W sytuacji, gdy rodzice małoletnich dzieci rozstają się, zasadniczo obowiązek alimentacji w postaci przekazywania środków pieniężnych spoczywa na ojcu, natomiast to matka jest rodzicem, który zajmuje się dzieckiem na co dzień. Dlatego w niniejszym wpisie zastanowimy się nieco szerzej nad sytuacją ojca płacącego alimenty.

Jakie obowiązki ma ojciec płacący alimenty?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Tym samym oznacza to, że obowiązek alimentacji spoczywa na każdym z rodziców. Oczywiście wymaga przypomnieć, że obowiązek alimentacji należy traktować szeroko, nie tylko przez konkretne świadczenia pieniężne na rzecz małoletniego, ale także poprzez wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Tym samym oprócz obowiązku dostarczania odpowiednich środków pieniężnych, ojciec ma także obowiązek spełniać obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania. Jakie są obowiązki rodziców po rozwodzie względem dziecka?

Co więcej, zgodnie z art. 97 § 1 k.r.i.o., jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Oznacza to, że ojciec, któremu przysługuje władza rodzicielska – ma obowiązek, a zarazem prawo do jej wykonywania.

Czy mogę sprawdzić, na co idą pieniądze z alimentów?

Niestety ustawodawca nie przewidział na gruncie obowiązujących przepisów możliwości kontrolowania czy pieniądze (alimenty) przekazywane przez ojca do rąk matki faktycznie wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby małoletniego dziecka.

Sprawdź, co zrobić, gdy rodzic nie płaci alimentów w terminie.

Czy rodzic płacący alimenty ma prawo do ulgi na dziecko?

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku, do którego w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Czytając wyżej przywołany przepis dotyczący ulgi na dziecko, zdawać by się mogło, że jeżeli danemu rodzicowi przysługuje władza rodzicielska, ponadto widuje się z dzieckiem, płaci alimenty – czyli innymi słowy, sprawuje w pewnym zakresie władzę rodzicielską – wówczas powinien mieć prawo do ulgi na dziecko. Niestety nieco inne zapatrywanie na tę kwestię ma fiskus. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2024 r., sygn.: 0114-KDIP3-2.4011.999.2023.2.AC, „samo posiadanie władzy rodzicielskiej jest niewystarczające do zastosowania przedmiotowej preferencji (ulgi na dziecko)”. Dyrektor KIS uznał, że dla nabycia prawa do ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie.

Masz pytania? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń.

Jakie prawa ma ojciec płacący alimenty?

Ojciec płacący alimenty posiada szereg praw, które chronią jego interesy i relacje z dzieckiem. Pomimo obowiązku finansowego, jaki leży na ojcu płacącym alimenty, ma on także prawa związane z opieką i wychowaniem swojego dziecka. Ważne jest, aby ojcowie byli świadomi swoich praw, co pozwoli im w pełni uczestniczyć w życiu swojego dziecka i zapewni mu odpowiednie wsparcie.

Prawa ojca obejmują między innymi możliwość regularnych kontaktów z dzieckiem, prawo do współdecydowania o jego edukacji i zdrowiu oraz prawo do otrzymywania informacji o jego życiu i postępach. Oprócz tego ojciec ma prawo do sprawiedliwego ustalenia wysokości alimentów, które powinny być dostosowane do jego możliwości finansowych i potrzeb dziecka. Więcej o prawach ojca dotyczących alimentów można przeczytać w dalszej części artykułu.

Prawo żądania rozliczenia wydatków na dziecko

Ojciec płacący alimenty ma prawo do żądania rozliczenia wydatków poniesionych na dziecko. To prawo pozwala mu upewnić się, że przekazywane środki są rzeczywiście wykorzystywane na potrzeby dziecka, a nie na inne cele. Rozliczenie może obejmować wydatki na edukację, zdrowie, odzież, wyżywienie oraz inne niezbędne koszty związane z wychowaniem dziecka.

Ojciec może zwrócić się do drugiego rodzica z prośbą o przedstawienie rachunków, paragonów lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Niestety nie istnieją akty prawne nakładające na matkę obowiązek informowania ojca o tym, na co wydawane są przesyłane przez niego pieniądze, co oznacza, że wykaz wydatków na dziecko jest całkowicie dobrowolny. Warto jednak spróbować dojść do porozumienia z byłym małżonkiem. Jest to ważne zarówno dla dobra dziecka, jak i dla zachowania zaufania między rodzicami w kwestiach finansowych.

Prawo wniesienia pozwu o obniżenie lub uchylenie świadczeń alimentacyjnych

Ojciec płacący alimenty ma prawo wniesienia pozwu o obniżenie lub uchylenie świadczeń alimentacyjnych, jeśli jego sytuacja finansowa uległa znaczącej zmianie lub jeśli zmieniły się potrzeby dziecka. Sytuacje, które mogą uzasadniać takie żądanie, obejmują między innymi:

 • utrata pracy lub znaczące zmniejszenie dochodów – jeśli ojciec stracił źródło dochodu lub jego zarobki znacząco spadły, może wystąpić o obniżenie alimentów,
 • zmiana sytuacji życiowej dziecka – jeśli dziecko osiągnęło pełnoletność, podjęło pracę zarobkową lub jego potrzeby uległy zmniejszeniu, ojciec może wnioskować o zmianę wysokości alimentów,
 • pogorszenie stanu zdrowia – choroba lub niepełnosprawność ojca, która wpływa na jego zdolność do pracy, może być podstawą do złożenia wniosku o obniżenie alimentów,
 • nowe zobowiązania rodzinne – narodziny kolejnego dziecka lub inne nowe zobowiązania finansowe mogą również wpłynąć na możliwość płacenia dotychczasowej wysokości alimentów.

Wniesienie pozwu o obniżenie lub uchylenie świadczeń alimentacyjnych wymaga przedstawienia odpowiednich dowodów i dokumentów potwierdzających zmianę sytuacji. Sąd rozpatrzy wszystkie okoliczności i podejmie decyzję na podstawie przedstawionych faktów. To prawo zapewnia, że obowiązek alimentacyjny jest dostosowany do aktualnych możliwości finansowych ojca i rzeczywistych potrzeb dziecka.

Prawo do niepłacenia alimentów w wyjątkowych przypadkach

Polskie prawo przewiduje przypadki, w których ojciec może uchylić się od powinności płacenia alimentów. Istnieje kilka przypadków, w których można zastosować taką możliwość:

 • pełnoletność i samodzielność dziecka – jeśli dziecko osiągnęło pełnoletność i jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ojciec może wnioskować o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ukończenie edukacji przez dziecko – gdy dziecko ukończy edukację, co często jest uznawane za moment zakończenia obowiązku alimentacyjnego, ojciec może wystąpić o zwolnienie z płacenia alimentów,
 • zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko – zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko może być podstawą do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, ponieważ małżonkowie mają obowiązek wzajemnego utrzymania się,
 • odmowa kontynuacji nauki lub pracy przez dziecko – jeśli dziecko dobrowolnie rezygnuje z nauki lub pracy, mimo możliwości podjęcia zatrudnienia, ojciec może ubiegać się o zwolnienie z alimentów,
 • sytuacje nadzwyczajne – w wyjątkowych przypadkach, takich jak choroba, trwała niezdolność do pracy lub inne nadzwyczajne okoliczności, ojciec może być zwolniony z obowiązku alimentacyjnego.

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego, ojciec musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu i przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie jednej z powyższych okoliczności. Sąd rozpatruje każdy przypadek indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty sytuacji. Prawo do niepłacenia alimentów w wyjątkowych przypadkach jest ważnym elementem systemu prawnego, który zapewnia sprawiedliwość i elastyczność w zakresie obowiązków alimentacyjnych.

Prawo do rozpoczęcia mediacji

Ojciec płacący alimenty ma prawo do rozpoczęcia mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów dotyczących alimentów oraz innych kwestii związanych z opieką nad dzieckiem. Mediacja to proces, w którym obie strony, przy udziale bezstronnego mediatora, mogą wspólnie wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacja może być inicjowana na różnych etapach – przed rozpoczęciem postępowania sądowego, w trakcie jego trwania, a także po wydaniu wyroku sądu, gdy pojawią się nowe okoliczności wymagające ponownego ustalenia warunków alimentacyjnych.

Prawo do mediacji obejmuje wspólne ustalenie warunków alimentacyjnych, rozwiązywanie sporów dotyczących opieki nad dzieckiem, uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, wzmacnianie współpracy między rodzicami, a także poufność. Prawo do mediacji jest ważnym narzędziem dla ojców płacących alimenty, umożliwiającym bardziej elastyczne i współpracujące podejście do rozwiązywania sporów rodzinnych. Jeśli jednak matka nie zgodzi się na wzięcie udziału w mediacjach, jedyną opcją pozostaje złożenie przez ojca odpowiedniego pozwu do sądu.

Ojciec płaci alimenty a matka jakie ma obowiązki?

Obowiązek płacenia alimentów przez ojca wiąże się z odpowiedzialnością matki za właściwe wykorzystanie tych środków na rzecz dziecka. Matka, która otrzymuje alimenty, ma szereg obowiązków, które mają na celu zapewnienie dziecku odpowiednich warunków życia i rozwoju. Do najważniejszych obowiązków matki należą:

 • zarządzanie środkami alimentacyjnymi – alimenty powinny być przeznaczone na potrzeby dziecka, takie jak wyżywienie, odzież, edukacja, opieka zdrowotna oraz inne wydatki związane z jego wychowaniem,
 • zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka – matka musi dbać o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka, zapewniając mu odpowiednie warunki mieszkaniowe, żywieniowe i edukacyjne. Obejmuje to również opiekę zdrowotną oraz uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym dziecka,
 • wspieranie kontaktów z ojcem – matka powinna wspierać i umożliwiać regularne kontakty dziecka z ojcem, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań prawnych lub zdrowotnych. Dobre relacje z obojgiem rodziców są kluczowe dla zdrowego rozwoju dziecka
 • informowanie ojca o ważnych sprawach dotyczących dziecka – matka ma obowiązek informować ojca o istotnych wydarzeniach i decyzjach dotyczących dziecka, takich jak problemy zdrowotne, wyniki w nauce, czy ważne wydarzenia w życiu dziecka,
 • rozliczanie wydatków na dziecko – matka powinna być w stanie przedstawić dowody potwierdzające, że alimenty są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Mogą to być rachunki, paragony lub inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Oczywiście prawnie takiego obowiązku nie ma, jednak takie działanie zaoszczędzi obojgu rodzicom czasu i nerwów.

Świadomość i przestrzeganie tych obowiązków jest kluczowe dla zapewnienia dziecku stabilnego i wsparcia środowiska wychowawczego. W przypadku braku współpracy między rodzicami, jedynym wyjściem może być skorzystanie z pomocy prawnej.