W poprzednim wpisie omawialiśmy ogólne zagadnienia związane z upadłością konsumencką oraz szczegółowe etapy postępowania. W niniejszym wpisie szczególna uwaga poświęcona zostanie konsekwencjom upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury!

Co daje upadłość konsumencka?

W pierwszej kolejności wskazać należy na to, że dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik ma szansę zakończyć kłopoty finansowe poprzez kontrolowaną, ratalną spłatę zadłużeń. Nie ma znaczenia to, w jaki sposób powstało dane zadłużenie, upadłość konsumencka pozostaje dostępną możliwością dla każdej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Co istotne, sąd przy uwzględnianiu możliwości zarobkowych zadłużonego oraz przy sprawdzaniu konieczności utrzymania jego innych członków rodziny, umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Możliwość ta wynika z przepisu art. 49116 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.

Słabe strony upadłości konsumenckiej

Jako pierwszą i podstawową wadę należy wskazać na to, że upadłość konsumencka jest procesem wieloletnim i czasochłonnym. Najczęściej postępowanie to wymaga zaangażowania doświadczonego radcy prawnego czy adwokata, aby w ogóle doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji, aby zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości przez sąd, które to stanowi dla dłużnika początek procesu „oddłużania”.

Co istotne, w ramach postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd, dla dłużnika zostaje wyznaczony syndyk, który spienięża majątek dłużnika celem przeznaczenia uzyskanych kwot na częściową spłatę wierzycieli (tudzież wierzyciela). Syndyk ma możliwość samodzielnego wyboru sposobu likwidacji. Zatem tracimy wówczas prawo do zarządzania swoim majątkiem. Ponadto to właśnie syndyk otrzymuje pełny wgląd do informacji na temat dłużnika chociażby w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie czy KRUS-ie.

W kontekście wspomnianego umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przez sąd w przypadku, jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat – należy mieć na uwadze, że w okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową. Oznacza to dla dłużnika, że pomimo umorzenia zobowiązań – nadal nie będzie on miał swobody w dysponowaniu swoim majątkiem.

Jak przy upadłości konsumenckiej może pomóc prawnik?

Tak jak już zostało wspomniane w ramach niniejszego wpisu i tego wcześniejszego, wsparcie doświadczonego prawnika w zakresie upadłości może być nieocenione już od momentu rozważania upadłości konsumenckiej. Prawnik (tj. radca prawny, adwokat) może pomóc m.in. przy:

  • przeanalizowaniu sytuacji zadłużonego oraz samych dokumentów potwierdzających zadłużenie;
  • skrupulatnym przygotowaniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości z dochowaniem wymogów formalnych wynikających z treści przepisów ustawy;
  • reprezentacja w toku postępowania przed sądem, załatwianie wszelkich formalności;
  • wniesieniu ewentualnej skargi na czynności syndyka.

Bez wątpienia pomoc prawnika może przyczynić się także do sprawniejszego przebiegu postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu całościowo będzie to proces sprawniejszy dla samego dłużnika, jak i wierzyciela.