Jeśli jesteś w związku małżeńskim możesz rozliczyć się ze swoim małżonkiem. Warunkiem rozliczenia jest wspólność majątkowa, która istniała przez okres trwania roku podatkowego. Jeżeli jednak zawarliście małżeństwo w trakcie 2022 roku to warunkiem wspólnego rozliczenia jest wspólność majątkowa do ostatniego dnia roku podatkowego. Wystarczy tylko, aby zawrzeć małżeństwo w grudniu 2022 r. i już małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Co jednak w przypadku, gdy jeden z małżonków jest osobą bezrobotną? Czy wówczas możliwe jest wspólne rozliczenie?

Osobą bezrobotną jest osoba, która nie jest zatrudniona, nie wykonuje również żadnej pracy zarobkowej. Jest jednak zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie. Osoby, które otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku otrzymali z Urzędu Skarbowego PIT-11. W oparciu o niego będą musieli rozliczyć się w PIT-37. Wypełniamy wówczas rubrykę zatytułowaną  „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4” w części D. Bezrobotni mogą korzystać ze wszystkich ulg. Mogą również rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Warunkiem jest, aby małżonkowie rozliczali się na zasadach ogólnych. Żaden z małżonków nie może rozliczać się metodą liniową ani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy Nowego Ładu dopuszczają wyjątkowo w roku 2022 zmianę formy opodatkowania. Oznacza to, że w momencie, gdy jeden z małżonków, będący przedsiębiorcą zadeklarował się na początku 2022 r. do rozliczania metodą liniową, może zmienić ją na podatek progresywny, jeśli okaże się to korzystniejsze. Wówczas pozwoli to na wspólne rozliczanie z małżonkiem. Może to znacznie zmniejszyć podatek lub uzyskać jego zwrot. Jednak należy pamiętać, że przy zmianie formy opodatkowania, zmieni się również składka zdrowotna z 4,9 % na 9 %. Warto, więc dokładnie przeliczyć czy jest to dla nas korzystniejsze.

Przykład:

  • Pan Andrzej ma 30 lat. W 2020 roku wziął ślub z Panią Dagmarą, która jest osobą bezrobotną. Małżonkowie nie posiadają dzieci. Pan Andrzej ma działalność gospodarczą i zadeklarował się do rozliczania metodą liniową. Dochód Pana Andrzeja za 2022 rok wyniósł 75 000 zł. Zmiana formy opodatkowania dla podatek progresywny będzie w tym przypadku korzystna. Pan Andrzej będzie mógł rozliczać się wspólnie ze swoją małżonką.
  •  Pani Danuta ma 45 lat. Jej mąż Marek jest osobą bezrobotną. Małżonkowie posiadają dwójkę małoletnich dzieci. Pani Danuta prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się metodą liniową, a jej dochód wyniósł 130 000 zł. Zmiana formy opodatkowania będzie dla Pani Danuty korzystniejsza. Dzięki niej może zastosować ulgę na dzieci oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.
  • Pani Julia ma 50 lat. Jej mąż jest osobą bezrobotną. Małżonkowie posiadają trójkę małoletnich dzieci. Pani Julia prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Jej dochód to 400 000 zł. Zmiana formy opodatkowania nie jest korzystna. Pani Julii opłaca się rozliczyć na podstawie PIT-36L, natomiast jej mężowi na podstawie PIT-37.