Narodziny dziecka to wspaniały czas. W związku z tym wydarzeniem rodzicom przysługują pewne uprawnienia. Zapominamy, że nie tylko mamy po urodzeniu dziecka mają swoje przywileje, ale również ojcowie. Już od pierwszych chwil narodzenia dziecka, ojciec może skorzystać z dni wolnych od pracy. Zgodnie z § 15 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracyojciec, ma możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni. Wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi pełne wynagrodzenie za te dni. Kolejnym z przysługujących uprawnień dla świeżo upieczonego taty jest urlop ojcowski, w wymiarze do 2 tygodni. Jednak prawo to przysługuje nie dłużej niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Co ważne, urlop ojcowski może być podzielony maksymalnie na dwie części, z której żadna nie może trwać mniej niż tydzień. O taki urlop należy złożyć wniosek, nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Urlop tacierzyński

Kolejnym urlopem, z którego może skorzystać ojciec jest urlop tacierzyński. Jego wymiar zależy od ilości niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego przez mamę dziecka oraz od ilości narodzonych dzieci. Matka może wykorzystać nie mniej niż 14 tygodni, natomiast ojciec maksymalnie 6 tygodni. Ojciec musi wykorzystać ten urlop zaraz po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że na jego wzięcie (przy narodzinach jednego dziecka) jest czas nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia. Jednak są pewne wyjątki:

 1. Jeśli matka dziecka wykorzystała 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego, a wymaga opieki szpitalnej, wówczas ojciec ma prawo do części zasiłku macierzyńskiego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu. Jednak łączny okres nie może przekroczyć 20 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka).
 2. Jeśli matka porzuci dziecko, wówczas ojciec ma możliwość:
  1.  pobierać zasiłek macierzyński przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, gdy matka korzystała z tego urlopu po porodzie co najmniej przez 8 tygodni,
  2. gdy matka porzuciła dziecko przed upływem 8 tygodni po porodzie, wówczas ojciec ma możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 3. Jeśli matka dziecka umrze, wówczas za pozostały czas od dnia śmierci matki, ojcu przysługuje zasiłek macierzyński.
 4. W sytuacji, gdy matka ma orzeczoną niepełnosprawność w znacznym stopniu lub niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wtedy zasiłek macierzyński może pobierać ojciec dziecka, jeśli jest ubezpieczony. Wówczas ojcu przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Może on pobierać ten zasiłek również w przypadku, gdy matka nie ma ubezpieczenia chorobowego.

Aby uzyskać urlop należy złożyć wniosek nie później niż na 14 dni przed planowanym powrotem kobiety do pracy i rozpoczęciem przez ojca korzystania z części niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego. Co ważne, pracodawca nie ma prawa odrzucić wniosku, chyba że zostałby on dostarczony po wyżej wskazanym terminie. Wówczas decyzja o przydzieleniu urlopu należy do pracodawcy. Podczas trwania urlopu tacierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % wynagrodzenia.

Becikowe

Po narodzeniu dziecka można również uzyskać jednorazową pomoc finansową od państwa. Jest to becikowe. Aby uzyskać tę pomoc należy spełnić pewne warunki. Ważne jest tu kryterium dochodowe.

 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1 922 zł netto
 • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną

Aby czy nasz dochód nie przekroczył kwoty 1922 zł netto, należy podzielić dochód osiągnięty w poprzednim roku rozliczeniowym przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny (w tym również nowo narodzone dziecko). Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów. Wniosek o becikowe trzeba złożyć nie później niż do 12 miesiąca od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku jest bezpłatne. O becikowe można wnioskować zarówno przez Internet (wówczas składa się go za pośrednictwem portalu Emp@tia) jak i w wersji papierowej. W zależności od gminy składa się dokumenty w urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Najlepiej wcześniej upewnić się w miejscu zamieszkania, gdzie należy złożyć wniosek. Wysokość becikowego wynosi 1000 zł.

Z powyższego wynika, że nie tylko mamom przysługuje wiele uprawnień po narodzinach dziecka, ale również świeżo upieczonym tatom, dlatego warto z nich korzystać. Sprawdź, jak wygląda urlop ojcowski w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.