Prawo spadkowe, znane również jako prawo dziedziczenia, jest dziedziną prawa, która reguluje przekazywanie majątku oraz praw i obowiązków po osobie zmarłej (tzw. spadkodawcy) na rzecz osób bliskich (tzw. spadkobierców). Proces ten określa się jako spadek. Poznaj główne cechy prawa spadkowego Toruń.

Na czym polega prawo spadkowe?

Prawo spadkowe polega na zestawie przepisów prawnych, które określają zasady dziedziczenia majątku, praw i obowiązków po osobie zmarłej. Główne aspekty i zasady prawne dotyczące prawa spadkowego obejmują:

 • dziedziczenie ustawowe – w przypadku, gdy zmarły nie sporządził testamentu, majątek przechodzi na spadkobierców ustawowych. Są to zazwyczaj najbliżsi krewni, tacy jak małżonek/małżonka, dzieci, rodzice lub rodzeństwo, a czasami również dalsi krewni. W Polsce określona jest hierarchia dziedziczenia, która precyzuje, kto dziedziczy majątek w przypadku braku pozostawienia testamentu.
 • testament – spadkodawca może sporządzić testament, który pozwala mu samodzielnie wyznaczyć spadkobierców i określić, jak majątek ma być podzielony między beneficjentów. Testament jest dokumentem prawnym i musi być sporządzony zgodnie z wymogami prawa, aby był ważny.
 • dziedziczenie uzupełniające – niektóre systemy prawne mogą przewidywać dziedziczenie uzupełniające, które zapewnia ochronę najbliższym krewnym, nawet jeśli zmarły sporządził testament, który w dużym stopniu ich pomija. Dzięki temu ogranicza się możliwość całkowitego wydziedziczenia członków rodziny.
 • podział spadku – prawo spadkowe określa, w jakich proporcjach majątek zostaje podzielony między spadkobierców. W niektórych jurysdykcjach istnieje zasada równego podziału, ale w innych spadkodawca może ustalić inny podział poprzez sporządzenie testamentu.
 • długi i zobowiązania spadkowe – spadkobiercy dziedziczą nie tylko aktywa, ale również długi i zobowiązania spadkodawcy. Mogą być zobowiązani do uregulowania wszelkich niezapłaconych zobowiązań z majątku spadkowego.
 • procedura spadkowa – w celu zarejestrowania i rozstrzygnięcia sprawy spadkowej, zwykle wymagana jest procedura sądowa lub notarialna, w zależności od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.
 • udział partnerów życiowych – niektórych krajach prawo spadkowe może obejmować partnerów życiowych, którzy nie są małżeństwem, umożliwiając im dziedziczenie majątku po swoim partnerze.

Ważne jest, aby osoby posiadające majątek zapoznały się z przepisami prawa spadkowego, w tym celu warto skorzystać z pomocy prawnika lub notariusza, aby pomógł w sporządzeniu testamentu zgodnego z ich życzeniami i bazującego na polskim prawie. Dowiedz się więcej o najnowszych przepisach prawa spadkowego.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe to procesy prawne, które zachodzą po śmierci osoby (spadkodawcy) i mają na celu rozstrzygnięcie kwestii związanych z jej majątkiem oraz przekazanie go spadkobiercom lub innym osobom uprawnionym do dziedziczenia. Takie sprawy sądowe są kluczowe dla ustalenia prawnego statusu majątku, określenia spadkobierców, podziału majątku oraz uregulowania zobowiązań i długów spadkowych.

Główne aspekty i czynności związane ze sprawami spadkowymi to:

Składanie wniosku o otwarcie spadku. Po śmierci osoby, którą obowiązuje prawo spadkowe, jej spadkobiercy (lub osoby zainteresowane dziedziczeniem) mogą złożyć wniosek o otwarcie postępowania spadkowego. Wniosek ten jest składany do sądu lub urzędu notarialnego, zgodnie z przepisami danego kraju.

Kolejnym etapem jest określenie spadkobierców. W ramach sprawy spadkowej sąd lub notariusz ustala, kim są spadkobiercy zmarłej osoby. Może być to oparte na przepisach ustawowych lub na treści testamentu, jeśli spadkodawca taki pozostawił.

Ocena aktywów i zobowiązań spadkowych. W trakcie procesu spadkowego sąd lub notariusz ustala wartość majątku spadkowego oraz zobowiązania i długi, które spadkodawca pozostawił po swoim życiu. Może to wymagać zbadania dokumentów finansowych, nieruchomości, umów itp.

Następnie dokonywany jest podział spadku. Po ustaleniu spadkobierców i wartości majątku następnym krokiem jest dokonanie podziału spadku między beneficjentów zgodnie z przepisami ustawowymi lub zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie.

Uregulowanie zobowiązań spadkowych. W przypadku, gdy spadkodawca pozostawił długi i zobowiązania, muszą one zostać uregulowane z majątku spadkowego przed podziałem pozostałego majątku między spadkobierców.

Ostatnim krokiem jest zakończenie sprawy spadkowej. Po dokonaniu podziału spadku i uregulowaniu zobowiązań sąd lub notariusz zamyka sprawę spadkową, a spadkobiercy otrzymują odpowiednie dokumenty potwierdzające ich prawa do dziedziczenia. Przybliżamy również ryzyko odziedziczenia spadku.

Radca prawny sprawy spadkowe

W gronie prawników Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec znajdziecie Państwo specjalistów w dziedzinie prawa spadkowego, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii związanych z dziedziczeniem majątku po osobie zmarłej.

Nasi radcy prawni ds. spadkowych (np. prawo spadkowe Toruń) świadczą wsparcie prawne zarówno dla spadkodawców, którzy chcą sporządzić testament i uregulować swoje sprawy spadkowe, jak i dla spadkobierców, którzy chcą zrozumieć swoje prawa, zasięgnąć porady prawnej oraz prowadzić sprawę spadkową w sądzie lub przed notariuszem. Ich zakres działań obejmuje zazwyczaj:

 • kontrola procedury spadkowej – czyli informowanie klientów o przebiegu procesu spadkowego i określenie wymogów prawnych związanych z dziedziczeniem majątku.
 • udział w postępowaniu spadkowym – czyli reprezentacja klientów w sądzie lub przed notariuszem w sprawach spadkowych, w tym w sporach dotyczących testamentów, podziału spadku itp.
 • rozwiązywanie sporów spadkowych – pomoc w rozstrzyganiu sporów między spadkobiercami lub innymi osobami zainteresowanymi dziedziczeniem, np. w przypadku wątpliwości co do ważności testamentu.
 • uzyskiwanie dokumentów spadkowych – a dokładnie pomoc w uzyskiwaniu dokumentów, które potwierdzają prawa spadkobierców do dziedziczenia np. zaświadczenie spadkowe.
 • zarządzanie nieruchomościami spadkowymi – doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami, które stanowią część spadku.
 • optymalizacja dziedziczenia – pomoc w optymalizacji dziedziczenia, aby uniknąć problemów z podatkiem od spadków.

Pamiętajmy, że sprawy spadkowe mogą być złożone, a błędne działania mogą prowadzić do sporów i komplikacji w przyszłości, dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór radcy prawnego prawa spadkowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Porady prawne spadkowe

W ofercie usług naszej kancelarii znajdują się również porady prawne spadkowe i konsultacje online świadczone przez naszych radców prawnych specjalizujących się w dziedzinie prawa spadkowego. W ramach porad prawnych spadkowych eksperci udzielają klientom wsparcia i informacji dotyczących różnych kwestii związanych z dziedziczeniem majątku po osobie zmarłej. Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec jest w stanie pomóc klientom w wielu aspektach związanych z dziedziczeniem majątku oraz mediacjach w przypadku zaostrzonych sporów rodzinnych.

Jakie sprawy spadkowe obsługuje kancelaria radców prawnych?

Najczęściej udzielane porady prawne spadkowe w naszej kancelarii dotyczą – sporządzania testamentów, przedstawienia wymogów prawnych związanych ze sporządzeniem testamentu, planowania dziedziczenia oraz przekazania majątku, przedstawienia zgodnych z przepisami praw przysługujących spadkobiercom, wskazania potrzebnej dokumentacji, poinformowania o krokach do podjęcia po śmierci spadkodawcy, omówienia metod podziału spadku, pomocy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy spadkobiercami, pomocy w uzyskaniu dokumentów spadkowych, a także wskazania strategii optymalizacji podatkowej dla spadkobierców.

Jak załatwić sprawy spadkowe bez testamentu?

Testament to dokument prawny, w którym osoba spisująca go określa, jak ma być rozdysponowany jej majątek po śmierci. Jest to jeden z najważniejszych instrumentów prawa spadkowego. Jak więc załatwić sprawy spadkowe bez testamentu?

Rozstrzyganie spraw spadkowych bez testamentu stanowi zazwyczaj złożony proces, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika, który dostarczy precyzyjne i aktualne informacje dotyczące prawa spadkowego Toruń. Istnieją dwie możliwości postępowania w tej kwestii.

jak-zalatwic-sprawy-spadkowe-bez-testamentu
 1. Pierwszym podejściem jest rozpoczęcie postępowania spadkowego przed sądem. W sytuacji, gdy nie ma testamentu, obowiązują przeważnie przepisy ustawowe, które określają dziedziczenie w zależności od stopnia pokrewieństwa. Spadkobiercy powinni stawić się przed sądem rejonowym, który jest najbliżej miejsca zamieszkania zmarłego. Tam złożą wniosek, zawierający informacje dotyczące spadkodawcy i spadkobierców. Kluczowe jest, aby spadkobiercy wspólnie ustalili plan podziału majątku. W przypadku uzyskania zgody wszystkich zainteresowanych majątek zostanie podzielony zgodnie z ustaleniami, a nabycie spadku wymagać będzie zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

2. Alternatywnym podejściem jest skorzystanie z postępowania spadkowego przed notariuszem. W tym przypadku konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, takich jak akt zgonu spadkodawcy, akt urodzenia spadkobierców oraz akt małżeństwa. Podobnie jak w przypadku postępowania sądowego, spadkobiercy mają możliwość samodzielnego ustalenia planu podziału majątku, a notariusz przygotuje protokół dziedziczenia. Proces nabycia spadku również obejmuje złożenie stosownego zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Jakie są koszty sprawy spadkowej?

Koszty sprawy spadkowej mogą się różnić w zależności od czynników, takich jak rodzaj majątku, obecność sporów prawnych, a także wybór profesjonalnych usług. Do kosztów sprawy o stwierdzenie nabycia spadku należą:

 • opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
 • opłata za wpis w rejestrze spadkowym,
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli od śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy.

Jednak to nie koniec kosztów. Opłat wymaga również sprawa o dział spadku:

 • opłata od wniosku o dział spadku, z rozróżnieniem, czy wniosek o podział jest zgodny, czy nie,
 • opłata o zniesienie współwłasności, jeśli taka procedura jest konieczna.

Jeśli spadkobiercy zdecydują się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, do wskazanych opłat należy doliczyć również opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa, a dodatkowo wynagrodzenie pełnomocnika.

Schemat dziedziczenia spadku

Schemat dziedziczenia spadku, czyli zasady, według których określa się, kto ma prawo dziedziczyć majątek po zmarłej osobie, ustala prawo dziedziczenia. Poniżej przedstawimy ogólny schemat dziedziczenia spadku, jednak należy pamiętać, że zasady dziedziczenia mogą być modyfikowane przez testament lub inne okoliczności.

 1. Małżonek i dzieci – są zazwyczaj pierwszymi spadkobiercami. W przypadku braku testamentu majątek może być dzielony między małżonka a dzieci, a udziały mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów prawa rodzinnego.
 1. Rodzice – są kolejnymi spadkobiercami, jeśli nie ma żyjącego małżonka ani dzieci.
 1. Rodzeństwo – analogicznie w przypadku braku małżonka, dzieci i rodziców to rodzeństwo dziedziczy majątek.
 1. Dalsi krewni – tacy jak kuzyni, wujkowie, ciotki itp.
 1. Państwo – jeśli nie ma żyjących krewnych, majątek może przypaść państwu lub innej instytucji publicznej.

Powyższy schemat dziedziczenia spadku odnosi się do przypadku braku testamentu. Jeśli zmarły pozostawił testament, to dziedziczenie będzie odbywać się zgodnie z jego postanowieniami. Możliwe jest również zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego.

Prawo spadkowe Toruń to istotny obszar prawa majątkowego, mający kluczowe znaczenie dla dziedziczenia majątku. W tym kontekście warto zdawać sobie sprawę z potencjalnych kosztów związanych ze sprawą spadkową oraz skorzystać z pomocy radcy prawnego, aby zagwarantować, że proces ten będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami.