Po utracie bliskiej nam osoby kluczową kwestią jest uporządkowanie spraw spadkowych. Często na skutek trudnych przeżyć, zaniedbujemy materię związaną z uporządkowaniem spraw spadkowych, co może skutkować fatalnymi skutkami finansowymi dla spadkobierców, którzy zaniechali odpowiednich działań w odpowiednim czasie. Dlatego niniejszy wpis poświęcony zostanie krokom, jakie należy podjąć, aby skutecznie uregulować sprawy spadkowe.

Od czego zacząć postępowanie spadkowe?

Celem rozpoczęcia postępowania spadkowego koniecznym jest złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Ponadto należy dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament – należy złożyć jego oryginał.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 100 zł – jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę – po 100 zł od każdego spadkodawcy. Wynika to z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Nadto należy również dołączyć oryginał aktu zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy (odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa).

W jakim czasie należy załatwić sprawy spadkowe?

Należy pamiętać, że termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jest to termin zawity.

Zauważyć należy, że w razie, gdy ma miejsce dziedziczenie ustawowe, dla spadkobiercy powołanego do dziedziczenia w pierwszej kolejności termin z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego rozpoczyna z reguły bieg w dniu, w którym osoba ta dowiedziała się o śmierci spadkodawcy, jeśli ma przy tym wiedzę o istnieniu stosunku rodzinnego łączącego ją ze zmarłym, sprawiającego, że należy do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych.

Z kolei w przypadku dziedziczenia testamentowego przyjmuje się, że termin na złożenie oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku wynikający z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego zaczyna biec dla spadkobiercy testamentowego, kiedy wiedząc o śmierci spadkodawcy, dowie się on o istnieniu i treści testamentu.

Do kogo udać się w sprawach spadkowych?

W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z dziedziczeniem, czy niemożnością podjęcia działań, warto zdecydować się na wybór radcy prawnego bądź adwokata, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego. Ponadto należy mieć też na uwadze, że wybrany przez nas specjalista powinien mieć też wiedzę na temat skutków podatkowych i formalności, jakich należy dopełnić w urzędzie skarbowym po zakończonym postępowaniu spadkowym (tj. złożenie odpowiedniej deklaracji SD-Z2 bądź SD-3, uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od spadków i darowizn). Jest to istotne, gdyż wybrani spadkobiercy (tj. najbliższa rodzina – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) nie zapłacą podatku od spadków i darowizn, o ile w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożą oświadczenie o nabyciu majątku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Termin ten zacznie biec 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku albo 6 miesięcy od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Trudne sprawy spadkowe – pomoc prawna

W przypadku gdy jest więcej spadkobierców, majątek spadkodawcy jest spory, bądź potencjalnie może być obciążony długami albo kwestie spadkowe nie zostały uregulowane przez zmarłego za jego życia – wówczas warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego, który to omówi ogólne zagadnienia związane z zasadami dziedziczenia (tj. przede wszystkim czy faktycznie mamy prawo do majątku ze spadku), pomoże przygotować niezbędne dokumenty i poinformuje o opłatach związanych ze sprawą spadkową. Również specjaliści z naszej Kancelarii pozostają w tej materii do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.