W przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji w robotach budowlanych, zarówno dotyczy to tych mniejszych, jak i większych, oprócz samego inwestora pojawiają się także podwykonawcy. Kodeks cywilny, w obecnie obowiązującym brzmieniu, reguluje w sposób kompleksowy w Tytule XVI (art. 647 – art. 658) wszelkie kwestie związane z umową o roboty budowlane. W niniejszym wpisie skupimy się na zagadnieniu zgłoszenia podwykonawcy do inwestora oraz szczegółowego przedmiotu robót. Zapraszamy do lektury!

Czy jest obowiązek zgłoszenia podwykonawcy?

Zgodnie z art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego, inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Z przywołanej treści przepisu jednoznacznie wynika, że warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora jest wiedza na temat zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę i niewniesienie wobec tego sprzeciwu. Co istotne, inwestor może mieć wiedzę na temat podwykonawcy z pisemnego zgłoszenia bądź z umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Tym samym odpowiadając na pytanie tytułowe – tak, istnieje obowiązek zgłoszenia podwykonawcy i zgłoszenie może zostać dokonane samodzielnie lub wspólnie przez wykonawcę lub podwykonawcę.

Kto zgłasza podwykonawcę?

Podwykonawcę zgłasza wykonawca (generalny wykonawca) inwestorowi. Przepis stanowi także, że zgłoszenie do inwestora może być dokonane przez podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zgłoszenie winno zostać sporządzone w formie pisemnej, co wynika z art. 6471 § 4 Kodeksu cywilnego (tj. § 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”).

W przypadku braku zgody, inwestor powinien zgłosić pisemny sprzeciw (6471 § 4 Kodeksu cywilnego), adresowany do obu stron umowy podwykonawczej. Warunkiem skuteczności sprzeciwu jest zgłoszenie go w terminie zawitym 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia robót, które miałby wykonać podwykonawca.

Jak zgłosić podwykonawcę inwestorowi?

Częściowo na to pytanie udzieliliśmy odpowiedzi wcześniej – tak, wymagane jest pisemne zgłoszenie i brak wniesionego sprzeciwu przez inwestora. Ewentualnie zgłoszenie podwykonawcy może nastąpić w ramach umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. W zgłoszeniu koniecznym jest wskazać na:

  • osobę podwykonawcy oraz jego adres,
  • szczegółowy opis robót, który będzie wykonywał podwykonawca,
  • określenie zakresu odpowiedzialności inwestora za wypłatę wynagrodzenia.

Zgłoszenie podwykonawcy winno nastąpić przed przystąpieniem do wykonywania robót przez niego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku braku zgłoszenia – inwestor nie odpowiada solidarnie wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia. Więcej w tym temacie mogą się Państwo dowiedzieć, kontaktując się z radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie karnym z Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec.