W jednym z artykułów analizowaliśmy zagadnienie kredytu zaciągniętego przez małżonków a podziału majątku wspólnego. Natomiast niniejszy wpis poświęcony zostanie kwestii rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej w przypadku rozwodu małżonków i podziału majątku wspólnego w sytuacji ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami. Zachęcamy do dalszej lektury!

Podział majątku przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Tym samym przy założeniu, że jednoosobowa działalność gospodarcza została założona przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa i nie została zawarta wcześniej umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową – wówczas cały majątek z działalności, zyski z tej działalności – wchodzą w skład majątku wspólnego i podlegają podziałowi przez sąd. Oczywiście najsprawniejszym, a zarazem najprostszym sposobem załatwienia tej kwestii jest wcześniejsze porozumienie małżonków i chęć skorzystania z usług notariusza celem ustanowienia rozdzielności majątkowej i sporządzenia umowy o podziale majątku.

Czy działalność gospodarcza wchodzi do majątku wspólnego?

Tak, w przypadku, gdy działalność została zawarta w trakcie związku małżeńskiego, działalność gospodarcza wchodzi do majątku wspólnego, tak samo, jak zyski z działalności gospodarczej, które przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb rodziny, co zostało poruszone wyżej.

Czy żona odpowiada za długi męża z działalności gospodarczej?

Oczywiście, prowadzenie działalności gospodarczej obciążone jest ryzykiem niepowodzenia. Za zobowiązania, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, nieograniczoną i osobistą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca daną działalność. Tym samym w sytuacji, gdy dana osoba, która prowadzi działalność i pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej – wówczas współmałżonek ponosi odpowiedzialność z majątku wspólnego za zobowiązania (długi) wynikające z działalności gospodarczej, chociażby on sam nie prowadził działalności. W kontekście powyższych rozważań oraz pytania „czy żona odpowiada za długi męża z działalności gospodarczej” odpowiedź jest tylko jedna – tak, żona odpowiada za długi męża z działalności gospodarczej.