Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec pomaga w skutecznym przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego małżonków. Zapewniamy, że prowadzone przez nas działania pozwalają na uzyskanie najkorzystniejszej i najbardziej optymalnej możliwości podziału. Zajmujemy się każdym aspektem podziału majątku wspólnego w Toruniu.

Na czym polega podział majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego Toruń to proces dzielenia aktywów i pasywów zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa pomiędzy małżonkami, kiedy obowiązuje wspólność majątkowa. Tak zwana wspólność majątkowa oznacza, że mienie nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa staje się ich wspólnym majątkiem.

Proces podziału majątku wspólnego polega na ustaleniu, jaki udział mają małżonkowie w poszczególnych aktywach i pasywach, a następnie na ich podziale między małżonków w sposób uzgodniony lub na podstawie decyzji sądu, jeśli nie ma porozumienia między stronami. Sprawdź, jak może Ci pomóc prawnik od rozwodów.

Podział majątku po rozwodzie – jak przebiega?

Podział majątku po rozwodzie może przebiegać różnie, wszystko zależy od indywidualnych okoliczności i zawartych umów pomiędzy małżonkami. Jednak możemy przedstawić zarys procedury podziału majątku po rozwodzie:

 • inwentaryzacja i wycena majątku – pierwszym krokiem jest sporządzenie inwentaryzacji majątku wspólnego. Ocenia się wartość każdego aktywa i pasywa, aby ustalić pełen zakres majątku, który będzie podlegał podziałowi.
 • ustalenie udziałów – na podstawie inwentaryzacji i wartości aktywów, małżonkowie wspólnie lub z pomocą sądu mogą ustalić, jakie udziały przypisane są każdemu z nich w majątku. Mogą to być udziały równomierne lub różne w zależności od okoliczności.
 • uzgodnienia między stronami – jeśli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia, mogą sami określić, jakie aktywa będą przypisane każdemu z nich, uwzględniając ich udziały. Ważne jest, aby dokumentować te uzgodnienia w umowie podziałowej.
 • orzeczenie sądowe – w przypadku braku porozumienia między małżonkami, sąd może wydać orzeczenie w sprawie podziału majątku. Sąd będzie brał pod uwagę różne czynniki, takie jak wkład każdego małżonka do gromadzenia majątku, potrzeby finansowe, obowiązki wobec dzieci itp.
 • równy podział lub podział sprawiedliwy – w przypadku zgodności i zakończenia małżeństwa za porozumieniem stron, podziału majątku dzielony jest po równo między małżonków. Jednak w niektórych przypadkach może być stosowany podział sprawiedliwy, który bierze pod uwagę indywidualne okoliczności każdego przypadku.
 • rozpatrywanie szczególnych przypadków – podział majątku po rozwodzie może być bardziej złożony, jeśli istnieją specjalne aktywa, takie jak nieruchomości, przedsiębiorstwa, emerytury czy inne majątki o specjalnym charakterze.
 • umowa podziałowa – jeśli małżonkowie osiągnęli porozumienie w sprawie podziału, dokumentują je w umowie podziałowej. Umowa ta może obejmować wszelkie szczegóły dotyczące podziału majątku, w tym prawa i obowiązki obu stron. W przygotowaniu tego typu umowy udzieli Państwu pomocy zespół naszych radców prawnych.

Warto podkreślić, że proces podziału majątku po rozwodzie może być emocjonalnie trudny, a decyzje dotyczące podziału majątku mają znaczący wpływ na przyszłość obu małżonków. Dlatego zalecamy skonsultowanie się z naszą kancelarią prawną, która specjalizuje się w między innymi w prawie rodzinnym i majątkowym, aby uzyskać odpowiednie wsparcie i fachowe doradztwo w tym procesie.

Dowiedz się więcej o przebiegu podziału majątku po rozwodzie.

Czy podział majątku przed rozwodem jest możliwy?

Podział majątku przed rozwodem jest jak najbardziej możliwy. Przed rozwodem, małżonkowie mogą dobrowolnie podjąć decyzję o podziale majątku małżeńskiego w ramach umowy majątkowej lub porozumienia stron. Taka umowa może być wynikiem wspólnych uzgodnień i może obejmować różne aktywa, pasywa oraz inne aspekty majątkowe.

kto-placi-za-sprawe-o-podzial-majatku-wspolnego

Pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie rozdzielności majątkowej i podpisanie intercyzy, w której określone zostaną prawa i obowiązki obu małżonków w odniesieniu do posiadanych dóbr.

Jak wygrać podział majątku?

Podział majątku w kontekście rozwodu lub rozstania to proces, który powinien być oparty na uczciwym i równym traktowaniu obu stron. Nie jest to kwestia wygranej lub przegranej, ale raczej osiągnięcia sprawiedliwego i zrównoważonego porozumienia, które uwzględnia indywidualne potrzeby i okoliczności każdego z małżonków.

Najlepszy rozwiązaniem jest zawarcie ugody (w formie aktu notarialnego), która zawierać będzie informacje o posiadanym majątku – co wchodzi w jego skład, jaka jest jego wartości oraz propozycję jego podziału. Wszystko, co należy zrobić to złożyć wniosek o zawezwanie drugiej strony do zawarcia ugody w sprawie podziału majątku wspólnego Toruń.

Podział majątku po rozwodzie spłata

W niektórych przypadkach, szczególnie w sytuacjach, gdy podział aktywów nie jest równy, może pojawić się potrzeba spłaty lub wyrównania między stronami. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności i umowy między małżonkami.

Do najczęstszych sytuacji spłaty podziału majątku po rozwodzie należą:

 • wyrównanie wartości – jeśli jeden z małżonków otrzymał aktywa o większej wartości niż drugi, mogą zdecydować się na spłatę lub wyrównanie tej różnicy. Na przykład, jeśli jedno z małżonków otrzymuje dom o wyższej wartości, drugi małżonek może spłacić różnicę pieniędzmi lub innymi aktywami.
 • podział przedsiębiorstwa – jeśli małżonkowie posiadają wspólne przedsiębiorstwo, które musi zostać podzielone, jeden z małżonków może odkupić udziały drugiego lub dokonać innej formy rekompensaty finansowej.
 • podział nieruchomości – jeśli małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość, jedno z małżonków może spłacić drugiego za udział w tej nieruchomości, pozostawiając go w pełni właścicielem.
 • długi lub zobowiązania – w przypadku, gdy jeden z małżonków przejmuje na siebie większość wspólnych długów lub zobowiązań, może zostać uzgodniona spłata tej różnicy przez drugiego małżonka.
 • zabezpieczenie przyszłości – spłata może służyć również zabezpieczeniu przyszłości jednego z małżonków, szczególnie jeśli istnieje znaczna dysproporcja w dochodach lub zdolności do zarabiania. W tym przypadku chodzi również o dobro dzieci byłych małżonków.

Wszystkie szczegóły spłaty lub rekompensaty, włączając w to kwotę i warunki, powinny być jasno określone w umowie między małżonkami. Jest to kwestia, którą jak najbardziej możecie Państwo powierzyć Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec, aby mieć gwarancję, że wszystkie aspekty będą zgodne z prawem i zabezpieczą interesy obu stron.

Sprawdź również – jak podzielić jednoosobową działalność gospodarczą przy podziale majątku wspólnego?

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Wskazane rozdzielność majątkowa i podział majątku to dwa różne pojęcia dotyczące majątku małżeńskiego w kontekście prawnym, szczególnie w sytuacjach związanych z rozwodem lub separacją.

Rozdzielność majątkowa oznacza, że w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zachowują osobne i niezależne majątki. W takim przypadku, mienie i długi każdego z małżonków są oddzielne, a nie stanowią wspólnego majątku. W praktyce oznacza to, że majątek nabyty lub zaciągnięty przez jednego z małżonków nie jest współwłasnością drugiego.

Podział majątku to proces dzielenia majątku małżeńskiego, który ma miejsce w momencie rozwodu lub separacji. Małżonkowie podejmują decyzję, jak majątek ma być podzielony między nimi. Jeśli nie osiągną porozumienia, sąd może orzec w sprawie podziału majątku na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Podsumowując, „rozdzielność majątkowa” dotyczy sposobu gromadzenia i posiadania majątku w trakcie trwania małżeństwa, podczas gdy „podział majątku” odnosi się do sposobu podziału tego majątku po rozwodzie lub separacji. Obydwa te pojęcia mają duże znaczenie w kontekście ustroju majątkowego małżeństwa i wpływają na to, jak aktywa i pasywa są traktowane w czasie i po zakończeniu związku małżeńskiego. Wyjaśniamy – jak przygotować się do rozwodu?

Ile kosztuje podział majątku u prawnika?

Koszty związane z podziałem majątku u prawnika mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, indywidualne potrzeby klienta oraz praktyki danego prawnika. Nie ma jednej stałej ceny, która dotyczyłaby wszystkich przypadków.

Jednak szacowane ceny związane z podziałem majątku prezentują się następująco – opłata sądowa to koszt 300 zł (za porozumieniem stron), jeśli występuje spór, kwota sięga 1 000 zł, powołanie biegłych sądowych to koszt minimum 2 000 – 3 000 zł, a minimalna kwota za reprezentację prawnika to koszt od 5 000 zł w górę (w zależności od skomplikowania sprawy oraz wartości majątku małżonków).

Podział majątku po śmierci męża/żony

Podział majątku po śmierci męża lub żony dotyczy kwestii dziedziczenia i podziału aktywów i pasywów po zmarłym małżonku. Sposób, w jaki ten proces przebiega, zależy od prawa dziedziczenia, a także od ewentualnych testamentów lub innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na dziedziczenie.

W momencie śmierci jednego z małżonków wspólność majątkowa ustaje i przekształca się w majątek objęty współwłasnością udziałową (podzielną). Według przepisów polskiego prawa każdy z małżonków posiada połowę tego majątku, a druga połowa wchodzi w skład masy spadkowej. Dowiedz się więcej o prawie spadkowym.

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

Koszty związane ze sprawą o podział majątku mogą być różne i zależą od indywidualnych okoliczności. Zazwyczaj osoba lub osoby wnioskujące o podział majątku ponoszą koszty związane z wszelkimi formalnościami i działaniami związanymi ze sprawą. W przypadku chęci rozpoczęcia postępowania sądowego przysługuje opłata – 300 zł za zgodny plan podziału lub 1 000 zł w sytuacji sprawy spornej. Zgodnie z art. 520 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie”.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących podziału majątku wspólnego Toruń zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Radców Prawnych Marcin Chowaniec w celu umówienia się na konsultację wstępną.

Co nie wchodzi do majątku wspólnego?

Majątek wspólny to kategoria majątku, która obejmuje dobra i aktywa zgromadzone przez małżonków podczas trwania ich małżeństwa. Istnieją jednak dobra, które nie wchodzą do majątku wspólnego. Oto ich przykłady:

 • dobra nabyte przed małżeństwem,
 • dary i spadki z odrębną klauzulą – jeśli jeden z małżonków otrzymał dar lub spadek z wyraźną klauzulą, że jest to jego osobisty majątek, to taki majątek zazwyczaj nie wchodzi do wspólnego majątku,
 • umowy przedmałżeńskie – małżonkowie mogą zawrzeć umowę przedmałżeńską, która określa, które składniki ich majątku będą wspólne, a które osobiste. Ta umowa może wyłączać pewne aktywa z majątku wspólnego,
 • długi jednego z małżonków przed małżeństwem,
 • odrębne rachunki bankowe – pieniądze na tych rachunkach traktowane są jako majątek osobisty.

Jeśli nie masz pewności, czy określone aktywa i dobra zaliczają się do majątku wspólnego, czy osobistego, skontaktuj się z radcą prawnym, specjalizującym się w dziedzinie podziału majątku wspólnego Toruń.

Dowody w sprawie o podział majątku

W sprawie o podział majątku wspólnego dowody odgrywają kluczową rolę w potwierdzeniu wartości, właściciela i charakteru poszczególnych składników majątku. Potencjalnymi dowodami mogą być:

 • dokumenty finansowe – takie jak wyciągi bankowe potwierdzające transakcje finansowe, deklaracje podatkowe zawierające informacje na temat dochodów, majątku i zobowiązań, a także dokumentacja zobowiązań finansowych, które mogą wpłynąć na podział majątku,
 • dokumenty nieruchomości – akty własności nieruchomości potwierdzające własność i wartość nieruchomości, dokumenty potwierdzające zakup nieruchomości oraz jej wartość, dokumenty związane z obciążeniem nieruchomości hipoteką,
 • dokumenty związane z majątkiem materialnym – rachunki za zakupy przedmiotów materialnych, dowody zawarcia umów dotyczących pojazdów, sprzętu domowego, biżuterii itp.,
 • intercyza – jeśli istnieją umowy przedmałżeńskie, określające, co wchodzi w skład majątku wspólnego, mogą stanowić ważny dowód,
 • świadkowie – zeznania świadków, którzy mogą dostarczyć informacji na temat historii poszczególnych składników majątku,
 • ekspertyzy wartości – przeprowadzone przez rzeczoznawców ekspertyzy majątkowe, które określają wartość nieruchomości i przedmiotów wartościowych, a także oceny specjalistów ds. finansów, które mogą pomóc w zrozumieniu struktury majątku i jego wartości,
 • korespondencja i komunikacja – listy, e-maile i inne dokumenty zawierające informacje dotyczące rozliczeń finansowych, umów i transakcji majątkowych.

Przy sporządzaniu dowodów w sprawie o podział majątku ważne jest przestrzeganie przepisów prawa oraz uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej. Prawnik od podziału majątku Toruń pomoże w zrozumieniu, jakie dowody są istotne w konkretnej sytuacji prawnej.

Czy sąd może odmówić podziału majątku?

Podział majątku to proces, który zazwyczaj ma miejsce w kontekście zakończenia małżeństwa, takiego jak rozwód lub separacja. W tym procesie majątek zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania ich związku jest rozdzielany między nich, a decyzje dotyczące podziału majątku są podejmowane przez sąd lub wynikają z porozumienia między stronami.

Niemniej jednak, istnieją pewne okoliczności, w których sąd może odmówić przeprowadzenia formalnego podziału majątku. Przypadek ten występuje, gdy:

 • małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, co może wynikać z intercyzy, osobistych zasobów finansowych każdego z partnerów lub innych okoliczności,
 • strony dokonały samodzielnego podziału majątku bez ingerencji sądu, a porozumienie między nimi jest jasne i zgodne z prawem, sąd może wtedy uznać, że formalny proces podziału majątku nie jest konieczny.

W obu przypadkach sąd uwzględnia szczególne okoliczności sprawy i stosuje odpowiednie przepisy prawne. Jest to istotne, aby uniknąć zbędnych procedur i uprościć proces zakończenia małżeństwa, zwłaszcza gdy majątek małżonków jest niewielki lub gdy istnieje wyraźna umowa co do podziału. Przeczytaj, czy spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie jest możliwa.