Wspieranie sportu, edukacji i kultury to zdecydowanie niezwykle szczytne inicjatywy, które jak najbardziej należy wspierać . Tym bardziej, że od 1 stycznia 2022 r. w polskim systemie prawnym pojawiła się nowa ulga podatkowa, dzięki której wspieranie powyższych form aktywności społecznej może wygenerować korzyść – nie tylko moralną, ale i podatkową. Zgodnie z art. 26ha ustawy o PIT, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota tego odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakres podmiotowy

Ulga sponsoringowa jest przeznaczona wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – zarówno opodatkowanych według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym.

Działalność sportowa

Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową stanowią wydatki poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie;
 • stypendium sportowego;
 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Cele finansowania klubu sportowego wskazane w ustawie o sporcie (art. 28 ust. 2):

 1. realizacja programów szkolenia sportowego;
 2. zakup sprzętu sportowego;
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Działalność wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę

Kosztami uzyskania przychodu poniesionymi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę są koszty poniesione na:

 • stypendia;
 • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
 • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 • sfinansowanie studiów dualnych, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier,

Działalność kulturalna

Wydatkami poniesionymi na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 • instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Wydatki na sponsoring – 150% kosztów uzyskania przychodu

W tym zakresie wskazać należy, iż wskazane wydatki mogą również stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu jego poniesienia, na zasadach ogólnych, zgodnie z zasadą kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki powyższym regulacjom beneficjentem przedmiotowej ulgi są nie tylko instytucje otrzymujące wsparcie, ale i również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy koszty (np. reklamy) mogą rozliczyć w 150% w podatkowych kosztach uzyskania przychodu – 100% kosztów w miesiącu, w którym poniósł wskazany koszt oraz 50% przy rozliczeniu w ramach ulgi sponsoringowej.

Przykład nr 1

Założenie dla celów niniejszego przykładu:

 1. dochód = podstawa opodatkowania
 2. dochód wskazywany jest bez pomniejszenia o koszty poniesione w związku z usługami marketingowymi

Przedsiębiorca A będący na podatku liniowym uzyskał w roku podatkowym 2022 dochód z działalności gospodarczej w wysokości 100.000,00 zł. W takiej sytuacji podatnik zapłaciłby, zgodnie z 19% stawką 19.000,00 zł podatku. Jednakże w trakcie trwania roku podatkowego przedsiębiorca sfinansował sprzęt sportowy dla lokalnego klubu sportowego, a w zamian otrzymał usługę marketingową – wydał na ten cel 20.000,00 zł. 100% tej kwoty pomniejszyło mu podstawę opodatkowania w miesiącu poniesienia kosztu, a 50% tej kwoty pomniejszy podstawę opodatkowania przy rozliczeniu rocznym. W związku z powyższym roczny podatek będzie liczony od kwoty 70.000,00 zł i wyniesie 13.300,00 zł. Przedsiębiorąca skorzystał ze wskazanej ulgi przy składaniu zeznania rocznego, w związku z czym otrzymał zwrot nadpłaconego podatku.

Zobacz nasz artykułów o nietypowych kosztach w firmie.