Restrukturyzacja to proces wprowadzania zmian w organizacji, firmie, instytucji lub sektorze gospodarki, aby poprawić efektywność, wydajność i konkurencyjność. Restrukturyzacja Toruń prowadzona jest przez Kancelarię Radców Prawnych Marcin Chowaniec i ma na celu wsparcie naszych klientów w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu procesów przekształceniowych.

Restrukturyzacja firmy czy restrukturyzacja spółki?

Oba terminy, restrukturyzacja firmy i restrukturyzacja spółki, są blisko ze sobą związane, ale różnią się w swoim zakresie i kontekście.

Restrukturyzacja firmy:

Restrukturyzacja firmy odnosi się do procesu wprowadzania zmian wewnętrznych w organizacji w celu poprawy jej funkcjonowania, wydajności i konkurencyjności. Może ona obejmować różne aspekty działalności firmy, takie jak:

 • zmiany w strukturze organizacyjnej – reorganizacja działów, zespołów, struktury hierarchicznej w celu lepszej koordynacji i efektywności.
 • restrukturyzacja finansowa – zmiany w finansach firmy, takie jak restrukturyzacja długu, zmiana struktury kapitału, zarządzanie płynnością itp.
 • restrukturyzacja operacyjna – optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych lub innych w celu osiągnięcia większej wydajności firmy.
 • restrukturyzacja strategiczna – dostosowywanie strategii firmy do zmieniających się warunków rynkowych lub celów biznesowych.
 • restrukturyzacja zasobów ludzkich – modyfikacje w zarządzaniu personelem, szkolenia, motywowanie pracowników itp.

Restrukturyzacja spółki:

Restrukturyzacja spółki dotyczy konkretnych zmian w organizacji spółki prawa handlowego. Może ona obejmować różne działania, takie jak:

 • restrukturyzacja kapitałowa – zmiany w strukturze kapitałowej spółki, np. podwyższenie kapitału, emisja akcji, zmiana udziałowców itp.
 • fuzje i przejęcia – połączenie dwóch spółek w jedną lub przejęcie jednej spółki przez inną.
 • podziały spółki – rozdzielenie działalności spółki na dwie lub więcej nowych spółek.
 • likwidacja spółki – zamknięcie działalności spółki i rozwiązanie jej jako podmiotu gospodarczego.

W skrócie – restrukturyzacja firmy odnosi się do szerokiego procesu wprowadzania zmian w organizacji w celu poprawy jej działalności, podczas gdy restrukturyzacja spółki skupia się na konkretnych działaniach dotyczących spółki prawa handlowego, zwykle związanych z kapitałem i strukturą spółki. Nasza kancelaria działa na terenie całej Polski i zajmuje się procesami restrukturyzacyjnymi każdego rodzaju firmy.

Doradca restrukturyzacyjny Toruń

Jeśli szukają Państwo doradcy restrukturyzacyjnego w Toruniu, możecie liczyć na naszą pomoc. Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec zapewnia skuteczną restrukturyzację firmy oraz kompleksowe wsparcie w realizowaniu związanych z nią procesów. Rozwój biznesu dość często wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na implementację działań inwestycyjnych, dlatego nasi specjaliści pomagają klientom w zdobyciu tych środków oraz przygotowują szczegółowe plany wdrożenia poszczególnych procesów biznesowych.

Co w przypadku restrukturyzacji zadłużenia firmy? Bez obaw, wszystkimi procedurami związanymi z tą czynnością zajmuje się nasz doradca restrukturyzacyjny, który może pełnić funkcję nadzorcy sądowego, syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy przy ewentualnej egzekucji itp. Warto również zauważyć, że doradca restrukturyzacyjny Toruń daje firmom zagrożonym niewypłacalnością czas na odbudowanie kapitału i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Doradca restrukturyzacyjny może być zatrudniony przez firmę na stałe lub działać jako niezależny konsultant, w zależności od potrzeb danej organizacji. Główne obowiązki i zadania prawnika dla przedsiębiorcy i firm obejmują:

 • analizę sytuacji finansowej i operacyjnej firmy – doradca przeprowadza szczegółową analizę kondycji finansowej, struktury organizacyjnej, procesów operacyjnych i innych kluczowych aspektów działania firmy.
 • diagnoza problemów – na podstawie analizy, doradca identyfikuje główne problemy i wyzwania, z którymi firma się boryka.
 • opracowanie planu restrukturyzacyjnego – doradca tworzy plan działania, który zawiera konkretnie określone cele, strategie i działania, mające na celu naprawę sytuacji i poprawę wyników organizacji.
 • realizacja działań restrukturyzacyjnych – doradca pracuje z firmą, aby wdrożyć zaplanowane działania restrukturyzacyjne i monitoruje ich postępy.
 • negocjacje z wierzycielami i partnerami biznesowymi – w sytuacjach kryzysu finansowego, doradca może pomóc w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami i partnerami biznesowymi, w celu osiągnięcia korzystnych rozwiązań dla firmy.
 • monitorowanie i raportowanie – doradca śledzi postępy i wyniki wdrażania planu restrukturyzacyjnego oraz dostarcza regularne raporty zarządowi firmy.

Nasi doradcy restrukturyzacyjni posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie finansów, zarządzania, prawa, ekonomii i innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem firm. Ich celem jest poprawa sytuacji organizacji, zwiększenie efektywności, odbudowa zaufania wśród interesariuszy i zapewnienie długoterminowej stabilności przedsiębiorstwa.

Jaki jest koszt restrukturyzacji w Toruniu?

Koszt restrukturyzacji może znacząco się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala problemów, zakres prac, czas trwania procesu, zaangażowanie specjalistów oraz charakterystyka konkretnej firmy lub spółki. Restrukturyzacja jest procesem złożonym, który wymaga indywidualnego podejścia do każdej sytuacji. Koszt może być uzależniony od poziomu zaawansowania kryzysu, ilości pracy, jaką trzeba włożyć w diagnozę i opracowanie planu restrukturyzacji, a także od zespołu specjalistów, którzy są zaangażowani w ten proces.

Jeśli są Państwo zainteresowani restrukturyzacją firmy lub spółki w Toruniu, zalecamy skontaktować się z naszymi radcami prawnymi, którzy są specjalistami ds. restrukturyzacji. Po konsultacji, na której zostaną omówione szczegóły sprawy, uzyskacie Państwo dokładne informacje na temat kosztów i dostępnych usług.

Na czym polega proces restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji jest kompleksowym działaniem podejmowanym przez organizację (firmę, spółkę, instytucję) w celu przystosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, poprawy wydajności, zwiększenia konkurencyjności lub przeciwdziałania trudnościom finansowym czy operacyjnym. Proces ten może mieć różne formy, a jego skala i zakres zależą od konkretnych problemów, z jakimi boryka się organizacja. Proces restrukturyzacji może być złożony i wymagać koordynacji wielu działań. Dlatego też organizacje często korzystają z usług specjalistów, takich jak nasi doradcy restrukturyzacyjni, aby wspomóc i poprowadzić ten proces.

Najczęściej proces restrukturyzacji obejmuje następujące kroki:

 • diagnoza i analiza – pierwszym krokiem w restrukturyzacji jest dokładna analiza sytuacji organizacji. Nasi doradcy restrukturyzacyjni przeprowadzają wnikliwą analizę finansów, struktury organizacyjnej, procesów operacyjnych, rynku, konkurencji itp. w celu zrozumienia przyczyn problemów i ustalenia obszarów, które wymagają poprawy.
 • planowanie – na podstawie analizy, doradcy opracowują plan restrukturyzacyjny, który określa cele, strategie, działania oraz harmonogram działań mających na celu rozwiązanie problemów i osiągnięcie zakładanych rezultatów.
 • implementacja – na tym etapie wdrażane są działania zaproponowane w planie restrukturyzacyjnym. Mogą to być zmiany w strukturze organizacyjnej, redukcja kosztów, restrukturyzacja zadłużenia, inwestycje w nowe technologie czy inne działania mające na celu poprawę wyników firmy.
 • monitorowanie i dostosowanie – proces restrukturyzacyjny nie jest jednorazowym działaniem, ale długoterminowym procesem. Nasi doradcy monitorują postępy w realizacji planu restrukturyzacyjnego i dokonują ewentualnych dostosowań, aby odpowiedzieć na zmieniające się warunki i osiągnąć zamierzone cele.
 • komunikacja i zaangażowanie interesariuszy – w trakcie restrukturyzacji istotne jest utrzymanie komunikacji z pracownikami, klientami, dostawcami, inwestorami i innymi interesariuszami organizacji. Zaangażowanie interesariuszy w proces restrukturyzacyjny może wspierać osiągnięcie sukcesu i budować zaufanie do podejmowanych działań.

Ile trwa restrukturyzacja firmy w Toruniu?

Czas trwania restrukturyzacji firmy w Toruniu, podobnie jak w innych miejscowościach, może znacznie się różnić i zależy od wielu czynników. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każda restrukturyzacja jest unikalna i indywidualna dla danej firmy, a także zależy od skali i złożoności problemów, które wymagają rozwiązania. Proces restrukturyzacji może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od wielu czynników, takich jak – skala problemów, zakres działań restrukturyzacyjnych, współpraca i zaangażowanie personelu firmy, komunikacja, negocjacje oraz efektywność zarządzania restrukturyzacją.

Ważne jest, aby proces restrukturyzacji był dobrze zaplanowany, a zaangażowane osoby miały realistyczne oczekiwania co do czasu jego trwania. Wiele firm korzysta z usług specjalistów ds. restrukturyzacji, takich jak nasi doradcy restrukturyzacyjni, którzy pomagają w przyspieszeniu procesu i osiągnięciu pozytywnych wyników w krótszym czasie. Ostateczny czas trwania restrukturyzacji będzie uzależniony od powyższych czynników i może być trudny do przewidzenia. Dlatego tak ważne jest, aby firma była elastyczna i gotowa na dostosowanie się do ewentualnych zmian w trakcie procesu restrukturyzacji.

Restrukturyzacja długów Toruń

Z pomocą Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec otworzycie Państwo postępowanie restrukturyzacyjne, a nasi specjaliści przygotują propozycje układowe i poprowadzą negocjacje z wierzycielami. Nasze działania mają na celu zmniejszenie zadłużenia przedsiębiorstwa przy jednoczesnym uregulowaniu długów u wierzycieli.

Z kolei uproszczona restrukturyzacja firmy stanowi szansę na polepszenie kondycji finansowej przedsiębiorców, którzy znacznie odczuli skutki kryzysu gospodarczego w Polsce. Jesteśmy tu dla dobra Państwa działalności gospodarczych. Zainteresowani restrukturyzacją długów Toruń? Zapraszamy do umówienia się na konsultację online lub odwiedzenia nas w siedzibie kancelarii.