Niniejszy wpis poświęcony zostanie właściwej stawce VAT (według fiskusa) dla wynajmu miejsca parkingowego przez spółdzielnie mieszkaniowe dla spółdzielców, właścicieli lokali mieszkalnych oraz dla osób obcych.

Wynajem miejsc postojowych przez spółdzielnię

Spółdzielnia wynajmowała odpłatnie miejsca postojowe spółdzielcom, właścicielom lokali mieszkalnych oraz osobom obcym, tzn. niezwiązanym ze spółdzielnią, ale zamieszkującym w okolicy. Wystąpiła ona z wnioskiem o interpretację indywidualną, w którym to sformułowała zapytanie do Dyrektora KIS, czy przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z postojowych miejsc naziemnych zlokalizowanych na terenach stanowiących wyłączną własność spółdzielni podlegają opodatkowaniu VAT. W swoim stanowisku spółdzielnia wskazała na to, że zwalnia się od podatku czynności, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Następnie wskazano, że w odniesieniu do opłat pobieranych od osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych – przysługuje preferencja z § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień. Ponadto we wniosku spółdzielnia wskazała, że stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub część nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu. W uzasadnieniu stanowiska spółdzielnia wskazała na to, że parking zewnętrzny nie spełnia definicji lokalu mieszkalnego, użytkowego, pomocniczego ani pomieszczenia przynależnego, niemniej to miejsce postojowe ma służyć zaspokajaniu potrzeb spółdzielców, jak i właścicieli lokali z zasobów spółdzielni niebędących spółdzielcami, a nadto parking położony jest na terenie stanowiącym własność spółdzielni, której koszty spółdzielcy i właściciele lokali muszą pokrywać.

W konkluzji spółdzielnia wskazała, że gdy najemcą miejsca postojowego jest członek spółdzielni lub właściciel lokalu mieszkalnego, to wówczas świadczy kompleksowe usługi dla określonej grupy osób oraz związane z celami mieszkaniowymi i do całości usług należy stosować zwolnienie w zakresie podatku VAT – określone w art. 43 ust. 1 pkt 11 i pkt 36 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem spółdzielni i stwierdził, że wynajem miejsca postojowego zawierany na podstawie odrębnej umowy jest świadczeniem samodzielnym i odrębnym. Dla możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego dla celów mieszkaniowych nie ma konieczności wynajmu miejsca postojowego. Lokal mieszkalny bez przeszkód mógł być wykorzystywany na cele mieszkaniowe przez właściciela czy najemcę lokalu mieszkalnego nawet bez miejsca postojowego. Dyrektor KIS podkreślił, że najem miejsc postojowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywany na rzecz członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, właścicieli lokali mieszkalnych, czy osób “z zewnątrz”, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ale nie korzysta ze zwolnienia. Fakt równoczesnego posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez mieszkańca, również członka spółdzielni, nie ma wpływu na brak możliwości korzystania z ww. zwolnień. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat pobieranych od najemców, będących członkami spółdzielni bądź właścicielami lokali, bądź najemcami lokali usługowych lub mieszkalnych, za korzystanie z postojowych miejsc – nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 i pkt 36 ustawy o VAT. Wynajem miejsc postojowych stanowi samodzielne, odrębne świadczenie od wynajmu lokalu mieszkalnego i nie korzysta z ww. zwolnień od podatku. Tym samym najem miejsca parkingowego jest z 23% VAT, niezależnie od tego, kim jest najemca i spółdzielnia powinna doliczać 23% VAT.

Przeczytaj również, jaka kara obowiązuje za wyłudzenie VAT.