W obecnie obowiązującym brzmieniu Kodeks pracy w żadnym z przepisów nie reguluje możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z powodu zajęcia wynagrodzenia pracownika przez komornika. Tym samym na pytanie postawione w tytule niniejszego wpisu zdaje się, że odpowiedź może być tylko jedna – nie, pracodawca nie może zwolnić za zajęcia komornicze. Niemniej w kontekście pracownika-pracodawcy oraz egzekucji komorniczej należy wskazać na kilka przepisów, które szczegółowo określają zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Zapraszamy do dalszej lektury!

Zawiadomienie komornika o zwolnieniu pracownika

Na pracodawcę został nałożony obowiązek zawiadomienia komornika o zwolnieniu pracownika. Obowiązek ten wynika z treści przepisu art. 882 Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto wspomniany przepis przewiduje obciążenie pracodawcy dodatkowymi obowiązkami o charakterze informacyjnym. Należą do nich:

  • przedstawienie za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów,
  • podanie, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę – złożenie oświadczenia o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podanie, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pismo do komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika

Pracodawca, który otrzymał od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek w ciągu tygodnia przedstawić wyżej wskazane informacje dotyczące wynagrodzenia i jego wysokości oraz ewentualnych przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Jest to istotne, gdyż w przypadku niedopełnienia przez pracodawcę powyższych obowiązków, stosownie do treści art. 886 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik wymierzy grzywnę pracodawcy w wysokości do 5.000 zł. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Podanie wysokości wynagrodzenia jest istotne, gdyż zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy, zajęciu komorniczemu nie podlega minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy komornik ma obowiązek powiadomić o zajęciu wynagrodzenia?

Ustawowym obowiązkiem komornika jest powiadomienie dłużnika o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym i podjętych zajęciach. Wynika to wprost z treści art. 805 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi:

zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu.

Czy komornik zawiadamia pracodawcę o zakończeniu egzekucji?

Wspomnieliśmy, że ustawowym obowiązkiem komornika jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Tym samym w kontekście zakończenia egzekucji wywieść można, że na komorniku również spoczywa obowiązek zawiadomienia o zakończeniu egzekucji, bez względu na to, w jaki sposób ta egzekucja została zakończona. Wynika to z art. 816 Kodeksu postępowania cywilnego.