Wraz ze zmianami w zakresie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono również istotne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: KPC) w odniesieniu do pracodawców i pracowników. Zapraszamy do lektury!

Zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa pracy w trakcie postępowania cywilnego

Art. 4772 § 2 KPC będzie regulował w sposób jednoznaczny konieczność dalszego zatrudnienia pracownika przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Mianowicie przepis ten otrzyma brzmienie: “Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania” Co to oznacza w praktyce? W przypadku batalii sądowych pomiędzy pracownikami a pracodawcami w kontekście uznania wypowiedzenia stosunku pracy – dla pracodawcy obligatoryjne będzie zatrudnienie pracownika przez cały okres trwania postępowania, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Z samego uzasadnienia ustawy wynika, że podstawą tej zmiany była niejednolita praktyka sądów. Mianowicie wskazano, że w sytuacji uznania przez sąd I instancji wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, sąd powinien zarazem dać temu wyraz, nakładając na pracodawcę, na żądanie uprawnionego, obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Według ustawodawcy przyjęcie odmiennej praktyki jest niezrozumiałe i pozostaje w sprzeczności z korzystnym dla pracownika rozstrzygnięciem sądu.

Ponadto w kontekście zmian w KPC należy także wskazać na art. 7555 § 1 KPC. Przepis ten wprowadzi szczególną regulację dotyczącą zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne, lub o przywrócenie do pracy. W przypadku pracowników, którzy na gruncie Kodeksu pracy są w sposób szczególny chronieni, np. kobiety w ciąży – również w przypadku wniosku pracownika sąd nakaże pracodawcy obowiązek dalszego zatrudniania „pracownika szczególnie chronionego” do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jak wynika z samego uzasadnienia do ustawy, ten rodzaj zabezpieczenia w sprawach pracowniczych ma pozwolić na tymczasowe zaspokojenie roszczeń uprawnionego podczas trwania postępowania sądowego.

Wejście w życie zmian – kiedy?

Zmiany dotyczące konieczności dalszego zatrudniania pracownika przez pracodawcę w trakcie postępowania sądowego wchodzą w życie w dniu 22 września 2023 r.

Cały przebieg procesu legislacyjnego, projekt ustawy oraz jego uzasadnienie znajdują się pod linkiem TUTAJ (druk nr 3321).

Czy to są dobre zmiany?

Wyżej omawiane zmiany są uznawane przez praktyków za niekorzystne. Zadaje się, że w momencie tworzenia powyższych regulacji nie zostało wzięte pod uwagę zdanie pracodawców i zmiany zostały zaimplementowane w sposób arbitralny przez ustawodawcę.