Po wyroku rozwodowym nie zawsze drogi byłych małżonków rozchodzą się na zawsze. W sytuacji chociażby wystąpienia przez byłą małżonkę z pozwem o zasądzenie alimentów na jej rzecz i skutecznego zasądzenia alimentów przez sąd może po pewnym czasie dojść do zmiany stosunków, okoliczności życiowych, które będą stanowiły przesłankę do zniesienia obowiązku alimentacyjnego. W niniejszym wpisie omówimy okoliczności, w jakich to dochodzi do zniesienia alimentów zasądzonych na byłą żonę.

Kiedy można przestać płacić alimenty na byłą żonę?

Przypomnijmy, że w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.) wyodrębnione zostały dwa typy obowiązku alimentacyjnego:

  • zwykły (art. 60 § 1 k.r.i.o) – osobą zobowiązaną do alimentacji może być małżonek niewinny, współwinny, wyłącznie winny,
  • rozszerzony (art. 60 § 2 k.r.i.o.) – osobą zobowiązaną do alimentacji może być małżonek wyłącznie winny.

W zależności od tego, na jakiej podstawie zostały zasądzone alimenty na rzecz byłej żony – inaczej kształtuje się sytuacja wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Mianowicie, w przypadku zwykłego obowiązku alimentacyjnego, który może zostać nałożony na podstawie ustalenia przez sąd stanu niedostatku małżonka uprawnionego – alimenty wygasają w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego kolejnego związku małżeńskiego. Ponadto podstawowy obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem lat 5 od orzeczenia rozwodu, przy czym termin ten biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Przypadek ten dotyczy osób, które uzyskały wyrok rozwodowy, w którym nie były wskazane jako wyłącznie winne rozpadowi małżeństwa. Co istotne, w przypadku „zwykłego” obowiązku alimentacyjnego możliwe jest jego wygaśnięcie z uwagi na „istotną zmianę stosunków”, niemniej po uprzednim wniesieniu pozwu do sądu.   

W przypadku rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego – może być on orzeczony nawet dożywotnio, tj. nie jest limitowany jakimkolwiek terminem. Stosownie do treści art. 138 k.r.i.o., tylko w przypadku żądania przez małżonka wyłącznie winnego zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może dojść do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego albo jego obniżenie, powołując się na istotną zmianę stosunków. Ponadto tak jak wskazane zostało wyżej, rozszerzony obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego, nowego małżeństwa.

Przeczytaj również na temat rozwód bez orzekania o winie a alimenty i podział majątku.

Ile kosztuje założenie sprawy o zniesienie alimentów?

Wiele osób zapewne może kojarzyć treść art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z którego wynika, że strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Jednak w przypadku wniesienia powództwa o zniesienie alimentów – niestety przytoczony przepis nie będzie miał zastosowania i pojawi się opłata sądowa. Jej wysokość zależna będzie od wartości przedmiotu sporu, liczonej jako wysokość miesięcznych alimentów x 12 miesięcy.

W przypadku zdecydowania się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, tj. radcę prawnego – należy także osobno policzyć honorarium za prowadzenie sprawy, w tym opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Sprawdź, jak może Ci pomóc prawnik od rozwodów.

Jak napisać pozew o zniesienie alimentów na byłą żonę?

Oczywiście nie sposób w formie niniejszego wpisu szczegółowo omówić wszystkie elementy takiego pozwu, niemniej z całą pewnością należy oznaczyć strony (powód, pozwany), wskazać odpowiedni sąd, wartość przedmiotu sporu, sformułować żądania, a następnie ich uzasadnienie, oraz koniecznym jest wskazać ewentualne załączniki. Ponadto należy pamiętać o przedstawieniu odpowiednich dowodów potwierdzających sytuację finansową, które będą przemawiać za zniesieniem „rozszerzonego” obowiązku alimentacyjnego.

W razie wątpliwości warto zdać się na pomoc radcy prawnego Toruń, który sprawnie sformułuje treść pozwu oraz niezbędne argumenty potwierdzające konieczność zniesienia obowiązku alimentacyjnego. Zapraszamy do kontaktu.