Już od kilku miesięcy, bo od 16 lipca br., obowiązuje zakaz cesji umów rezerwacyjnych, a ponadto obowiązują ograniczenia w przypadku cesji umów deweloperskich. Zmiany te zostały wprowadzone przez ustawodawcę, aby ograniczyć nieuczciwe praktyki, tj. nabywanie kilku, kilkunastu mieszkań w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. W niniejszym wpisie przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące niekorzystnych zmian na rynku nieruchomości. Zapraszamy do dalszej lektury.

Dla kogo jest zakaz cesji umowy rezerwacyjnej?

Od połowy lipca br. zasadniczo nie ma możliwości przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej. Tylko w przypadku, gdy beneficjentem będzie osoba z I lub II grupy podatkowej, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, możliwość ta będzie dostępna.

Jakie ograniczenia przy cesji umowy deweloperskiej?

Przepis art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny stanowi, że nabywca, będący stroną umowy deweloperskiej może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią, w przypadku, gdy:

  • umowa ta dotyczy nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym domu jednorodzinnego wraz z nieruchomością gruntową, na której jest albo ma zostać wybudowany,
  • w okresie 3 lat poprzedzających przeniesienie tych wierzytelności nie dokonał przeniesienia wierzytelności wynikających z innej umowy deweloperskiej lub umowy.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. Dokonanie cesji umowy deweloperskiej z naruszeniem wyżej wymienionych warunków może skutkować odpowiedzialnością karną zbywającego, natomiast nie będzie stanowić przesłanki jej nieważności. Dla członków najbliższej rodziny (tj. I, II grupa podatkowa), wskazane ograniczenia nie obowiązują.

Jeśli potrzebują Państwo doradztwa prawnego w kontekście umów rezerwacyjnych i deweloperskich, zapraszamy do kontaktu z Radcą Prawnym Toruń.