Codzienne funkcjonowanie każdego z nas wiąże się z zawieraniem umów oraz zaciąganiem zobowiązań finansowych. Życie byłoby piękne i bezproblemowe, gdyby wszystkie umowy były zawsze należycie realizowane, a zobowiązania terminowo spłacane. Niestety rzeczywistość, jak możemy się przekonać każdego dnia, nie jest tak łaskawa i kolorowa. W sytuacji, gdy znajdujemy się po stronie wierzyciela i nasi dłużnicy zaczynają zalegać ze spłatą swoich należności, wówczas pojawia się problem. Sprawdź, jak złożyć pozew do sądu o zapłatę.

Złożenie pozwu do sądu czy porozumienie stron?

W pierwszej kolejności możemy próbować polubownie odzyskać nasze pieniądze, zwyczajnie rozmawiając z dłużnikiem o zaistniałej sytuacji i ustalając jej przyczynę oraz nowy termin spłaty. W wielu przypadkach, jeśli jest ona przejściowa, udaje się osiągnąć porozumienie i odzyskać środki z niedużym opóźnieniem. Zdecydowana większość sytuacji kończy się jednak brakiem możliwości odzyskana naszych środków w „normalny” sposób. Gdy wszystkie ponaglenia, telefony i SMS-y zawiodą, to pierwszym etapem poprzedzającym dochodzenie naszej należności na drodze sądowej, będzie wystosowanie do naszego dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli i to działanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, wówczas pozostanie już nam tylko wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, czym jest taki pozew i jakie elementy musi zawierać?

Pozew – czym jest i jakie elementy zawiera?

Otóż jest to narzędzie prawne, które umożliwia nam dochodzenie zwrotu należności na drodze sądowej. Jego wniesienie jest konieczne do rozpoczęcia przedmiotowego postępowania. Oczywiście takie pismo, zwane pismem procesowym musi spełniać określone przepisami wymogi formalne. Zanim jednak do nich przejdziemy, naszą procedurę wystąpienia na drogę postępowania sądowego powinniśmy zacząć od weryfikacji terminów przedawnienia nakazu zapłaty, tzn. w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, ile czasu mamy na wystąpienie do sądu z naszym roszczeniem. Jeśli termin został zachowany, wówczas możemy przejść do warunków formalnych, jakie powinno spełniać określone pismo.

Omawiane warunki zostały określone w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W szczególności należy wskazać na ogólne warunki pism procesowych, określone w art. 126 k.p.c. i następne, a także te odnoszące się do samego pozwu, wymienione a art. 187 k.p.c.

Stosownie do treści art. 126 k.p.c.:
„§1 Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników;
§ 1(1) Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
§2 Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
1(1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania”.

            Ponadto zgodnie z art. 126(1) k.p.c.

§1 W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
§2 Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej części.
§3 Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.”

            W myśl zaś art. 187 k.p.c.:

„§1 Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
1(1) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

§2 Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Jak widać, pismo to jest bardzo sformalizowane i większości osób może nastręczać problemów w jego sporządzeniu, dlatego też warto udać się do specjalisty, które pomoże nam się z tym uporać. Co więcej, pozew o zapłatę można skierować do sądu w ramach postępowania zwykłego, uproszczonego, upominawczego lub nakazowego, co zależne jest przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu oraz od dowodów w sprawie, którymi dysponujemy.

Teraz już wiesz, z jakich elementów powinien składać się dokument z pozwem oraz jak złożyć pozew do sądu o zapłatę. Możesz spróbować napisać go sam, jednak warto zasięgnąć porady doświadczonego prawnika, który przejmie prowadzenie ewentualnej sprawy sądowej.