W przypadku problemów z nieterminowymi płatnościami od kontrahenta czy klienta, pojawia się zapytanie, co można zrobić, aby otrzymać wymaganą płatność, bez uwikłania się w wieloletni i kosztowny spór sądowy z danym dłużnikiem. Oczywiste jest, że brak płatności może oznaczać dla każdej, nawet dla najlepiej prosperującej działalności, kłopoty związane z płynnością finansową. Dlatego w niniejszym wpisie spieszymy z odpowiedzią, co należy rozumieć pod pojęciem windykacji polubownej oraz jakie konkretne działania mogą stanowić windykację polubowną. Zapraszamy do lektury!

Co to jest windykacja polubowna?

Najprościej ujmując, jest to szansa dla wierzyciela na odzyskanie zaległych pieniędzy od dłużnika przy wykorzystaniu pozasądowych możliwości, w drodze porozumienia czy też ugody. Najczęściej spłata długu odbywa się w formie dogodniejszych dla dłużnika rat, ustalonych w ramach harmonogramu porozumienia.

Jakie korzyści niesie za sobą windykacja polubowna?

Do głównych korzyści windykacji polubownej możemy zaliczyć:

  • brak opłat sądowych za prowadzenie postępowania (tj. oszczędność pieniędzy),
  • szybsze odzyskanie pieniędzy (tj. oszczędność czasu),
  • stały kontakt z dłużnikiem,
  • kontrola nad procesem windykacyjnym.

Oczywiście to, co zostało wskazane wyżej – również w pewnym zakresie będzie odnosiło się do dłużnika, niemniej z dodatkowych, pozytywnych aspektów windykacji polubownej dla dłużnika można chociażby wskazać:

  • szansę na uniknięcie negatywnych konsekwencji tj. wpisy do rejestrów dłużników czy do BIK, które to wpisy mogłyby spowodować obniżenie jego zdolności kredytowej.

Kiedy warto zdecydować się na windykację polubowną?

W sytuacji, kiedy to dany dłużnik spłacał w sposób regularny swoje zadłużenie i nagle zaprzestał spłacania, a samo opóźnienie w spłacie jest niewielkie, tj. wynosi miesiąc czy też dwa, wówczas warto w pierwszej kolejności zdecydować się na windykację polubowną. W szczególności należy rozważyć takie ugodowe podejście, jeżeli dłużnik sam zgłosi się i wykaże chęć uregulowania pozostałej części zobowiązania. Niemniej przy założeniu, że sam dłużnik nie zgłosi się do wierzyciela jako pierwszy celem ustalenia harmonogramu spłaty, warto już na samym początku skierować do niego pismo, oficjalnego maila czy też nawet telefon z przypomnieniem o konieczności spłaty należności, w ramach którego to zostanie wskazany upływ terminu zapłaty. Wszystko w zależności od tego, czy jest to stały kontrahent/klient. W sytuacji, jeżeli brak zapłaty za zobowiązanie wynikał z zapomnienia czy też innych, chwilowych zawirowań w ramach prowadzonej działalności, uczciwy kontrahent/klient po otrzymaniu tego rodzaju pisma winien zareagować i w konsekwencji dokonać zapłaty, bądź skontaktować się celem ustalenia porozumienia w sprawie dalszej spłaty.

Natomiast co w sytuacji, jeśli pismo zostało odebrane, a kontrahent nie podjął kontaktu ani nie uiścił płatności? Wówczas warto raz jeszcze podjąć próbę nawiązania kontaktu z dłużnikiem. W przypadku, gdy dłużnik dalej nie podejmuje pozasądowej współpracy, pozostaje wystosowanie przedsądowego wezwania do zapłaty, z którego jasno będzie wynikać, że w przypadku zaniechania spełnienia spłaty zobowiązania w terminie wyznaczonym, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Jak w procesie windykacji może pomóc prawnik?

W sytuacji, kiedy to kontrahent czy też klient nie reaguje na wcześniejsze wezwania do zapłaty, warto już na etapie podjęcia decyzji o wystosowaniu „przedsądowego wezwania do zapłaty” skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego czy też adwokata specjalizującego się w kontaktach z dłużnikami i skutecznym odzyskiwaniu należności. Wprawdzie wskazać należy, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika na tym etapie będzie doraźna i sprowadzi się raczej do dokładnego ustalenia wysokości głównego roszczenia oraz wyliczenia odsetek, a także do sporządzenia finalnej wersji przedsądowego wezwania do zapłaty. Niemniej odpowiednio przygotowane pismo, w sposób profesjonalny, może przyczynić się do mobilizacji kontrahenta/klienta zalegającego z płatnością i może sprawić, że w ostateczności należność zostanie uregulowana.

Warto też wspomnieć, że w momencie, kiedy jednak dłużnik zdecyduje się na pertraktacje w sprawie ustalenia harmonogramu porozumienia czy ugody – również pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się nieoceniona w przypadku przygotowania wspomnianych projektów czy w toku samych negocjacji.

W przypadku gdy jednak nie dojdzie do spłaty należności po wystosowanym wezwaniu w ramach windykacji polubownej, wówczas pełnomocnik może pomóc w profesjonalnym przygotowaniu pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym. Odpowiednio przygotowany pozew zapewni najskuteczniejszą oraz najsprawniejszą możliwość przejścia przez etap sądowy celem odzyskania należności.