Osoby fizyczne, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która ma na celu pomoc w oddłużeniu, najczęściej w pierwszej kolejności próbują ustalić podstawowe koszty związane z całym postępowaniem upadłościowym. Dlatego w niniejszym wpisie przybliżymy najważniejsze wydatki związane z całościową obsługą postępowania upadłościowego. Zapraszamy do lektury!

Ile się płaci za upadłość konsumencką?

W przypadku samodzielnego działania strony, która rozważa ogłoszenie upadłości, z początkowych kosztów należy wskazać na opłatę podstawową w wysokości 30 zł od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 ust. 3 w zw. z art. 76a pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Niemniej ze względu m.in. na skomplikowany charakter postępowania, liczne wymogi/obostrzenia co do sporządzenia wniosku, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego radcy prawnego, który udziela kompleksowej pomocy prawnej w toku całego postępowania, zaczynając od analizy niewypłacalności danej osoby, po złożenie wniosku, czy bieżący kontakt z sądem tak, aby nie popełnić błędów formalnych. Dlatego oprócz wspomnianych wyżej 30 zł, najczęściej pojawia się w upadłości konsumenckiej koszt radcy prawnego – całościowej obsługi, co każdorazowo jest ustalane indywidualnie. Ponadto pojawia się także koszt ustanowienia pełnomocnika – aktualnie oplata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

W przypadku ogłoszenia upadłości – należy mieć na uwadze wynagrodzenie syndyka, które również jest ustalanie indywidualnie w zależności od wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli czy nakładu pracy. Ponadto z innych kosztów należy także wskazać na koszty postępowania upadłościowego, które mogą zostać tymczasowo przez Skarb Państwa.

Czy radca prawny może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby skutecznie ogłosić upadłość konsumencką, tak jak wskazaliśmy wyżej, niezbędne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, to sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić względem każdej osoby fizycznej, która nie prowadziła działalności gospodarczej. Jedną z podstawowych przesłanek jest niewypłacalność dłużnika. Pod pojęciem niewypłacalności należy rozumieć stan utraty zdolności do wykonywania swoich zobowiązań.

Tym samym odpowiadając na pytanie postawione wyżej radca prawny Toruń nie może ogłosić upadłości konsumenckiej, dokonuje tego sąd w drodze postanowienia.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką?

Sąd obligatoryjnie oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Ponadto sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości (przesłanka fakultatywna) w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.