Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądu rozstrzygające merytorycznie konkretną sprawę, który wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału publiczności, stron oraz ich pełnomocników. Jednakże nakaz zapłaty to nie wyrok, a dopiero prawomocny nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku. Ważne jest to, aby uchronić się przed jego prawomocnością, a w następstwie późniejszych podstaw do wszczęcia egzekucji komorniczej. Sprzeciw od nakazu a przedawnienie roszczenia to dwie sprawy w ramach prawa cywilnego. Co może zrobić pozwany, aby nakaz zapłaty utracił moc prawną?

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli pozwany uzna, że ​​nakaz zapłaty wydano nieprawidłowo lub kwestionuje tylko jego część, to jedynym środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest utrata jego mocy prawnej w chwili skutecznego wniesienia sprzeciwu. Takie orzeczenie sądu nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie prawo wiąże z jego wydaniem. Oczywiście pozwany może zaskarżyć nakaz zapłaty w części, np. co do jednego zasądzonego roszczenia. Zakres zaskarżenia sprzeciwem decyduje, w jakim zakresie sprawa będzie rozpatrywana przez sąd po wniesieniu sprzeciwu. Orzeczenie może zostać także zaskarżone zarówno przez jednego, jak i kilku pozwanych, z tym że nakaz traci moc jedynie w stosunku do pozwanych, którzy skutecznie złożyli sprzeciw. W stosunku do pozostałych pozwanych nakaz się uprawomocnia, uzyskując skutki prawomocnego wyroku. Po wniesieniu sprzeciwu nie jest dopuszczalne wydanie wyroku zaoczonego, gdyż sąd wyznacza rozprawę uznając tym samym, że nakaz zapłaty w ogóle nie został wydany.

Jakie są opłaty od sprzeciwu?

W sytuacji skutecznie wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie pobiera się żadnych opłat zarówno od powoda, jak i od pozwanego, który złożył sprzeciw.

Co napisać w sprzeciwie?

Pozwany powinien bezpośrednio odnieść się do żądania pozwu poprzez podniesienie zarzutów, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Ważne jest, aby pozwany określił zakres zaskarżenia, tj. w całości albo w części. Oprócz tego sprzeciw powinien spełniać przesłanki wymagane dla każdego pisma procesowego w celu uniknięcia jego zwrotu z powodu braków formalnych pisma. Składając sprzeciw należy zastanowić się nad szansą wygrania procesu, gdyż na późniejszym etapie nie jest dopuszczalne cofnięcie sprzeciwu.

W jakim terminie trzeba złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć do sądu w terminie dwutygodniowym od dnia jego doręczenia. Jeżeli pozwany złożył sprzeciw po upływie terminie, sąd odrzuci sprzeciw i dojdzie do uprawomocnienia się nakazu. Sąd nie przedłuży, ani nie skróci tego terminu z urzędu, chyba że niezłożenie sprzeciwu nie nastąpiło z winy pozwanego, np. pobyt w szpitalu. W takiej sytuacji pozwany musi koniecznie złożyć wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem, żeby uniknąć skutków prawomocnego wyroku.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy składaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że powód wychodzi z roszczeniem zapłaty przedawnionego długu. Dlatego ważne jest, aby w pierwszej kolejności pozwany zweryfikował, czy doszło do przedawnienia długu, o który został pozwany przez powoda. Trzeba tego najlepiej pilnować osobiście, gdyż sąd nie zawsze bada to z urzędu. W sytuacji gdy dług jest przedawniony, to dług istnieje, ale nie jest wymagalny. Powoduje to, że dłużnik nie będzie już zobowiązany prawnie do spłaty zadłużenia. Pozwany powinien podnieść w sprzeciwie zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia i wnosić o oddalenie powództwa w całości. Oczywiście w trakcie rozprawy pozwany powinien także jednoznacznie wskazywać, że roszczenie przedawniło się, aby sąd po rozpoznaniu sprawy oddalił powództwo jako niezasadne.

Przedawnienie może być brane pod uwagę w przypadku, gdy sąd uwzględni zarzuty przedawnienia w odpowiedzi na roszczenie w postaci sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli roszczenie jest przedawnione, oznacza to, że upłynął czas na wyrokowanie i egzekwowanie i z tego powodu trzeba złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. W tym kontekście, jeśli pozwany podniesie zarzut przedawnienia roszczenia jako powód sprzeciwu, sąd będzie musiał zastosować ten argument i zarzut, czy faktycznie roszczenie jest przedawnione zgodnie z prawdą.

Jedno jest pewne, nie można zwlekać ze złożeniem sprzeciwu i trzeba działać szybko. Sprzeciw jest jednym z najskuteczniejszych form najszybszego zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Tylko skutecznie złożony sprzeciw może wstrzymać skutki prawne nakazu po jego wydaniu. Dopiero jego skuteczne wniesienie rozpoczyna postępowanie przed sądem z prawdziwego zdarzenia. Tylko ten sposób umożliwia pozwanemu obronę swoich praw przed ostatecznym werdyktem.