Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. weszła w życie 5 października 2021 r., niemniej to dopiero 10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania tej ustawy m.in. przez organy czy profesjonalnych pełnomocników. Docelowo e-doręczenia mają zastąpić ePUAP. Dlatego w niniejszym wpisie przybliżymy najistotniejsze informacje z tym związane. Zapraszamy do lektury!

Jakie nowości i dla jakich podmiotów od 10 grudnia br.?

Do korzystania z e-Doręczeń zobowiązane będą:

 • podmioty publiczne oraz
 • podmioty niepubliczne.

Do podmiotów publicznych zaklasyfikować możemy m.in.:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • sądy, trybunały, komorników, prokuraturę, organy ścigania, Służbę Więzienną.

Z kolei do podmiotów niepublicznych zaliczamy m.in.:

 • osoby wykonujące zawody zaufania publicznego np. notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni,
 • przedsiębiorcy (wpisani do KRS, jak i do CEIDG).

Dla wybranych podmiotów publicznych oraz dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego czy przedsiębiorców (pod pewnymi warunkami, o czym więcej – w dalszej części wpisu) istotna jest nadchodząca data – 10 grudnia 2023 r., ponieważ od tej właśnie daty będą one zobligowane do wysyłania i odbierania dokumentów z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń.

Od kiedy nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Tak jak wspomnieliśmy, dla przedsiębiorców wpisanych do KRS, jak i w CEIDG również będę obligatoryjne e-Doręczenia:

 • w przypadku podmiotów niepublicznych wpisanych do KRS – obowiązek wdrożenia e-Doręczeń został wyznaczony do 10 marca 2024 r.,
 • natomiast w przypadku podmiotów niepublicznych wpisanych do CEIDG – do 1 października 2026 r. wszystkie podmioty będą zobligowane do wdrożenia e-Doręczeń.

Jedynie przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność w Polsce nie będą objęci e-Doręczeniami.

Dla niektórych przedsiębiorców data 10 grudnia 2023 r. również ma znaczenie! W przypadku nowych podmiotów składających wniosek o wpis do KRS, również podmiot ten będzie zobligowany złożyć wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy dokonujący wpis do CEIDG również będą zobligowani do złożenia wniosku o założenie adresu do doręczeń elektronicznych.

Pod tym LINKIEM można zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Czy mój adres mailowy to jest to samo co adres do doręczeń elektronicznych?

Nie. Adres mailowy nie jest tym samym co adres do doręczeń elektronicznych (ADE).
Ustawa o elektronicznych doręczeniach reguluje w art. 2 pkt 1, że pod pojęciem adresu do doręczeń elektronicznych należy rozumieć adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Z kolei przechodząc do odesłania wskazanego przez ustawę, został uregulowane, że pod pojęciem adresu elektronicznego należy rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

ADE będzie przypisany do danego użytkownika, tj. będzie indywidualny, aby mógł on umożliwić jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata. Nie będzie on mógł zmienić właściciela. Każdy adres do e-Doręczeń składa się z ciągu znaków (liter i cyfr) w następującym układzie: AE:PL-XXXXX-XXXXX-YYYYY-ZZ

Wszystkie ADE będą wpisywane do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z powyższym tematem zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń.