Komornicze zajęcie nieruchomości, a następnie jej licytacja, to najgorszy z możliwych scenariuszy dla dłużnika, wobec którego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Czy można w jakiś sposób tego uniknąć?

Czy można wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości?

W pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić, iż egzekucja komornicza z nieruchomości nie jest prowadzona od samego początku jej wszczęcia. Na pierwszym etapie komornik próbuje odzyskać pieniądze wierzyciela z różnych składników majątku dłużnika, co oznacza, że w tym celu komornik może zająć m.in.: rachunki bankowe dłużnika, jego wynagrodzenie za pracę, emeryturę czy rentę. Dopiero w momencie, gdy egzekucja z powyższych składników majątku okazuje się bezskuteczna, to możliwe jest prowadzenie egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości dłużnika. Czy można zatem wstrzymać egzekucję z nieruchomości, gdy już do niej dojdzie? Jedynym skutecznym sposobem na wstrzymanie egzekucji komorniczej z nieruchomości, jest wypracowanie porozumienia z wierzycielem, w którego następstwie skieruje on wniosek do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Co istotne, w interesie dłużnika powinno być jak najszybsze wypracowanie porozumienia/ugody z wierzycielem, gdyż im szybciej wniosek o zawieszenie postępowania zostanie do komornika złożony, tym większe są szanse zaoszczędzenia kosztów związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości.

Jak skutecznie zablokować egzekucję komorniczą?

Skuteczne blokowanie egzekucji komorniczej, może nastąpić poprzez skarżenie czynności dokonywanych przez komornika. Co prawda nie przyniesie to trwałego efektu, jednak pozwoli nam wydłużyć w czasie całe postępowanie. Dla przykładu można złożyć skargę na wycenę nieruchomości dokonywaną przez rzeczoznawcę. Bardzo często zdarza się, że przedmiotowe wyceny są dokonywane poniżej wartości rynkowej danej nieruchomości. Zaskarżenie tej czynności, jeśli sąd uzna skargę za zasadną, spowoduje, że wycena musi zostać sporządzona ponownie, co mocno wydłuży całe postępowanie. Bardzo skutecznym sposobem na zablokowanie egzekucji nieruchomości, jest także ustanowienie w stosunku do bliskiej i zaufanej osoby dożywotniej służebności mieszkania na przedmiotowej nieruchomości, co najprościej mówiąc, oznacza prawo określonej osoby dożywotniego korzystania z lokalu lub wyznaczonych części lokalu. W takim przypadku licytacja danej nieruchomości może okazać się w praktyce niemożliwa, gdyż nikt nie będzie chciał nabyć domu czy mieszkania z dożywotnim lokatorem. Opisany sposób jednak nie znajdzie zastosowania, w sytuacji, gdy nasz wierzyciel, którym jest najczęściej bank w przypadku nieruchomości, jest już wpisany do danej księgi wieczystej.

Kiedy komornik nie może zająć nieruchomości?

Według przepisów komornik nie może zlicytować nieruchomości, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania nieruchomości. Co istotne dotyczy to nieruchomości,  które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Innymi słowy, jeśli wartość zadłużenia jest mniejsza niż 5% wartości lokalu, to się osoby fizyczne, nie muszą obawiać się utraty swojej nieruchomości przeznaczonej dla celów mieszkaniowych.

Pomoc prawna przy egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości w wielu przypadkach ogranicza się do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wobec tego warto utrzymywać ten stan jak najdłużej, co możemy uczynić przy odpowiedniej pomocy prawnej specjalisty z danego zakresu, np. prawnika nieruchomości. Poprzez zaskarżanie czynności komornika i sądu możemy zyskać bardzo dużo czasu, wydłużając cały proces nawet o kilka lat, a w niektórych przypadkach, przy odpowiednim prowadzeniu sprawy, egzekucja z nieruchomości mieszkalnej może zostać nawet umorzona.

Podsumowując, istnieją sposoby na wstrzymanie, blokowanie czy nawet uniknięcie egzekucji z nieruchomości. Kluczem do tego jest jednak działanie i odpowiednia wiedza w tym zakresie, poparta doświadczeniem. Schowanie głowy w piasek i nieodbieranie korespondencji od komornika stanowi,  jedynie prostą drogę do jej utraty w wyniku posiadanego zadłużenia.