Zgodnie z unormowaniami zawartymi w Kodeksie pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowa wypłata wynagrodzenia dla pracownika. W niniejszym wpisie zastanowimy się nad tym, co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca unika wypłaty wynagrodzenia. Jakie środki prawne ma do dyspozycji pracownik?

Wezwanie do zapłaty i pozew do sądu pracy

Oczywiście, w pierwszej kolejności warto skierować bezpośrednie zapytanie do pracodawcy o przyczynę braku wypłaty wynagrodzenia oraz przewidywaną datę wypłaty, w szczególności, jeżeli jest to pierwsza taka sytuacja. W przypadku braku odpowiedzi pracownik może skierować oficjalne przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie może wnieść do sądu pracy pozew o zapłatę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (od dnia wymagalności do dnia zapłaty). Pozew można sporządzić samodzielnie i wnieść do sądu właściwego dla pozwanego bądź do sądu, w którego obszarze właściwości praca jest lub była wykonywana. W zakresie sporządzenia i wniesienia pozwu można także skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownikowi pozostaje jeszcze jedna możliwość, a mianowicie skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Należy ją złożyć do Okręgowego Inspektoratu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Nie ma określonego wzoru czy formularza na wypełnienie takowej skargi. W skardze należy wskazać m.in:

  • miejscowość, datę,
  • oznaczenie właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy,
  • dane osoby składającej skargę, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, PESEL,
  • dane pracodawcy,
  • opis nieprawidłowości, które spowodowały konieczność złożenia skargi,
  • własnoręczny podpis składającego skargę.

W następstwie złożenia skargi inspektorat może wszcząć kontrolę u pracodawcy. Wymaga nadmienić, że dane wnoszącego skargę do PIP nie podlegają ujawnieniu w trakcie kontroli u pracodawcy.

Wynagrodzenie za pracę – przedawnienie roszczeń

Wedle prawa pracy wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Stosownie do treści art. 291 § 1 Kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Zatem w razie jakichkolwiek komplikacji z uzyskaniem należnego, warto podjąć sprawne działania, aby nie doszło do przedawnienia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności z uzyskaniem należnego wynagrodzenia od pracodawcy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego Toruń. Zapraszamy do kontaktu.