Bez wątpienia rozwód to trudny okres dla stron zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Jednym z aspektów, który może stanowić wyzwanie dla rozstających się małżonków, jest uregulowanie wspólnych zobowiązań finansowych, w tym spłata kredytu hipotecznego. W niniejszym artykule omówimy najistotniejsze informacje związane ze spłatą kredytu po rozwodzie. Zachęcamy do lektury dalszej części artykułu.

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozstaniu?

Tytułem wstępu przypomnijmy, że sąd w trakcie postępowania dotyczącego podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami, nie dokonuje podziału zobowiązań, które ciążą na byłych małżonkach. Oznacza to, że orzeczenie o rozwodzie czy podziale majątku – dla banku nie jest istotne, gdyż bank przy udzielaniu kredytu opiera się przede wszystkim na zdolności kredytowej oraz historii kredytowej przyszłych kredytobiorców. Tym samym byli małżonkowie nadal zobowiązani są solidarnie do spłaty kredytu. A zatem jak w takim przypadku podzielić kredyt hipoteczny po rozstaniu? Rozwiązań jest kilka i wszystko zależy od stosunków między byłymi małżonkami. W przypadku pokojowych okoliczności między byłymi małżonkami – samodzielnie dążą do wypracowania rozwiązania, np. jeden z małżonków przejmuje lokal mieszkalny i zobowiązuje się do dalszej spłaty kredytu hipotecznego. Oczywiście obowiązek spłaty może zostać także nałożony przez sąd, jeżeli małżonkowie zdecydowali się na sądowy podział majątku. W takim przypadku drugi małżonek winien zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami banku w przypadku zaprzestania regulowania należności przez małżonka, który przejął lokal. Rozwiązaniem jest przejęcie długu przez małżonka, który ma być właścicielem danej nieruchomości. Wówczas wszystkie strony umowy kredytowej (w tym bank) – muszą wyrazić zgodę.

Jak pozbyć się kredytu po rozwodzie?

W przypadku braku zgody banku na przejęcie kredytu przez jednego z byłych małżonków czy też braku możliwości przejęcia kredytu przez jednego z małżonków – istnieje także możliwość sprzedaży wspólnej nieruchomości, a następnie spłata kredytu. Ponadto istnieje jeszcze trzecia możliwość – czyli wynajem wspólnej nieruchomości, a kwota uzyskana z wynajęcia nieruchomości pozwoli na spłatę kredytu. Oczywiście rozwiązanie to jest korzystne, gdy strony mają możliwość samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkalnych.

Ile czasu na spłatę po podziale majątku?

Odnośnie do sądowego podziału majątku – w przypadku, gdy jeden z małżonków będzie uprawniony do wspólnego majątku w stopniu większym – wówczas sąd postanowi o obowiązku spłaty. Niestety niezwykle rzadko zdarzają się sytuacje, w których to majątek wspólny można podzielić tak, aby każdej ze stron przypadły przedmioty o tej samej wartości, stąd wynika konieczność zasądzenia przez sąd spłaty. Co do zasady sąd orzeka o jednorazowym obowiązku spłaty drugiego małżonka. Niemniej stosownie do treści art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych. Oznacza to, że na spłatę drugiego małżonka mamy maksymalnie 10 lat, zgodnie z treścią przywołanego przepisu. Niemniej w praktyce do rzadkości należą sytuacje, w których to sąd rozkłada spłatę na taki okres.

W przypadku trudności z podziałem majątku lub innymi sprawami związanymi z rozwodem – zachęcamy do skontaktowania się z radcą prawnym Toruń, który również świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego.