Kto może z niej skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Czym właściwie jest dom jednorodzinny? Definicję „budynku mieszkalnego jednorodzinnego” możemy znaleźć w art. 3 Prawa budowlanego, który wskazuje, że jest to „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku”. Ważne jest to, aby budynek nie był w stanie budowy. W przeciwnym razie nie można skorzystać z ulgi. Dopuszczalny jest również najem budynku innej osobie. Z ulgi korzystać będzie wówczas właściciel, a nie najemca. Odliczenia nie może również dokonać osoba, która ponosi wydatki, lecz budynek nie jest jej własnością. Są to przypadki praw zależnych np. dzierżawa.

Na czym polega?

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć od dochodu (PIT-36, PIT-37, PIT-36L) lub przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych do kwoty 53 000 zł. Wówczas ulga ta wykazywana jest w załączniku PIT/O.

Odliczyć od podstawy obliczenia podatku masz prawo, te wydatki, które zostały poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli w okresie trzech lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), będziesz musiał zwrócić ulgę.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

• ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

• ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Nie można odliczyć wydatków w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie; zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek + podatek od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury. A więc ważne do odliczenia ulgi jest posiadanie faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego lub faktury zawierającej podatek od wartości dodanej wystawionej przez podmiot z państwa członkowskiego UE.  Listę wydatków, które uprawniają do ulgi można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Warto zastanowić, czy możemy skorzystać z tej ulgi.