Niniejszy wpis poświęcony zostanie obowiązkom alimentacyjnym matki w sytuacji, gdy ojciec małoletniego dziecka realizuje ustawowy obowiązek dostarczania alimentów w formie środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią wpisu.

Obowiązki matki, kiedy ojciec płaci alimenty

Obowiązek alimentacji należy rozumieć szeroko – nie tylko poprzez wspomniane dostarczanie odpowiednich środków pieniężnych na rzecz dziecka, ale także poprzez osobiste starania rodzica w wychowanie i utrzymanie małoletniego dziecka. Obowiązek alimentacyjny w postaci osobistych starań ma szczególne znaczenie, gdy rodzice małoletniego dziecka rozstali się, a miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Wówczas na co dzień dziecko znajduje się pod jej opieką, i to matka dba o podstawowe potrzeby dziecka, tj.: ubieranie, jedzenie, wożenie do szkoły, odbieranie ze szkoły, organizowanie czasu wolnego czy rozwijanie jego pasji. Jakie są prawa i obowiązki ojca płacącego alimenty?

Czy matka może przeznaczyć alimenty na własne cele?

Nie, alimenty zasądzone na rzecz dziecka matka winna przeznaczać wyłącznie na zaspokajanie potrzeb dziecka. Są to środki, które powinny pokrywać koszty utrzymania, wychowania dziecka. Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma przewidzianego mechanizmu weryfikacji, czy alimenty dostarczane do rąk matki dziecka faktycznie przeznaczane są przez nią wyłącznie na potrzeby dziecka. W toku postępowania sądowego (czy to rozwodowego czy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego) ojciec dziecka może zapoznać się z kalkulacjami wydatków na dziecko przedstawionymi przez matkę, później jednak taka kalkulacja nie musi być przedstawiana ojcu przez matkę. Co zrobić, gdy rodzic nie płaci alimentów w terminie?

Czy matka musi informować ojca o wydatkach na dzieci?

Nie ma ustawowego obowiązku, aby matka poinformowała ojca małoletnich dzieci o wydatkach. W toku wychowywania dziecka istotne jest, aby rozwiedzeni rodzice komunikowali się sprawnie co do istotnych kwestii związanych z wychowaniem dziecka, w tym także co do wydatków niezbędnych do jego utrzymania. W przypadku żądania przez ojca dziecka zestawienia wydatków czy innych informacji na temat sposobu rozdysponowania alimentów, matka może je przesłać dobrowolnie. Niemniej w przypadku uzasadnionych wątpliwości po stronie ojca co do sposobu dysponowania alimentami przez matkę, istnieje możliwość wniesienia pozwu o obniżenie alimentów. Wówczas ponownie matka dziecka zobowiązana zostanie do przedstawienia aktualnej kalkulacji kosztów utrzymania dziecka. Na podstawie przedstawionych przez strony zestawień wydatków, dowodów – sąd rozstrzygnie, czy obniżenie alimentów będzie zasadne w danej sprawie.