Ustawa prawo upadłościowe, w art. 491 ind. 14 ust. 1 wprowadza do upadłości konsumenckiej plan spłaty wierzycieli. W przypadku tego postępowania projekt planu spłaty wierzycieli przygotowuje syndyk. Niniejszy wpis poświęcimy szczegółowym aspektom związanym z planem spłaty wierzycieli. Zapraszamy do lektury!

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

W postępowaniu upadłościowym jest to najważniejszy dokument dla dłużnika, który to ogłosił upadłość. Pojawia się on w końcowym etapie postępowania upadłościowego i jest on niemalże nieodłącznym elementem każdego postępowania upadłościowego. Jest on określany przez sąd na wniosek syndyka, a w planie to sąd decyduje o wysokości oraz terminie spłacania przez upadłego zobowiązań, których w toku trwającego postępowania upadłościowego nie udało się uregulować na rzecz wierzycieli.

Często można spotkać się z określeniem, że plan spłaty wierzycieli jest to, innymi słowy, harmonogram spłaty wierzycieli w upadłości.

Złożenie planu spłaty wierzycieli w sądzie

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności – tj. 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika, przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości (tzw. spieniężenia majątku upadłego), tak jak wspomnieliśmy wyżej, to syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem, albo przedkłada informację o przesłankach uzasadniających umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, lub warunkowe umorzenie zobowiązań, lub odmowę ustalenia planu spłaty wierzycieli albo odmowę umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, lub odmowę warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Co to oznacza w praktyce? To syndyk winien rozpocząć postępowanie zmierzające do zakończenia postępowania, w ramach którego zostanie ustalony plan spłaty bądź zostaną umorzone zobowiązań lub dojdzie do odstąpienia od ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań.

Co istotne, do projektu planu spłaty wierzycieli, syndyk załącza:

  • dowody doręczenia upadłemu oraz wierzycielom projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których wspomnieliśmy wyżej, tj. m.in. o przesłankach uzasadniających umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty,
  • stanowiska upadłego oraz wierzycieli albo informację, że upadły lub wierzyciele nie złożyli stanowiska wraz z podaniem przyczyny jego niezłożenia.

Co sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu spłaty wierzycieli?

Stosownie do art. 491 z ind. 15 ust. 4, sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli co do treści planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę:

  • możliwości zarobkowe upadłego,
  • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe,
  • wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz
  • stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Ustalenie planu spłaty

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:

  • wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty,
  • dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości,
  • ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż 36 miesięcy upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W przypadku, gdy sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.

Prawomocny plan spłaty wierzycieli i co dalej?

Obwieszczona informacja o prawomocności planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania upadłościowego. Oczywiście dzieje się to wówczas, gdy żaden z wierzycieli nie wniesie zażalenia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wygasa funkcja syndyka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń.