Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku CIT, tj. podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, jest zobowiązana do zaliczkowego wpłacania podatku, którego wartość zostanie określona definitywnie dopiero w zeznaniu rocznym. Zaliczki miesięczne ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W tym zakresie ustawa o CIT daje możliwość określenia zaliczek w inny sposób – jest to pewnego rodzaju ułatwienie, nazywane zaliczkami uproszczonymi. Takie rozwiązanie może okazać się bardzo opłacalne w niektórych sytuacjach.

Sposób ustalania zaliczek uproszczonych

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Zatem, jeżeli podatek należny za 2022 r. wyniósł 12.000,00 zł, to spółka może ustalić zaliczki na CIT w 2023 r. w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. W takiej sytuacji wysokość zaliczki miesięcznej pozostanie bez związku z miesięcznymi dochodami. Całość podatku za 2023 r. zostanie dopiero rozliczona w zeznaniu za ten rok podatkowy.

W dalszej części przepisu wskazano, że jeżeli w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy spółka nie wykazała podatku należnego, to może wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Czyli jeżeli spółka w 2022 r. nie wykazałaby podatku należnego, to mogłaby posłużyć się podatkiem należnym za 2021 r., w celu ustalenia wysokości zaliczki uproszczonej na 2023 r. Natomiast jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to zgodnie z przepisem, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Wybór uproszczonych zaliczek

Spółka z o.o., która chce wybrać omawianą formę ustalania wysokości zaliczek na CIT, o tym wyborze, informuje dopiero w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym opłacała zaliczki w uproszczonej formie. Podatnicy nie mają obowiązku informowania w trakcie roku naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w tym zakresie.

Uproszczone zaliczki na CIT – czy są opłacalne?

Co do zasady sam wybór uproszczonych zaliczek na CIT nie zapewni nam żadnej korzyści podatkowej, a przynajmniej w sensie kwotowym, gdyż niezależnie od wysokości zaliczek, ostatecznie w zeznaniu rocznym kwota podatku będzie taka sama. Jednakże czy sama możliwość lawirowania w tym zakresie wysokością zobowiązania podatkowego coś nam daje? Z ekonomicznego punktu widzenia tak. Dajmy na to sytuację, w której spółka osiągnie przychód jedynie w styczniu – co wynika z charakteru działalności. W takiej sytuacji spółka mogłaby wybrać, czy chciałaby zapłacić całość podatku już w zaliczce za styczeń, czy na podstawie uproszczonych zaliczek, rozłożyć ciężar podatkowy na cały rok. Zwłaszcza w dobie inflacji, termin uregulowania kwoty ma znaczenie, gdyż realna wartość kwoty podatku będzie inna. Oczywiście wszystko też zależy od wysokości podatku należnego za poprzedni rok podatkowy, ale możemy założyć, iż w powyższym przypadku zastosowanie uproszczonych zaliczek byłoby jak najbardziej opłacalne.

Podsumowanie

Możliwości, które daje omawiany przepis są naprawdę duże. Ze względu na zbyt wiele zmiennych, nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy takie rozwiązanie zawsze będzie korzystne. Na pewno można jednoznacznie stwierdzić, że zawsze warto rozważyć  taki wariant, poddając analizie całą sytuację ekonomiczną spółki. Zachęcamy do kontaktu w tym zakresie – skoro i tak musimy płacić podatki, to warto, aby były one jak najmniej uciążliwe oraz jak najbardziej spójne z planem biznesowym przedsiębiorcy.