji, w której osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa jest reprezentowana przez adwokata lub obrońcę w procesie karnym. W wielu systemach prawnych, zwłaszcza w przypadku poważniejszych przestępstw, zastępstwo procesowe przez radcę prawnego może być obowiązkowe lub dostępne na żądanie oskarżonego. Taką usługę proponuje radca prawny Toruń – Marcin Chowaniec.

Zastępstwo procesowe w prawie karnym jest kluczowym elementem zapewnienia uczciwego procesu oraz ochrony praw oskarżonych. Dzięki pomocy radcy prawnego tzw. obrońcy oskarżeni mają możliwość efektywnej obrony i zapewnienia, że ich interesy zostaną należycie uwzględnione w procesie sądowym.

Zastępstwo procesowe – prawo rodzinne

Zastępstwo procesowe w odniesieniu do prawa rodzinnego związane jest z sytuacją, w której jedna lub obie strony w sprawach rodzinnych są reprezentowane przez prawnika w trakcie postępowania sądowego lub innych formalnych procedur związanych z kwestiami rodzinnymi. Istnieje wiele sytuacji, w których zastępstwo procesowe może być stosowane w prawie rodzinnym np. rozwody, sprawy o alimenty, sprawy o prawa rodzicielskie i opiekę nad dziećmi, adopcje, rozstrzyganie konfliktów rodzinnych, a także spraw przemocowych i ochrona ofiar.

Zastępstwo procesowe w prawie rodzinnym jest istotne, ponieważ umożliwia stronom korzystanie z pomocy prawnika w trudnych i emocjonalnie zaangażowanych sprawach rodzinnych. Pomaga to również zapewnić, że prawa i interesy stron są należycie chronione i respektowane w trakcie procesu sądowego lub innych procedur prawnych związanych z rodziną.

Zastępstwo procesowe – prawo gospodarcze

Zastępstwo procesowe w kontekście prawa gospodarczego odnosi się do sytuacji, w której strony lub podmioty uczestniczące w postępowaniach sądowych lub innych procedurach związanych z kwestiami gospodarczymi są reprezentowane przez prawnika. Prawo gospodarcze dotyczy regulacji działalności gospodarczej, transakcji handlowych, umów handlowych, praw własności intelektualnej, konkurencji, upadłości i innych zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw i instytucji. Zastępstwo procesowe jest powszechnie stosowane w prawie gospodarczym w przypadku np. spraw cywilnoprawnych, spraw o konkurencję, umów handlowych, upadłości i restrukturyzacji, spraw podatkowych, a także transakcji i fuzji.

Zastępstwo procesowe w prawie gospodarczym pomaga przedsiębiorstwom i innym podmiotom gospodarczym w skutecznej ochronie ich interesów, przestrzeganiu przepisów i prawidłowym prowadzeniu działań biznesowych. Prawnicy specjalizujący się w prawie gospodarczym posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego reprezentowania klientów w sprawach związanych z aspektami prawno-gospodarczymi. Do takich osób należą radcy prawni działający w imieniu naszej kancelarii.

Zastępstwo procesowe – koszty

Kosztami zastępstwa procesowego są koszty, jakie musimy ponieść za udział /usługi świadczone przez profesjonalnego pełnomocnika, działającego w danej sprawie nanaszą rzecz. Obejmują one wynagrodzenie za wszystkie czynności prawne/procesowe jakie podejmuje pełnomocnik, w tym w szczególności przygotowanie pism procesowych, analizę sprawy oraz doradztwo czy reprezentacja podczas rozpraw w sądzie. W tym miejscu należałoby podkreślić, iż stanowią one część kosztów całego postępowania. Jednocześnie nie można ich mylić z kosztami sądowymi, które związane są z rozpoznaniem sprawy przez sąd (np. opłata sądowa). Dla uporządkowania tego rozróżnienia, najprościej można wskazać, iż na koszty postępowania sądowego składają się koszty sądowe jak i właśnie koszty zastępstwa procesowego. Co należy dodać, koszty zastępstwa procesowego są kosztem brutto, czyli uwzględniającym 23% podatek VAT.

Komu należą się koszty zastępstwa procesowego?

Zapewne nie każdy o tym wie, ale koszty zastępstwa procesowego należne są stronie wygrywającej proces. To znaczy, sąd wydając rozstrzygnięcie w danej sprawie, zasądza od strony przegrywającej na rzecz strony wygrywającej, zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Należy jednak pamiętać, iż ma to miejsce tylko wówczas, gdy dana strona wygrywająca była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. W tym miejscu wymaga jednak podkreślenia, iż pomimo wygrania procesu, sąd może wydać jednak inne rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego. Mianowicie dzieje się tak, gdy pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. W takiej sytuacji zwrot kosztów należy się pozwanemu, pomimo uwzględnienia roszczenia powoda. Co więcej sąd może obciążyć jedną ze stron obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku, czy oceny sądu. Ponadto w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Ma też uprawnienie do nałożenia na jedną ze stron obowiązku zwrotu kosztów, wywołanych jej niesumiennym lub niewłaściwym postępowaniem. Jak więc widzimy możliwości jest wiele, jednak podstawową zasadą jest obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez stronę przegrywającą. 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – nasz pełnomocnik, a pełnomocnik przyznany przez sąd

W tym miejscu należałoby też zwrócić uwagę na istotne rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem, które ustalamy na początku w umowie z naszym pełnomocnikiem, a wysokością wynagrodzenia pełnomocnika, które przyznaje sąd w ramach zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony wygrywającej. Niniejsze oznacza to, że istnieją dwa różne rodzaje honorariów, tj. te przyznane przez sąd i te ustalone przez strony przed rozpoczęciem sprawy. Oczywiście teoretycznie mogą się one pokrywać, jednak w praktyce wynagrodzenie ustalane przed rozpoczęciem sprawy jest wyższe, gdyż to które przyznaje sąd na podstawie określonych rozporządzeń, określa minimalne stawki, odbiegające od panujących realiów, stanowiące jedynie minimalne wytyczne przyjęte na potrzeby określania przez sąd kosztów rozliczeń z tego tytułu.

Jak obliczyć koszty zastępstwa procesowego?

Koszty zastępstwa procesowego wynikają z dwóch rozporządzeń, tj.:

• Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

oraz

• Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Powyższe rozróżnienie oczywiście zależne jest od tego, czy reprezentuje nas w sprawie adwokat czy radca prawny. Co istotne jednak, oba rozporządzenia określają minimalne stawki kosztów zastępstwa procesowego. Co to oznacza? Otóż to, że niezależnie od tego, na jakie wynagrodzenie faktycznie umówiliśmy się z naszym pełnomocnikiem, to sąd i tak będzie zobligowany do zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa w minimalnej stawce, wynikającej z rozporządzenia. Wyjątkowo, w sprawach szczególnie zawiłych, sąd ma możliwość zasądzenia nawet sześciokrotności stawek minimalnych, co jednak jest praktyką bardzo rzadko spotykaną, żeby nie powiedzieć niespotykaną. Aby nie powielać treści przedmiotowych rozporządzeń można, wskazać, iż określone stawki są stałe, bądź zależne od wartości przedmiotu sporu, co wynika z rodzaju sprawy, z jaką mamy do czynienia. Generalną zasadą jest, że w sprawach o prawa majątkowe, im większa jest wartość przedmiotu sporu w danej sprawie, tym większa jest spodziewana stawka zastępstwa procesowego, będąca przedmiotem zasądzenia w wyroku kończącym sprawę.

I tak, w sprawach z zakresu prawa cywilnego o świadczenie pieniężne, stawki kształtują

się następująco:

• do 500 zł – 90 zł;

• powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

• powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

• powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

• powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

• powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

• powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

• powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

• powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Mogą one ulec zmniejszeniu, gdy dana sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu

upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym i wówczas wynoszą:

• do 500 zł – 60 zł;

• powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

• powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

• powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

• powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

• powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

• powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

W sprawach rodzinnych natomiast, kształtują się na następującym poziomie:

• rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

• stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

• przysposobienie – 360 zł;

• pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

• ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz

rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

• rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

• ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

• podział majątku wspólnego między małżonkami – stawka obliczoną na podstawie zestawienia określonego powyżej, zależna w tym przypadku od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

• alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Z kolei w sprawach z zakresu prawa pracy, wynoszą:

• nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,

przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;

• wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

• inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;

• ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

• świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Należy też pamiętać, iż koszty zastępstwa procesowego są zasądzane odrębnie dla każdej instancji oraz odrębnie dla postępowania zażaleniowego i zawsze tylko na wniosek strony, co oznacza, iż jeśli nie złożymy takiego wniosku przed zamknięciem rozprawy kończącej sprawę w danej instancji, to bezpowrotnie pozbawimy się uprawnienia do ich dochodzenia.

Podsumowanie kosztów zastępstwa procesowego

Podsumowując, koszty zastępstwa procesowego są wynagrodzeniem za udział radcy prawnego bądź adwokata w danej sprawie sądowej, które są zasądzane przez sąd od strony przegrywającej proces na rzecz strony wygrywającej. Należne są tylko wówczas, gdy strona wygrywająca, korzystała z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, a także wartości przedmiotu sporu.