Dłużnik, który nie spłaca swoich zobowiązań, powinien być świadomy tego, że komornik dokona zajęcia jego majtku, oczywiście jeśli go posiada. Jako pierwsze zajęte zostanie wynagrodzenie oraz konta bankowe. Jeśli to nie pozwoli na ściągnięcie należności, to bardzo prawdopodobna jest egzekucja z ruchomości czy nieruchomości dłużnika, po których zajęciu prędzej czy później dojdzie do licytacji. Skuteczne przerwanie i jednocześnie całkowite zakończenie licytacji możliwe jest jedynie poprzez spłatę należności przed zamknięciem przetargu. Wówczas komornik umorzy egzekucję. Gdyby jednak dłużnicy mieli pieniądze, to w zdecydowanej większości nie dochodziłoby nawet do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Realia są jednak zgoła inne. Jakie mamy zatem alternatywne możliwości? Poniżej znajdziemy odpowiedzi.

Jak odroczyć licytację komorniczą?

Najlepszym sposobem na odroczenie licytacji jest podjęcie rozmowy z wierzycielem i próba dogadania się nim/zawarcia porozumienia. Wówczas wszystko zależy od dobrej woli obu stron. Jeśli wierzyciel zgodzi się na odroczenie terminu płatności albo np. spłatę zobowiązania według ustalonego z dłużnikiem harmonogramu, to należy sporządzić pisemne porozumienie w tym zakresie, opisujące ustalone warunki oraz opatrzone podpisem wierzyciela i dłużnika, a następnie przekazać je komornikowi.

Kolejnym sposobem może być też składanie skarg na czynności komornika, powołując się na rażące pokrzywdzenie dłużnika, wedle ogólnej zasady: „skarżenia wszystkiego, co się da”. Możemy np. złożyć skargę na przybicie własności, co oznaczać będzie, iż dłużnik dopatrzył się niewłaściwości w procesie licytacji, czy też wnioskować o wyłączenie sędziego nadzorującego licytację, bądź też zgłaszać zastrzeżenia do operatu szacunkowego. Wszystkie te działania wiązać się będą z weryfikacją dodatkowej dokumentacji, czy ewentualnym powtarzaniem danych czynności, co w konsekwencji doprowadzi do odroczenia danej licytacji.

Wniosek o odroczenie licytacji komorniczej

Możemy też od razu złożyć wniosek bezpośrednio do komornika o wstrzymanie licytacji komorniczej czy to z ruchomości, czy nieruchomości. Wówczas najistotniejsze jest przekonanie go, że choć obecnie spłata całej należności nie jest możliwa, to w niedalekiej przyszłości sytuacja finansowa ulegnie poprawie, co umożliwi zaspokojenie roszczenia wierzyciela. Dla przykładu możemy to uzasadnić darowizną czy zmianą pracy na lepiej płatną. Co istotne jednak, także i tutaj wymagane jest oświadczenie wierzyciela, który popiera ugodowe załatwienie sprawy. Wówczas dopiero możliwe jest wstrzymanie / odroczenie licytacji komorniczej.

Pomoc prawna w zakresie licytacji komorniczych

Etap egzekucji, na którym mamy do czynienia z licytacją, jest już etapem bardzo zaawansowanym, zmierzającym do zaspokojenia roszczeń wierzyciela bezpośrednio z dokonanej sprzedaży zajętej wcześniej ruchomości, bądź nieruchomości. Aby móc odwrócić kolej rzeczy, bądź skutecznie ja wstrzymać na dłuższy czas, musimy znać różne rozwiązania prawne, które często są dość, a nawet bardzo skomplikowane i wymagające wiedzy prawniczej oraz praktyki w rozwiązywaniu tego typu problemów. Dlatego też już na samym etapie prowadzenia rozmów z komornikiem czy wierzycielem, wskazana byłaby pomoc profesjonalisty, który w zależności od kierunku, który przybiorą przedmiotowe rozmowy, będzie w stanie uzyskać dla jak najlepszy rezultat, czy to w postaci dogodnego dla nas porozumienia w zakresie spłaty, czy poprzez możliwie najdalsze odroczenie licytacji.

Podsumowując powyższe, odroczenie licytacji jest jak najbardziej możliwe. Aby do tego doszło, najlepiej jest spróbować porozumieć się z wierzycielem. Gdy jednak ten sposób się nie sprawdzi, możemy jeszcze podejmować różne kroki natury prawnej, które umożliwią nam odwleczenie w czasie realizacji rozpoczętej licytacji.