Bez względu na to, czy jesteś pracodawcą, pracownikiem, czy też osobą zainteresowaną zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem, z pewnością zdajesz sobie sprawę, że przepisy prawne regulujące relacje pracodawcy i pracownika są złożone i nieustannie się zmieniają. W tym kontekście warto znać profesjonalistów, którzy pomogą zrozumieć i przestrzegać przepisów prawa pracy.

Prawo pracy porady

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec udziela porad prawnych związanych z prawem pracy. Naszym celem jest pomoc Klientom, a także okazanie im wsparcia w zrozumieniu i rozwiązaniu rozmaitych zagadnień prawnych dotyczących kwestii prawa pracy. Porady udzielane przez naszych specjalistów mogą dotyczyć rozmaitych tematów, takich jak:

 • zatrudnienie i rekrutacja – nasi prawnicy pomogą w sporządzaniu umów o pracę, regulaminów pracy, a także w procesach rekrutacyjnych,
 • zwolnienia i rozwiązanie umowy o pracę – w kwestiach dotyczących zwolnień, prawnik prawo pracy Toruń może doradzić odnośnie procedur zwalniania pracowników, zwolnień grupowych oraz rozwiązania umowy o pracę, w tym przygotowywanie dokumentów i analiza konsekwencji prawnych,
 • warunki pracy i płace – obejmuje to pomoc w kwestiach związanych z wynagrodzeniem, nadgodzinami, urlopami, a także regulacjami czasu pracy.
 • dyskryminacja i mobbing – porady prawne związane z prawem pracy mogą także obejmować rozwiązanie problemów związanych z dyskryminacją, mobbingiem i wszelkimi nieodpowiednimi praktykami w miejscu pracy.
 • negocjacje zbiorowe – pomoc prawna dotyczy także wsparcia pracodawców i związków zawodowych w negocjacjach zbiorowych, które dotyczą wynagrodzeń, warunków pracy i innych aspektów zatrudnienia.
 • sprawy sądowe – radca prawny z naszej Kancelarii będzie reprezentował klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem pracy, w tym sprawy dotyczące niesłusznych zwolnień, naruszenia warunków umowy o pracę, a także innych sporów pracowniczych.
 • regulacje dotyczące zwolnień i uprawnień pracowniczych – nasi specjaliści służą pomocą w wyjaśnieniu przepisów dotyczących odpraw, urlopów, ubezpieczeń społecznych i innych korzyści pracowniczych.
 • inne kwestie związane z prawem pracy – w zależności od potrzeb klienta, porady prawne mogą dotyczyć także innych zagadnień, takich jak harmonogramy pracy, zakazy konkurencji czy procedury dotyczące przeniesienia pracowników.

Warto zaznaczyć, że prawo pracy jest obszarem, który często ulega zmianom, dlatego też korzystanie z porad prawnych od doświadczonego radcy prawnego może pomóc w uniknięciu problemów prawnych i utrzymaniu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Przepisy prawa pracy – czym są?

Prawo pracy różni się w zależności od kraju, jednak zawsze jego celem jest zapewnienie równości, sprawiedliwości i ochrony dla pracowników oraz pracodawców. Zostało ono stworzone, aby zapobiegać nadużyciom w miejscu pracy, przestrzegać bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rozstrzygać spory i konflikty, które mogą pojawić się w okresie zatrudnienia.

Prawa pracownika

Przepisy prawa pracy chronią i regulują prawa pracownika, takie jak:

 • prawo do umowy o pracę – pracownik ma prawo do zawarcia umowy o pracę na konkretnych warunkach, które określają obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy, np. takie, jak okres wypowiedzenia,
 • prawo do uczciwego wynagrodzenia – prawo pracy zapewnia pracownikowi prawo do wynagrodzenia za pracę, co oznacza ustaloną stawkę godzinową, pensję lub inne formy wynagrodzenia,
 • prawo do okresów wypoczynku i urlopów – oznacza to prawo do regularnych okresów wypoczynku i urlopów płatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. To obejmuje urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie i inne,
 • prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy – pracownik powinien mieć zapewnione bezpieczne i zdrowe warunki pracy, co reguluje prawo pracy. W związku z tym pracownik ma również prawo do odmówienia wykonywania pracy, jeśli warunki są niebezpieczne i zagrażają życiu lub zdrowiu,
 • prawo do równego traktowania – każdy pracownik w miejscu pracy ma prawo do równego traktowania, bez dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz inne czynniki,
 • prawo do informacji o zatrudnieniu – prawem pracownika jest otrzymywanie informacji na temat umowy o pracę, wynagrodzenia, warunków pracy i innych aspektów zatrudnienia.
 • prawo do odszkodowania – pracownik ma prawo do odszkodowania w przypadku niesłusznego zwolnienia lub naruszenia praw pracownika.
 • prawo do wolności zrzeszania się – prawo pracy zapewnia pracownikowi wolność do członkostwa w związku zawodowym lub innej organizacji pracowniczej.

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec oferuje pracownikom kompleksowe wsparcie, które obejmuje analizę umowy o pracę, reprezentowanie interesów klienta przed sądem czy prowadzenie negocjacji.

Czy możesz zostać zwolniony z pracy z powodu komornika? Przeczytasz o tym TUTAJ.

Prawa pracodawcy

Swoje prawa i obowiązki mają również pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz umów zawartych z pracownikami. Zalicza się do nich:

 • prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników – prawem pracodawcy jest zawieranie umów o pracę z pracownikami na określonych warunkach, a także wypowiedzenie umowy, o ile te decyzje są zgodne z przepisami prawa pracy,
 • prawo do monitorowania pracowników – pracodawca może monitorować działania pracowników w miejscu pracy w zakresie określonym przez prawo i umowę o pracę, przy zachowaniu zasad prywatności,
 • prawo do zarządzania wynagrodzeniem – pracodawca ustala poziom wynagrodzenia oraz systemy premiowania, pod warunkiem przestrzegania minimalnych standardów płacowych,
 • prawo do ochrony przed roszczeniami pracowników – oznacza to prawo do obrony przez roszczeniami i skargami pracowników, w tym przypadku sporów o zatrudnienie,
 • prawo do kształtowania organizacji pracy – według prawa pracy pracodawca może określać strukturę organizacyjną firmy, zakres obowiązków pracowników oraz warunków pracy, o ile spełniają one obowiązujące przepisy prawa pracy,
 • prawo do nakładania kar – pracodawca ma prawo do nakładania kar porządkowych na pracownika w związku z nieprzestrzeganiem m.in. przepisów bezpieczeństwa czy nieusprawiedliwienia nieobecności w pracy,
 • prawo do żądania danych osobowych – pracodawca ma prawo wymagać od pracownika udostępnienia podstawowych danych osobowych, a także informacji o przebytym zatrudnieniu.

Sprawdź też, jak wygląda sytuacja z wynagrodzeniem w przypadku nadgodzin kadry kierowniczej.

Pracodawcy również mogą szukać pomocy w naszej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy naszych radców prawnych pomożemy naszym klientom w znalezieniu najlepszego wyjścia z danej sytuacji. Zajmiemy się sporządzeniem odpowiednich umów, a także wesprzemy pracodawców w codziennej działalności.

Prawnik prawo pracy Toruń

Prawnicy w Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec specjalizujący się w prawie pracy udzielają porad prawnych i świadczą usługi związane z kwestiami zatrudnienia, relacjami między pracownikami a pracodawcami oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Pomagamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w zrozumieniu oraz przestrzeganiu przepisów prawa pracy, a także rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z pracą. W przypadku sporów lub problemów prawnym nasi prawnicy reprezentują swoich klientów przed organami sądowymi lub administracyjnymi oraz pomogą w osiągnięciu sprawiedliwego rozwiązania sprawy, mając na uwadze interesy klienta.