Sierpień 2023 roku wydaje się pracowity dla władzy ustawodawczej. 18 sierpnia 2023 r. ustawę o zmianie Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw przekazano do podpisu Prezydentowi RP. Tym razem zmiany dotyczą przepisów związanych z przestępstwem szpiegostwa, które zostało uregulowane w art. 130 Kodeksu karnego. Dlatego niniejszy wpis poświęcony zostanie tym zmianom. Zapraszamy do lektury!

Szpiegostwo – zmiany

Ze względu na szeroki zakres zmian w kontekście przestępstwa szpiegostwa – omówione zostaną stosowne zmiany w każdy akcie z osobna poniżej.

  • Kodeks karny

Najistotniejszą zmianą w zakresie nowej regulacji przestępstwa szpiegostwa z art. 130 Kodeksu karnego jest zaostrzenie karalności typu podstawowego przestępstwa (górna granica wymiaru kary będzie wynosić 30 lat pozbawienia wolności). Ponadto ustawodawca zdecydował się na objęcie karalnością również samego przygotowania do szpiegostwa – górna granica wymiaru kary wynosić będzie 8 lat pozbawienia wolności.

Istotnym jest również wskazać, że zostanie wprowadzona nieumyślna odmiana przestępstwa szpiegostwa. Przewidziana została kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W kontekście powyższego i omawianych kolejnych zmian w Kodeksie karnym w ramach niniejszego wpisu wymaga podkreślenia to, że ustawodawca zdaje się bez zmian dążyć w kierunku surowości, a nie nieuchronności kary.

  • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Na mocy nowelizacji prawo do zaopatrzenia emerytalnego nie będzie przysługiwało żołnierzowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo szpiegostwa, wobec którego orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych lub degradacji za przestępstwo popełnione przed zwolnieniem ze służby.

  • ustawa z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny

Nowelizacja przewiduje także dodanie przepisu art. 616a do ustawy o obronie Ojczyzny. Na mocy wspomnianego przepisu uregulowany zostanie zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku bez zezwolenia:

  • obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz;
  • osób lub ruchomości znajdujących się w wyżej wspomnianych obiektach.

Z kolei w art. 683a ustawy o obronie Ojczyzny uregulowana została sankcja za fotografowanie czy filmowanie bez zezwolenia obiektów wspomnianych wyżej, a mianowicie kara aresztu albo grzywny.

Wejście w życie zmian

Wskazane zostało, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem m.in.:

  • art. 1 pkt 1 i 3 (przepisy w Kodeksie karnym dotyczące szpiegostwa i dodanie § 3 w art. 40 odnośnie do możliwości pozbawienia praw publicznych);
  • art. 2 (odmowa żołnierzowi prawa do zaopatrzenia emerytalnego za skazanie za przestępstwo szpiegostwa).

Wyżej wskazane wyjątki wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

Cały przebieg procesu legislacyjnego dostępny na stronie Sejmu pod tym linkiem (druk nr 3232).