Przedsiębiorcy, który dopiero co rozpoczynają swoją działalność, bądź osiągają niewielkie przychody, mają prawo do ulg w składkach. Na początku prowadzenia działalności, przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorcy przysługuje ULGA NA START. Wówczas jest się zwolnionym z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy. Co ważne, podczas trwania tej ulgi podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacasz tylko to ubezpieczenie. Warunki jakie należy spełnić to:

– należy podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po minimum 60 miesiącach od zakończenia lub zawieszania ostatniej działalności

– nie wolno również wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku. Czas trwania ulgi na start trwa maksymalnie 6 miesięcy. Zatem jak liczyć ten okres? Jeśli podejmiesz działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca to liczymy ten miesiąc jako pierwszy miesiąc trwania ulgi. Jeśli natomiast rozpoczynasz działalność innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, wówczas czas trwania ulgi liczony jest od następnego miesiąca. Poniżej przykład.

Pan Zbyszek spełnił wszystkie warunki do skorzystania z ulgi na start. Rozpoczął działalność dnia 2 kwietnia 2022 roku. Okres, od którego liczona jest ulga rozpoczyna się od 1 maja 2022 roku. Wówczas Pan Zbyszek będzie zwolniony z opłacania składek społecznych do 31 października 2022 r.

Co jeśli Pan Zbyszek rozpocznie działalność 1 kwietnia 2022 r.? Wówczas okres, od którego liczona jest ulga rozpoczyna się 1 kwietnia 2022 r., a kończy się 30 września 2022 roku.

 Co istotne, nie można przedłużyć okresu trwania ulgi, jeśli zawiesisz działalność gospodarczą w czasie korzystania z ulgi.

ULGA PREFERENCYJNA

Po skorzystania z ulgi na start mamy prawo do ULGI PREFERENCYJNEJ. Okres jej trwania wynosi 24 miesiące. Opłacasz wówczas składki społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Wówczas, przez 2 lata będziesz opłacać składki, od kwoty którą zadeklarujesz. Jednak nie może być ona niższa od 30 % minimalnego wynagrodzenia. W roku 2022 preferencyjna podstawa wymiaru składki wynosi 903 zł. Można zadeklarować opłacanie składek od większej kwoty. Wysokość kwoty, od której będziesz opłacać składki ma wpływ na wysokość świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, emerytalnego, rentowego oraz chorobowego. W przypadku, gdy zrezygnujesz z ulgi na start przed upływem okresu 6 miesięcy. Wówczas 24 miesiące ulgi preferencyjnej liczymy od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi, czyli od dnia, który zostanie wskazany we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym go zgłosisz. Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z ulgi preferencyjnej to:

– w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej działalności,

– nie można wykonywać działalności na rzecz było pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności wykonywałeś czynności, które obejmują zakresem Twoją działalność.

 Muszą zostać one spełnione łącznie.

Pan Zbyszek rozpoczął działalność 1 kwietnia 2022 r. Skorzystał on z ulgi na start. Okres jej trwania kończy się 30 września 2022 r. Pan Zbyszek spełnił warunki ulgi preferencyjnej. Wówczas czas jej trwania liczymy od 1 października 2022 r., a kończy się 30 września 2024 r. Podczas trwania ulgi preferencyjnej jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

MAŁY ZUS +

Masz również możliwość skorzystania z małego ZUS +. Bardzo ważne jest, aby wniosek o mały ZUS+ złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym zakończyłeś okres ulgi preferencyjnej. W przypadku przeoczenia tego terminu masz możliwość złożenia wniosku dopiero w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia nowego roku. Korzystając z małego ZUS+ opłacasz niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawa jest ustalona proporcjonalnie do dochodu z działalności gospodarczej. Prawo do małego ZUS+ mają osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG lub są wspólnikami spółki cywilnej, a ich przychody za poprzedni rok (czyli za 2021 rok) nie przekroczyły 120 tysięcy złotych. Ponadto, musi być to osoba, która prowadziła działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym. Czas trwania małego ZUS+ wynosi maksymalnie 36 miesięcy (3 lata) w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Poniżej przykład jak liczyć ten okres.

Pan Zbyszek w latach 2022-2024 spełnił warunki otrzymania małego ZUS+. Wykorzystał już zatem okres 36 miesięcy. Po tym czasie mały ZUS+ już mu nie przysługuje.

20222023202420252026
12/3624/3636/36DUŻY ZUSDUŻY ZUS

Pan Zbyszek w 2022 spełnił warunki małego ZUS+, natomiast w 2023 nie spełnił warunków, ponieważ jego przychody przekraczają dopuszczalny limit. W latach 2024-2025 znowu spełnił warunki małego ZUS+.

20222023202420252026
12/36DUŻY ZUS24/3636/36DUŻY ZUS

Podstawa wymiaru składki zależy od Twojego dochodu z zeszłego roku. Nie może być niższa od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to kwota 903 zł) i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2022 roku jest to kwota 3553,2 zł). Aby obliczyć swoją podstawę warto skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS. Po wykorzystaniu 36 miesięcy małego ZUS+ wkraczamy na duży ZUS. Są to już standardowe składki. Najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to kwota 3553,2 zł).

Jak widać, przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają swoją działalność przysługują pewne przywileje w sprawie opłacania składek w ZUS. Warto zastanowić się, z której z ulg skorzystać i która jest dla nas najbardziej korzystna.

Przeczytaj także o wakacjach od ZUS.