Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadziła zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą kwestii związanych z rejestracją pojazdów zakupionych, a także z koniecznością przerejestrowania. Co istotne, zmiany dotyczą przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Niniejszy wpis poświęcamy najistotniejszym zmianom, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 r.

Złożenie wniosku o rejestrację pojazdu

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym dodano art. 73aa, z którego wynika, że właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE);
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE.

Z kolei w sytuacji nabycia pojazdu w drodze spadku – wówczas termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Niedopełnienie obowiązków – sankcje

Ustawodawca przewidział także nowe sankcje – kary administracyjne – za brak rejestracji pojazdu i zaniechanie złożenia zawiadomienia o nabyciu. Znowelizowany przepis art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym przewiduje następujące kary pieniężne:

  • 500 zł – dla właściciela pojazdu, który nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni;
  • 1.000 zł – w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzącym na terenie Polski działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami i nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.;
  • 1.000 zł – w przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia m.in. nabycia pojazdu przez osobę fizyczną;
  • 2.000 zł – w przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia m.in. nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

W przypadku współwłaścicieli pojazdu – ponoszą oni karę pieniężną solidarnie.

Odnośnie do zgłoszenia zbycia pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściciela – nie ulega zmianom termin, tj. 30 dni. Natomiast zmienia się wysokość kary pieniężnej – będzie ona wynosić 250 zł. Wcześniej wysokość kary miała mieścić się w widełkach od 200 do 1.000 zł. Podobnie jak w przypadku pozostałych kar dotyczących niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu, ujednolicenie wysokości kary ma na celu uproszczenia postępowań i zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – także zapewnienie równego traktowania właścicieli pojazdów.

Brak ważnego OC – wzrost opłaty!

W kontekście pojazdów ważnym jest także zwrócić uwagę, że od 1 stycznia wzrosły opłaty za brak komunikacyjnego OC. Przypomnijmy, że wysokość opłaty za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku samochodów osobowych – jest to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tak odpowiednio – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca minimalne wynagrodzenie wynosi 4.242 zł, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia – będzie wynosić 4.300 zł. Tym samym opłata za brak OC w przypadku samochodu osobowego będzie wynosić odpowiednio 8.484 zł do 30 czerwca, natomiast od 1 lipca – wyniesie 8.600 zł.

Jeśli masz wątpliwości co do nowych przepisów, skontaktuj się z radcą prawnym Toruń.