Prawo rodzinne to gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne między członkami rodziny oraz uregulowaniem kwestii związanych z małżeństwem, rozwodem, opieką nad dziećmi, alimentami, adopcją, a także innymi zagadnieniami dotyczącymi rodziny. Dowiedz się więcej na temat prawa rodzinnego Toruń i zapoznaj się z usługami naszej kancelarii.

Porady prawne prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec udziela porad prawnych dotyczących prawa rodzinnego. Ich celem jest udzielenie Klientom pomocy i wsparcia w zrozumieniu oraz rozwiązaniu różnych kwestii prawnych związanych z rodziną. Takie porady lub konsultacje prawne dotyczą najczęściej:

 • rozwodu – nasi prawnicy mogą doradzić Klientom w sprawach związanych z procesem rozwodowym np. warunkami składania wniosku o rozwód, podziałem majątku, opieką nad dziećmi, ustalaniem alimentów, a także innymi powiązanymi aspektami. Sprawdź usługi prawnika od rozwodów,
 • opieki nad dziećmi – w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi, prawnik może pomóc w ustalaniu praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, przyznawaniu opieki jednemu lub obu rodzicom, regulacji kontaktów z dziećmi itp.,
 • alimentów – porady prawne z prawem rodzinnym mogą również obejmować kwestie dotyczące ustalania i pobierania alimentów dla dzieci lub współmałżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • władzy rodzicielskiej – ustalenie praw i obowiązków rodziców w stosunku do dzieci, w tym podejmowanie decyzji dotyczących wychowania, edukacji i opieki medycznej,
 • małżeństwa – nasi radcy prawni mogą udzielić porad prawnych związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem małżeństw, wyjaśnić prawa i obowiązki małżonków oraz pomóc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z małżeństwem,
 • adopcji – w przypadku adopcji, nasi prawnicy mogą wspierać klientów w całym procesie adopcyjnym, wyjaśniać prawa i obowiązki związane z adopcją oraz pomagać w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji,
 • ochrony rodziny – porady prawne z prawa rodzinnego mogą również obejmować kwestie związane z ochroną rodziny przed przemocą domową, nadużyciami lub innymi zagrożeniami,
 • ewidencji stanu cywilnego – w takim przypadku porady prawne dotyczą rejestracji aktów stanu cywilnego, takich jak urodzenia, śluby lub zgony.

Prawnik do spraw rodzinnych

Prawnik do spraw rodzinnych jest osobą specjalizującą się w dziedzinie prawa rodzinnego. Jego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej klientom w różnych kwestiach dotyczących rodziny i relacji rodzinnych. Zajmuje się on szerokim zakresem spraw związanych z prawem rodzinnym – rozwodami, ustaleniem opieki nad dziećmi, ustaleniem wysokości alimentów, procesami adopcyjnymi, ustaleniem władzy rodzicielskiej, separacjami, zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa, ubezwłasnowolnieniem (częściowym lub całkowitym), kuratelą, mediacjami i negocjacjami w przypadku konfliktów rodzinnych, ochroną rodziny np. w przypadku przemocy domowej oraz wielu innych.

Prawnik do spraw rodzinnych może również reprezentować klientów przed sądem, sporządzać umowy i dokumenty prawne związane z prawem rodzinnym, udzielać porad prawnych i dbać o interesy swoich klientów we wszystkich aspektach związanych z prawem rodzinnym. Nasi prawnicy świadczą takie usługi prawne zarówno w siedzibie kancelarii, jak i za pośrednictwem konsultacji online.

Na czym polega prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa, która reguluje dziedziczenie majątku oraz przekazywanie praw i obowiązków po zmarłej osobie, czyli spadkodawcy, na osoby zwane spadkobiercami. Głównym celem prawa spadkowego jest ustalenie, kto będzie dziedziczył majątek po śmierci osoby oraz jakie będą zasady przekazywania tej spuścizny.

Główne zasady i elementy prawa spadkowego to:

 • Spadkodawca – to osoba, która umiera i pozostawia swoją własność lub majątek. Spadkodawca może ustalić swoich spadkobierców w testamencie. W przypadku, jeśli takiego nie zostawił, dziedziczenie może odbyć się na podstawie dziedziczenia ustawowego (zgodnie z przepisami polskiego prawa).
 • Spadkobiercy – to osoby, które mają prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym spadkodawcy. W zależności od przepisów prawa danego kraju i okoliczności spadkobiercami mogą być m.in. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także inne osoby bliskie zmarłemu.
 • Testament – jest dokumentem sporządzony przez spadkodawcę, w którym wyraża swoje życzenia dotyczące dziedziczenia i rozdziału swojego majątku po śmierci. Testament może określać spadkobierców i przekazywanie poszczególnych elementów majątku.
 • Dziedziczenie ustawowe – jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu lub jeśli testament został uznany za nieważny, dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów dziedziczenia ustawowego. Przepisy te wskazują, kto ma prawo do dziedziczenia majątku zgodnie z hierarchią spadkobierców.
 • Podział spadku – prawo spadkowe określa zasady podziału spadku między spadkobiercami. Może to być równy podział na wszystkich spadkobierców lub podział z uwzględnieniem określonych udziałów dla różnych spadkobierców.
 • Długi i zobowiązania – prawo spadkowe reguluje również, jakie zobowiązania i długi spadkodawcy pozostają po jego śmierci oraz w jaki sposób powinny zostać zaspokojone z majątku spadkowego.

Prawo spadkowe różni się w zależności od kraju i może być dość skomplikowane, zwłaszcza w przypadku dużej wartości majątku lub sporów między spadkobiercami. W celu uniknięcia problemów i zapewnienia sprawiedliwego podziału spadku, ważne jest, aby spadkodawca sporządził testament, oczywiście, jeśli jest to możliwe lub skonsultował się z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym.