Nowo wprowadzona ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku podmiotom wrażliwym. Wskazane świadczenie reguluje art. 26 ww. ustawy. W tym zakresie kluczową kwestią jest określenie tego, czym są „podmioty wrażliwe”. Ustawa przewiduje zamkniętą listę tych podmiotów:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • rodzinne domy pomocy;
 • centra integracji społecznej;
 • kluby integracji społecznej;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie socjalne.

Dodatek przysługuje wymienionym podmiotom:

 1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego,  peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wskazany dodatek jest świadczeniem jednorazowym. Wysokość świadczenia ustala się na podstawie poniższego wzoru:

D = (Zk − Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Złożenie wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera obliczenia wykonane na podstawie powyższego wzoru. Do wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów wrażliwych, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń. Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby danego podmiotu. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1976)

Termin na złożenie wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.