1. Kto przetwarza dane osobowe przekazane przez stronę internetową www.marcinchowaniec.pl?

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników odwiedzających strony dostępne w ramach serwisu www.marcinchowaniec.pl jest radca prawny Marcin Chowaniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN CHOWANIEC KANCELARIA RADCY PRAWNEGO z siedzibą w Toruniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Jana Matejki 20-22, lok. 9, 87-100 Toruń, NIP 8512997495, REGON 367539401, zwany dalej Kancelarią.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

  • telefonicznie pod numerem + 48 661 993 378,
  • mailowo pod adresem prawnik@marcinchowaniec.pl,
  • korespondencyjnie z wykorzystaniem adresu ul. Jana Matejki 20-22, lok. 9, 87-100 Toruń.

2. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej www.marcinchowaniec.pl ?

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.marcinchowaniec.pl są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

W przypadku podjęcia współpracy i zawarcia umowy na wybrane usługi, umowa ta może zawierać stosowne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych właściwych dla danej usługi.

3. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej www.marcinchowaniec.pl?

Dane osobowe od Użytkowników strony internetowej www.marcinchowaniec.pl pozyskiwane są wyłącznie w sposób dobrowolny za pośrednictwem:

  1. formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą wysłać do Kancelarii zapytanie dotyczące jej usług.

Dane osobowe uzyskane tymi kanałami przetwarzane są w celach marketingowych. Dzięki nim Kancelaria może skontaktować się z Użytkownikiem, omówić szczegóły dotyczące zapytań ofertowych, przygotować oraz przesłać ofertę na usługi.

Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić skorzystanie ze strony internetowej, uniemożliwić lub opóźnić skontaktowanie się z Kancelarią (w tym wykorzystanie formularza kontaktowego) oraz uniemożliwić lub opóźnić rozpoczęcie świadczenia usług.

4. Jakie są zasady udostępniania przez firmę MARCIN CHOWANIEC KANCELARIA RADCY PRAWNEGO danych osobowych?

Kancelaria przekaże lub ujawni dane osobowe Użytkowników w niezbędnym i wymaganym zakresie instytucjom publicznym na ich wezwanie, w związku z realizacją ich ustawowych obowiązków i na podstawie właściwych przepisów uprawniających je do takiego żądania.  

Przekazanie danych osobowych może nastąpić na rzecz podmiotów powiązanych w ramach Kancelarii oraz podmiotów zewnętrznych, współuczestniczących w komunikacji z Użytkownikiem w ramach przygotowywania oferty i realizacji postanowień Umowy z Użytkownikiem.

Oprócz podmiotów powiązanych, Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za jej infrastrukturę IT w ramach czynności związanych z utrzymaniem prawidłowego działania wykorzystywanych przez nią systemów i aplikacji oraz samej witryny www.marcinchowaniec.pl.

5. W jaki sposób Użytkownik decyduje o przekazaniu Kancelarii swoich danych osobowych?

Podczas standardowej wizyty na www.marcinchowaniec.pl podawanie danych osobowych nie jest konieczne.

Jedynie chcąc nawiązać bezpośredni kontakt i otrzymać w związku z tym odpowiedź od Kancelarii, Użytkownik proszony jest o podanie niezbędnych danych w formularzu kontaktowym.

6. Dostęp do danych i uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych w zakresie opisanych niniejszą polityką, Kancelaria gwarantuje Użytkownikom prawo do realizacji uprawnień wynikających z przepisów RODO, z uwzględnieniem pozostałych przepisów zobowiązujących do przechowywania i przetwarzania danych. Wszelkie zapytania lub wnioski związane z danymi osobowymi Użytkownika, w tym te odnoszące się do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, Użytkownik proszony jest wysyłać na adres e-mail: prawnik@marcinchowaniec.pl

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Kancelarię narusza przepisy RODO.

7. Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące Użytkowników, w tym działających w ich imieniu osób kontaktowych, będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji, a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:

  1. przepisy prawa nakładają na Kancelarię obowiązek przechowywania danych osobowych, w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących jej działalności,
  2. przechowywanie danych osobowych przez Kancelarię jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika.

W przypadku danych osobowych osób kontaktowych, Kancelaria będzie przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania, chyba że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania

8. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Kancelaria może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.