Zgodnie z rozporządzeniem Minister Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. podwyższona zostanie kwota diety w czasie podróży służbowej krajowej. Dotychczasowa kwota pozostawała niezmienna od 2013 r.. Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy, co do zasady, pracowników sfery budżetowej, jednakże zgodnie z art. 775 § 4 Kodeksu pracy, stanowią również minimalny poziom diet dla pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Znaczny wzrost stawek?

W zakresie wzrostu stawki diety mówimy o wzroście o ponad 26%. Stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, będzie wynosiła 38 zł – przed zmianami stawka wynosiła 30 zł. Wzrośnie również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – stanowiący 20% kwoty diety – z 6 zł do 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150% diety, zostanie zwiększony z 45 zł do 57 zł. Co do zwrotu kosztów noclegu – odbywa się on na podstawie udokumentowania rachunkiem. Nie może być  wyższy za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, w związku z czym maksymalny próg został zwiększony do 760 zł (dotychczas 600 zł).

Dieta, a rosnące ceny

Dieta stanowi zwrot środków związanych ze zwiększonymi kosztami wyżywienia w trakcie podróży służbowej. Tak jak zostało wskazane powyżej – aktualne stawki diety pozostawały niezmienne od 2013 r., co w związku z rosnącymi cenami na przestrzeni ostatnich 9 lat, doprowadziło do pewnego rodzaju braku adekwatności tej kwoty. Projektodawcy wskazują, że  przy obliczeniu wysokości proponowanych diet uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r. Mimo to, zdaniem wielu ekspertów dieta nie została obliczona proporcjonalnie. Jak wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich w opinii dla „Rzeczpospolitej”: „Skumulowana inflacja CPI od 2013 r., gdy ostatni raz podniesiono diety, wyniosła ponad 30 proc., co dałoby podwyżkę do co najmniej 40 zł. Uwzględniając, że wzrost cen żywności i usług gastronomicznych był wyższy niż ogólny wskaźnik cen, wydaje się, że kwota 45 zł powinna być odpowiednia.”

Zwiększony limit zwolnienia z PIT oraz ZUS

Diety oraz inne należności z tytułu delegacji pracowniczej:

  1. są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  2. nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS,

-do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu.

W związku z powyższym, zwiększenie stawki diety, wpływa bezpośrednio na zwiększenie limitu zwolnienia z podatku i składek ZUS dla wszystkich pracowników. Można uznać, że zmiana jest pozytywna, nie tylko w kontekście pracowników otrzymujących minimalne stawki diety, ale i pracowników, którym pracodawcy wypłacają należności z tytułu delegacji w kwocie przewyższającej minimalne, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Koszty uzyskania przychodu pracodawcy

Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego oraz składek ZUS, wypłacane pracownikowi diety mogą stanowić koszt uzyskania przychodu tylko do wysokości minimalnej diety, określonej w ww. rozporządzeniu. W efekcie przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych nieco wyższe kwoty. Mimo to podkreślić należy, że są jednocześnie zobowiązani do płacenia wyższej diety, w przypadku jeżeli do tej pory wypłacali minimalną. W związku z tym ocena poważnego, w zakresie opłacalności, zależy od praktyki pracodawcy jaką stosował dotychczas. Zmiana jest ukierunkowana na polepszenie sytuacji pracowników, zatem projektodawca zapewne nie kierował się wolą zapewnienia korzyści pracodawcom w toku projektowania przedstawionych rozwiązań.

Nowa stawka diety w delegacji służbowej – od kiedy?

Nowa wysokość diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – czyli 38 zł za dobę podróży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dziennik Ustaw z 13 lipca 2022 r. (poz. 1481), wchodzi w życie 28 lipca 2022 r. i od tego dnia obowiązuje.