Nikt nie lubi płacić podatków, zwłaszcza wysokich. Polskie prawo podatkowe uchodzi za jedno z najbardziej skomplikowanych w całej Unii Europejskiej. Według raportu z 2021 r. International Tax Competitiveness Index (ITCI) przygotowanym przez Tax Foundation jesteśmy jest na przedostatnim miejscu wśród 37 państw OECD pod względem stopnia skomplikowania systemu podatkowego. Taki stan rzeczy sprawia, iż ustalenie najbardziej optymalnej formy płacenia podatków jest niezwykle trudne, ale jednocześnie daje spore możliwości w zakresie przeróżnych zabiegów ograniczających ciężar podatkowy.

Optymalizacja podatkowa dla małych firm

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają kilka sposobów, aby dostosować swoją sytuacje prawną w taki sposób, aby nieco zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego. Pierwszym z nich jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Aktualnie mamy do dyspozycji:

– podatek progresywny (zasady ogólne);

– podatek liniowy;

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek progresywny

Podatek progresywny może być korzystny w przypadku osiągnięcia dochodów w skali roku poniżej 120.000 zł, gdyż tyle wynosi I próg podatkowy. W takiej sytuacji zapłacimy 12% PIT oraz 9% składki zdrowotnej. Po przekroczeniu wskazanej kwoty podatek wyniesie 32%. Dodatkowo zasady ogólne umożliwiają rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, co również w wielu przypadkach może okazać się niezwykle korzystne – zwłaszcza w przypadku dużej różnicy w osiągniętych dochodach.

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest korzystny w przypadku, kiedy dochody znacznie przekraczają kwotę 120.000 zł, a rozliczenie wspólne z małżonkiem nie jest możliwe, bądź nie gwarantuje żadnej korzyści podatkowej. W takiej sytuacji zapłacimy 19% PIT oraz 4,9 składki zdrowotnej, która podlega odliczeniu od dochodu (do kwoty 8.700 zł).

Ryczałt od przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podatkiem od przychodu. Stawka podatku jest uzależniona od rodzaju działalności gospodarczej – wykaz stawek dla poszczególnych branż znajduje się w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku składka zdrowotna jest uzależniona od wysokości przychodu, określona kwotowo dla poszczególnych przedziałów przychodowych. Zatem w 2023 r. składka ta wynosi:

376,16 zł – przychody do 60.000 zł

626,93 zł – przychody do 300.000 zł

1 128,48 zł – przychody powyżej 300.000 zł.

Stawki ryczałtu wahają się od 2% do 17%, dlatego też określenie opłacalności tego rozwiązania jest kwestią kalkulacji w każdym indywidualnym przypadku. Co do zasady mówi się, że ta forma opodatkowania jest korzystna w przypadku branż niskokosztowych, jednakże od tej zasady jest sporo wyjątków.

Ulgi podatkowe dla małych firm

Dodatkowo w przypadku mały firm spełniających określone warunki, świetnym sposobem niwelowania wysokości podatków jest korzystanie z ulg podatkowych, takich jak np.:

– ulga e-TOLL;

– ulga IP-BOX;

– ulga termomodernizacyjna.

Ograniczyć ciężar zobowiązań publicznoprawnych można również stosując ulgi w ZUS, które dotyczą co do zasady nowych przedsiębiorców:

– ulga na start;

– obniżone składki od preferencyjnej podstawy;

– mały ZUS Plus.

Spółka komandytowa jako forma optymalizacji podatkowej

Spółka komandytowa jest spółką osobowa prawa handlowego, w której wspólnicy dzielą się na dwie kategorie: komplementariusz (odpowiada w sposób nieograniczony); komandytariusz (odpowiada w sposób ograniczony).

Założenie spółki komandytowej, w niektórych przypadkach, może okazać się samo w sobie dobrym sposobem na optymalizację podatkową, ze względu na korzystne opodatkowanie oraz oskładkowanie tej formy prawnej.

Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku CIT (9% – do 2 mln obrotów; 19% – powyżej 2 mln obrotów). Dodatkowo przy wypłacie zysków wspólnicy, zarówno komandytariusze, jak i komplementariusze płacą 19%. Jednakże komplementariusz może odliczyć od swojego podatku od wypłaty zysków podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową. Dzięki temu przy małej spółce komandytowej, czyli do 2 mln euro obrotów, jest możliwe uzyskanie efektywnego opodatkowania na poziomie 17,3% (19% w przypadku obrotów powyżej 2 mln). Dodatkowo składka zdrowotna komplementariusza jest ryczałtowa, nie jest obliczana procentowo od dochodu i wynosi 626,93 zł. Zatem biorąc pod uwagę, stawki podatkowe (oraz składkowe) na jednoosobowej działalności gospodarczej, przy określonych kwotach, przejście na spółkę komandytową może okazać się niezwykle korzystne – wszystko jest kwestią kalkulacji.

A może optymalizacja podatkowa spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak ze względu na to, iż daje spore możliwości oraz nadaje się do prowadzenia biznesu zarówno na małą, jak i dużą skalę.

Spółka ta jest podatnikiem CIT (9% lub 19%). Wspólnicy wypłacający zysk ze spółki muszą dodatkowo zapłacić 19% PIT od dywidendy – w tym przypadku nie ma żadnego odliczenia, przez co efektywne opodatkowanie jest dość wysokie. Mimo to istnieje sporo metod wypłaty pieniędzy w inny sposób. Poniżej prezentujemy przykładowe sposoby wypłaty środków ze spółki z o.o., które mogą okazać się niezwykle korzystną metodą optymalizacyjną.  

1. Ulga dla młodych

Ulga dla młodych jest ulgą dzięki, której osoby do ukończenia 26 roku życia, zatrudnione na umowie o pracę lub zlecenie, nie muszą płacić podatku dochodowego. W sytuacji jeżeli przedsiębiorca ma mniej niż 26 lat musi płacić PIT, gdyż ulga ta nie obejmuje dochodów z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie wszystko stracone – młody przedsiębiorca może założyć spółkę z o.o., a następnie zatrudnić się w niej. W takim układzie wynagrodzenie będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki, a młodociany nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

2. Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika

Przepis art. 176 k.s.h., daje możliwość zobowiązania wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. W takim przypadku umowa spółki musi określać rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie wypłacane na podstawie 176 k.s.h. nie stanowi podstawy do naliczenia składki zdrowotnej oraz składek ZUS – dochód ten jest opodatkowany wyłącznie podatkiem progresywnym, czyli stawką 12% do 120.000 zł, co jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem optymalizacyjnym podatków. Zwłaszcza, że to wynagrodzenie stanowi koszt podatkowy w spółce.

3. Umowa najmu

Kolejnym doskonałym sposobem na wyciągnięcie zysku ze spółki, przy niezwykle korzystnej stawce podatkowej, jest wynajem nieruchomości spółce. Wynajmowana nieruchomość może być przeznaczona np. na przestrzeń biurową. W takiej sytuacji czynsz najmu będzie opodatkowany stawką 8,5% (do kwoty 100.000 zł).

Co jeszcze mogę zrobić, aby zoptymalizować swoje finanse?

Niniejszy wpis ukazuje tylko część sposobów, umożliwiających ograniczenia wysokości podatków, czy innych zobowiązań publicznoprawnych. Metody te są ujęte dość ogólnie. Każda sytuacja jest inna i wymaga odrębnej kalkulacji w zakresie opłacalności różnych rozwiązań. Jeżeli są Państwo zainteresowani optymalizacją podatkową w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu z Radcą prawnym w celu wyboru najkorzystniejszej oraz najbezpieczniejszej metody opodatkowania własnych dochodów.

Przeczytaj o stanowisku Sądu Najwyższego dotyczącego wspólników spółki z o. o.