Podatnicy VAT przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu powinni złożyć do właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. W przypadku złożenia takiego zgłoszenia, organ rejestruje danego podatnika do rejestru czynnych podatników VAT.

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy borykają się z wieloma problemami. Zdarzają się również sytuacje, w których zostaniemy wykreśleni z rejestru VAT. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Czy zostaniemy o tym powiadomieni? Na te oraz inne pytania przygotowaliśmy odpowiedź w dzisiejszym wpisie – zapraszamy do lektury. 

Kiedy możliwe jest wykreślenie z VAT bez konieczności informowania o tym? 

Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1) podatnik nie istnieje;

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą;

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi;

6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji organ może dokonać wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT bez informowania go o tym.

W jakich innych sytuacjach możliwe jest wykreślenie z VAT?

Przepis art. 96 ust. 9a ustawy o VAT, wskazuje inne sytuacje, w których dokonuje się wykreślenia z urzędu. Zgodnie z ww. regulacją, wykreśleniu z VAT podlega podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, nie złożył jej za 3 kolejne miesiące lub za kwartał;

3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia;

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane;

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

We wskazanych sytuacjach, urząd nie dokona wykreślenia bez wcześniejszego informowania nas o tym. Przykładowo, organ może wezwać podatnika do złożenia zaległych deklaracji – jeżeli ten niezwłocznie naprawi swój błąd, nie zostanie wykreślony. Organ może również wezwać do złożenia wyjaśnień, które mogą uchronić przed wykreśleniem – np. wyjaśnienia z których wynikać będzie, że fakt niewykazania sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów wynika ze specyfiki prowadzonej działalności.

Jak sprawdzić czy kontrahent nie został wykreślony?

Niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest zweryfikowanie statusu dostawcy, gdyż w przypadku, jeżeli nie byłby czynnym podatnikiem VAT,  nabywca nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku od faktury zakupu. W związku z powyższym warto każdorazowo sprawdzać swojego kontrahenta – służy do tego, udostępniona przez Ministerstwo Finansów, platforma – biała lista podatników VAT. Wskazana platforma zawiera dane dotyczące wszystkich podatników, w tym ich aktualnego statusu VAT – warto z niej korzystać!