Co to jest EPU?

Zanim odpowiemy sobie na nasze kluczowe pytanie, w pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie czym jest EPU, bo zapewne nie każdy o tym wiem. Otóż jest to skrót od Elektronicznego postępowania upominawczego, czyli trybu rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego, które należą do kompetencji Sąd Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny. Istotą elektronicznego postępowania upominawczego, było wprowadzenie go jako odrębnego postępowania, o charakterze wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Co istotne jego jurysdykcją objęte jest całe terytorium Polski, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego, wobec czego możemy pozwać w ten sposób osobę z drugiego końca kraju, bez konieczności zachowania wymogów co do właściwości sądu, wymaganych w postępowaniu prowadzonym na zasadach ogólnych. Co należy szczególnie podkreślić, w postępowaniu tym nie ma obowiązku załączenia żadnych dowodów do pozwu. Powód zobligowany jest jedynie do uwiarygodnienia swoich twierdzeń na tyle, aby sąd wydał nakaz zapłaty. W tym miejscu jako ciekawostkę należy wskazać, iż do naszego Sądu w Lublinie trafia rocznie ponad 3 miliony spraw, co statystycznie w przełożeniu na ilość sędziów i referendarzy tam pracujących powoduje, iż średni statystyczny czas przeznaczony na rozpoznanie danej sprawy, wynosi około 2-3 min. Jak każdy z nas może się domyśleć, w takim krótkim czasie, ciężko jest o wnikliwe zbadanie danej sprawy.

Co to oznacza w praktyce?

Co to oznacza w praktyce. Otóż w praktyce oznacza to nic innego jak to, że powód składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wprowadza dane swojego dłużnika, wartość dochodzonej od niego kwoty oraz opisuje stan faktyczny powołując się na dowody, które rzekomo posiada, jednak ich nie przedstawia, w konsekwencji czego sąd nie ma możliwości na tym etapie w żaden sposób zweryfikować informacji i twierdzeń powołanych w pozwie i musi się opierać jedynie na wrażeniu wiarygodności. Tym samy wierzyciel, może określić w pozwie dowolne kwoty i napisać wiarygodne uzasadnienie, bez przedkładania żadnych dowodów na poparcie twierdzeń w nim zawartych, aby uzyskać z sądu nakaz zapłaty przeciwko swojemu dłużnikowi. Wydawać by się to mogło wręcz niemożliwe i kuriozalne, ale tak wygląda rzeczywistość w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Czy warto składać sprzeciw?

Tak więc mając na względzie sposób funkcjonowania e-sądu w Lublinie, odpowiedź na nasze pytanie, czy warto składać sprzeciw do otrzymanego nakazu zapłaty jest chyba oczywista, a samo pytanie pozostaje retoryczne. Podstawą jest zachowanie terminu do złożenia sprzeciwu. Wynosi on 14 dni od momentu otrzymania nakazu zapłaty z e-sądu. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu, dochodzi do uchylenia nakazu oraz umorzenia postępowania przed e-sądem. Wówczas powód, w terminie 3 miesięcy, liczonych od dnia umorzenia postępowania, może wnieść pozew na zasadach ogólnych do sądu tradycyjnego, właściwego miejscowo dla osoby pozwanej. W sytuacji gdy tego zaniecha, to złożenie pozwu w EPU nie wywoła żadnych skutków prawnych, w tym przerwania terminu przedawnienia. Jeśli zaś pozwany nie podejmie żadnych działań, to po 2 tygodniach od daty doręczenia pozwu, nakaz zapłaty się uprawomocni i w efekcie po nadaniu mu z urzędu przez sąd klauzuli wykonalności, umożliwi powodowi prowadzenie na jego podstawie egzekucji.

Czy nakaz zapłaty musi być podpisany?

Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej kwestii, iż nakaz zapłaty otrzymany z sądu elektronicznego w Lublinie, jak również pozew nie zawierają żadnego podpisu, ani pieczęci, będąc jedynie wydrukami komputerowymi. Niech nas zatem to nie zmyli, że takie dokumenty nie mają mocy prawnej, gdyż mają taką sama moc jak każde inne orzeczenie sądu.

W jakim terminie składamy sprzeciw?

Podsumowując, jeśli uważamy że nakaz został wydany niesłusznie, czy zupełnie bezzasadnie, to koniecznie musimy złożyć sprzeciw w zakreślonym 14 dniowym terminie, gdyż w przeciwnym razie pozbawimy się możliwości ochrony nasz praw. Co bardzo istotne sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga od nas wnoszenia żadnej opłaty. Pozwany może go złożyć w sposób tradycyjny, w dwóch egzemplarzach, wysyłając listem poleconym na adres sądu elektronicznego, tj.: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20 – 070 Lublin, bądź korzystając z formy elektronicznej za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym e-sądu. W przypadku tej drugiej opcji, będzie to od tej pory jedyna dopuszczalna forma kontaktu z e-sądem, a wszystkie pisma będziemy otrzymywać jedynie tą drogą.

Jeżeli potrzebna jest pomoc w złożeniu sprzeciwu, Kancelaria radców prawnych Marcin Chowaniec, posiada kompetencję w tym obszarze prawa.

Jakie są statystyki?

Na koniec, warto wspomnieć, że ze statystyk wynika, iż ponad 90% osób, które otrzymały nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym,  nie odwołały się, co może tylko obrazować jak wielka jest skala długów, stwierdzanych przez sąd, bez ujrzenia jakichkolwiek dowodów potwierdzających ich istnienie.