Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki. Oznacza to, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Istotnym jest również wskazać na to, że ustawa – prawo restrukturyzacyjne wyraźnie wskazuje, że zawarcie układu jest lepszym rozwiązaniem dla dłużnika, aniżeli likwidacja w ramach procedur upadłościowych.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Wyszczególnia się następujące 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyśpieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Wskazuje się, że wspólnym elementem tych postępowań jest układ, czyli restrukturyzacja zobowiązań dłużnika za zgodą odpowiedniej większości wierzycieli. Elementem różniącym te postępowania dotyczą chociażby zakresu ochrony dłużnika przed wierzycielami. Każde z wyżej wymienionych postępowań zostanie krótko scharakteryzowane poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem odmienności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to najprostsze postępowanie spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie o zatwierdzenie układu daje możliwość zawarcia układu w wyniku samodzielnego zebrania głosów wierzycieli przez dłużnika. Odbywa się ono bez udziału sądu – w trakcie postępowania obecny jest doradcy restrukturyzacyjny. Istotne jest to, że może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Postępowanie to zawiera element sądowy na etapie wnioskowania. Mianowicie wskazać należy na dwa segmenty:

  • postępowanie o otwarcie oraz
  • właściwe postępowanie restrukturyzacyjne.

W ramach przyspieszonego postępowania układowego dłużnik ma możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe

W przypadku tego postępowania dłużnik ma możliwość zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Jest to postępowanie przewidziane dla dłużników, którzy wymagają wnikliwej restrukturyzacji. Postępowanie to daje możliwość dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu układowym. Ponadto umożliwia ono przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych. Pod pojęciem działań sanacyjnych należy rozumieć czynności prawne i faktyczne, które dążą do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Do czynności sanacyjnych zalicza się m.in.:

  • możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów;
  • zbycie zbędnego majątku, który generuje koszty u dłużnika;
  • zwolnienie nieefektywnych, nieprzydatnych pracowników.